Postup tvorby a zavádění ŠVP

otazka.jpg Kde získáme metodiku tvorby ŠVP pro praktickou školu?

Od 1. září 2010 začalo dvouleté období tvorby ŠVP na praktických školách jednoletých a praktických školách dvouletých (PRŠ1, PRŠ2); příslušné vydané RVP najdete na www.vuppraha.cz .

V souladu s § 185 odst. 1 zákona č. 564/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů bude na všech praktických školách zahájena výuka podle zpracovaných ŠVP od 1. září 2012 počínaje prvním ročníkem.

Vzdělávací obsah RVP PRŠ 1 a PRŠ 2  navazuje na základní vzdělávání žáků v základní škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením, především pro žáky s mentálním postižením.

Vzhledem k celkovému menšímu počtu PRŠ  nebude vypracován manuál k tvorbě ŠVP.

Struktura ŠVP a postup zpracování je shodná se strukturou ŠVP na základních školách, s čímž má většina PRŠ již zkušenosti.

Při tvorbě ŠVP se mohou pedagogové se svými dotazy obrátit na konzultační centrum VÚP nebo využít diskuzi na Metodickém portále rvp.cz.

Na Metodickém portále budou také zveřejňovány jednotlivé části ŠVP, které zpracovalo pod vedením VÚP 14 PRŠ (7 jednoletých a 7 dvouletých).


otazka.jpg Slyšeli jsme, že ŠVP musí mít číslo jednací. Kde toto číslo získáme?

Odpověď:

Číslo jednací je číslem školy, pod kterým ředitel školy schválil příslušný školní vzdělávací program. Číslo jednací se uvádí  spolu s datem platnosti ŠVP.

 

otazka.jpg Kdy bude vydán rámcový vzdělávací program pro praktickou školu?

Odpověď:

RVP pro praktickou školu připravuje Výzkumný ústav pedagogický (www.vuppraha.cz). V lednu 2010 byl předložen MŠMT do schvalovacího řízení návrh RVP. Podrobnější informace získáte ve Výzkumném ústavu pedagogickém.

 

otazka.jpg Existují pilotní školy, které ověřovaly obory E odborných učilišť?

otazka.jpg Kde najdeme pilotní ŠVP pedagogické lyceum?

Odpověď:

Pilotní tvorba a ověřování ŠVP zahrnovaly pouze vybraných 10 tříletých oborů vzdělání kategorie H a 14 oborů maturitních, pro které byly vydány RVP v první etapě  v roce 2007.

 

ŠVP a formy vzdělávání


otazka.jpg Musíme vypracovat ŠVP pro všechny formy studia?

 

Odpověď:

Škola vypracuje ŠVP pouze pro ty formy vzdělávání, které jsou uvedeny v příslušném RVP v kapitole 5. a které z nich má zařazeny ve svém školském rejstříku a bude je také nabízet veřejnosti.

 

Termíny pro zpracování ŠVP


otazka.jpg Kdy musíme začít učit podle ŠVP?

 

Odpověď:

Škola musí zahájit výuku podle ŠVP nejpozději do dvou let od vydání RVP. Postup pro zavádění ŠVP je uveden v metodickém materiálu Informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy právnickým osobám vykonávajícím činnost středních škol (www.msmt.cz).

 


Název a kód ŠVP

otazka.jpg Při studiu RVP jsem narazila na rozdíly v číselných kódech. Např. učební obor zahradnické práce dosud vedený pod číslem 41-52-E/011 je v RVP číslován 41-52E/01. Jedná se snad o nové číslování?

Odpověď:

Nejedná se o nové číslování oborů, ale o nové obory vzdělání, ke kterým jsou vytvářeny RVP. V rámci zavádění kurikulární reformy byla také přehodnocena soustava oborů vzdělání a vytvořena nová soustava. Nová soustava zahrnuje 270 oborů vzdělání oproti dosavadním  689 oborům. V řadě případů nový obor nahrazuje (integruje) řadu stávajících oborů vzdělání, někdy je shoda přímá, jako v uvedeném případě. Nová soustava se zavádí postupně, souběžně s jednotlivými etapami tvorby RVP. Komplexně bude zavedena k 31.8.2010 a vyhlášena v Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání.


otazka.jpg Při tvorbě ŠVP pro zkrácené studium/dálková forma použijeme stejný název vyplývající z RVP pro denní studium a kód? Kód můžeme za lomítkem povýšit z O1 na O2? Tento ŠVP pro zkrácené studium/dálková forma budeme připravovat jako samostatný dokument.

Odpověď:

Kód je číselným indikátorem oboru vzdělání a  součástí jeho oficiálního označení. Nelze s ním libovolně nakládat – měnit jej nebo doplňovat. Pokud chce škola označit své ŠVP číselným znakem, např. z důvodů jejich snadného rozlišení, musí zavést vlastní systém.

ŠVP může mít název buď shodný s názvem oboru vzdělání (RVP), nebo jiný název než je název oboru vzdělání (RVP). Název ŠVP se uvádí bez číselného označení (kódu).

Například:

Obor vzdělání: 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení

Názvy ŠVP: Mechanik strojů a zařízení

Mechanik číslicově řízených strojů

(První název signalizuje, že ŠVP poskytuje široce profilované vzdělání, druhý název vypovídá o profilaci – odborném zaměření  poskytovaného vzdělání.)

Pokud připravujeme samostatný ŠVP pro jiné formy vzdělávání než základní denní, můžeme jej označit např. takto:

Název ŠVP:          Mechanik číslicově řízených strojů

Zkrácené studium pro uchazeče se středním vzděláním s maturitní zkouškou

 

Název ŠVP pro zkrácené studium je shodný s názvem ŠVP pro základní formu vzdělávání (čtyřletou denní); podobně název ŠVP např. pro dálkovou formu vzdělávání je shodný s název ŠVP pro denní formu.


otazka.jpg Čím se liší obor 34-56-L/01 Fotograf od oboru 34-56-L/51 Fotograf ?

Odpověď:

V prvém případě se jedná o čtyřletý obor vzdělání ukončený maturitní zkouškou (s odborným výcvikem - ….L/01), ve druhém případě o nástavbové studium (…L/51) na dobíhající tříletý obor vzdělání  34-56-H/001 Fotograf.


otazka.jpg Musí se název a kód ŠVP shodovat s RVP?

 

Odpověď:

Kód a název uvedený na RVP je totožný s číslem a názvem oboru vzdělání, protože RVP se podle školského zákona vytvářejí pro obor vzdělání. Název ŠVP se ale nemusí shodovat s názvem RVP, je možné použít název, který konkretizuje, jak (do jakých odborných činností nebo povolání) je zaměřeno v zdělávání nebo má motivační nebo propagační charakter (Název by ale měl být v souladu s obsahem a všem srozumitelný a přijatelný).

Číselný kód se uvádí pouze pro identifikaci oboru vzdělání, u názvu ŠVP se číselný kód neuvádí. ŠVP je označen pouze názvem.


Viz příklady v Metodice tvorby ŠVP SOŠ a SOU