Poradna pro školy

15. 6.2010    Lidové noviny   strana 26     Akademie

Image
ImageKolik disponibilních hodin máme dát na všeobecně
vzdělávací předměty a kolik na odborné?
O využití disponibilních hodin rozhoduje škola sama, respektive tým učitelů, který bude zpracovávat školní vzdělávací program. Ti nejlépe vědí, u kterých předmětů je potřeba posílit výuku nebo jaké nové předměty chtějí žákům nabídnout.

ImageMáme do školního vzdělávacího programu (ŠVP) zařadit
jeden, nebo dva cizí jazyky?

Ve většině oborů vzdělání se podle rámcového vzdělávacího programu (RVP) povinně zařazuje výuka jednoho cizího jazyka. Pouze ve vybraných oborech, např. kuchař-číšník, obchodní akademie, lycea či cestovní ruch, se zařazuje povinně výuka dvou cizích jazyků. Počet cizích jazyků, které musí být zařazeny do ŠVP, vyplývá z rámcového rozvržení obsahu vzdělávání v příslušném RVP. Pro výuku dvou cizích jazyků je zde uvedena vyšší hodinová dotace.

Image Můžeme si sami navrhnout volitelné a nepovinné předměty a v poznámkách stanovit pravidla pro jejich zařazení a výběr?

Ano, škola sama rozhoduje o tom, zda a jaké volitelné nebo nepovinné vyučovací předměty bude žákům nabízet.

Image Jak navazuje koncept klíčových kompetencí v RVP odborného vzdělávání na klíčové kompetence základního vzdělávání?

Klíčové kompetence jsou souborem vědomostí, dovedností, postojů a hodnot, které jsou důležité pro osobní rozvoj jedince, jeho aktivní zapojení do společnosti a pracovní uplatnění. Žák je neustále rozvíjí a využívá ve všech vyučovacích předmětech. Základ k utváření klíčových kompetencí je položen v žákově rodině. Jsou to jisté univerzální a přenositelné způsobilosti. V RVP základního vzdělávání jsou klíčové kompetence stanoveny a formulovány obecně, znalosti, dovednosti a postoje žáka nejsou popsány zcela detailně. Žáci získávají kompetence postupně. Po ukončení 9. ročníku ZŠ by měli být vybaveni obsahem následujících celkem šesti kategorií klíčových kompetencí: kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence personální a sociální, kompetence občanská a kompetence pracovní. Rámcové vzdělávací programy pro střední odborné vzdělávání obsahují celkem osm kategorií klíčových kompetencí, které jednoznačně navazují na koncept klíčových kompetencí na základních školách a dále jej rozšiřují o oblasti klíčových kompetencí při práci s prostředky ICT a matematické kompetence.

Na dotazy odpovídají Konzultační centra, která zřizuje Národní ústav odborného vzdělávání v rámci projektu Kurikulum S. Kontakty najdete na www.nuov.cz/kurikulum