Poradna pro školy

23.3.2010    Lidové noviny    str. 26    Akademie

Image Při studiu rámcových vzdělávacích programů (RVP) jsem narazila na rozdíly v číselných kódech. Např. učební obor zahradnické práce, dosud vedený pod číslem 41-52-E/011, je v RVP číslován 41-52E/01. Jedná se snad o nové číslování?

Nejedná se o nové číslování oborů, ale o nové obory vzdělání, ke kterým jsou vytvářeny RVP. V rámci reformy byla totiž přehodnocena soustava oborů vzdělání a vytvořena nová soustava, v níž se snížil počet oborů. Dosud se jich vyučuje 689, nově zůstane 270 širších oborů. V řadě případů nový obor integruje několik stávajících oborů vzdělání, jindy je nový obor shodný s dosavadním, jako v uvedeném případě. Nová soustava se zavádí postupně, souběžně s jednotlivými etapami tvorby RVP. Komplexně bude zavedena k 31. srpnu 2010 a vyhlášena v Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání.

Image Zapojují školy do hodnocení školních vzdělávacích programů také rodiče a žáky?

Ano, nejvíc se to pak daří v pilotních školách, které ověřovaly školní vzdělávací programy už v minulých letech. Nejčastěji používají k těmto účelům dotazníková šetření, ale i jednání ve školské radě, schůzky rodičů a třídních kolektivů. Rodiče školám pomáhají při vyhledávání sociálních partnerů.

Jedna z pilotních škol zapojuje rodiče a žáky do hodnocení vzdělávacích programů formou dotazníkových šetření a anket pro žáky i rodiče žáků. Zástupce z řad rodičů je členem poradního sboru školy, který se k výuce na škole vyjadřuje. Další pilotní škola provádí hodnocení konkrétních projektů dotazníkovým šetřením spokojenosti s akcí. Aplikaci průřezových témat a klima školy vyhodnocují členové Žákovského poradního týmu. K obsahu vzdělávání se vyjadřují také maturanti a škola zpracovává jejich spokojenost s jednotlivými vzdělávacími oblastmi a předměty.

Image Existují pilotní školy, které ověřovaly obory E pro žáky odborných učilišť se speciálními vzdělávacími potřebami?

Takové školy neexistují, protože pilotní školy ověřovaly pouze školní vzdělávací programy deseti učebních oborů kategorie H a 14 oborů maturitních, pro které byly vydány rámcové vzdělávací programy v první etapě v roce 2007.

 

***

Počínaje tímto vydáním Akademie nabídne rubrika Poradna pro školy vedle rad Konzultačních center Výzkumného ústavu pedagogického Praha (VÚP) také užitečné informace věnované středním odborným školám. Jejich otázky řeší regionální konzultační centra zřizovaná Národním ústavem odborného vzdělávání (NÚOV) v rámci projektu Kurikulum S, na který přispívá Evropský sociální fond. Další informace a kontakty najdete na adrese: www.nuov.cz/kurikulum.