Poradna pro školy

6.4.2010    Lidové noviny    str. 34    Akademie

Další informace a kontakty na konzultační centra najdete na adrese: www.nuov.cz/kurikulum

Image Podle některých lektorů, kteří školili učitele k tvorbě školních vzdělávacích programů (ŠVP), jsou všechna čtyři průřezová témata povinná v každém předmětu. Jiní lektoři propagují zařazení průřezových témat výběrově podle tematických souvislostí. Čím se máme řídit?

V ŠVP musí být opravdu zastoupena všechna průřezová témata, každé ale nemusí být ve všech předmětech. Při jejich zařazování je důležité si uvědomit, jakou funkci témata plní, jak se podílejí na výchově žáků, formování jejich postojů, návyků a osobnostních vlastností. Jde o to, aby začlenění průřezových témat do ŠVP a jednotlivých vyučovacích předmětů nebylo formální, ale odpovídalo charakteru a podmínkám výuky těchto předmětů. Proto některé může být v určitém předmětu okrajovou záležitostí (např. práce s informační technikou v tělesné výchově) nebo se nepromítne vůbec.

 

Image Jakým způsobem se počítají hodinové dotace pro jednotlivé předměty v různých ročnících?

Počet vyučovacích hodin v ročníku (celkovou hodinovou dotaci) stanovíme jako násobek týdenního počtu vyučovacích hodin daného předmětu a počtu týdnů v období září-červen, které jsme určili pro výuku (např. 2 hodiny týdně x 33 týdnů za rok = 66 hodin v ročníku). Takto uvádíme celkové počty hodin např. v učební osnově u rozpisu učiva pro jednotlivé ročníky.

 

Image Jak se počítá celkový počet hodin za studium v ŠVP?

Buď jako součet počtu hodin v jednotlivých ročnících, nebo vynásobením počtu týdenních vyučovacích hodin za celou dobu vzdělávání (za všechny ročníky) a průměrného počtu týdnů určených na výuku podle učebních osnov. Přitom průměrný počet týdnů určených pro výuku musí být minimálně 32, jinak nebude dodržen minimální počet vyučovacích hodin stanovený RVP. Celkové počty hodin uvádíme v učebním plánu a v přehledu rozvržení RVP do ŠVP.