Pilotní školy využijí zkušenosti získané v projektu i dále

Zástupci pilotních škol si většinou účast v projektu pochvalují a poznatky získané ze zkušeností nabytých spoluprací v těchto projektech využijí při své další činnosti. Ať už v každodenní práci ve výuce podle ŠVP, zejména v oblasti metodiky a forem výuky a v oblasti týmové práce, při inovaci ŠVP nebo při tvorbě ŠVP, pro tvorbu vzdělávacích programů pro dospělé, rozvoj pedagogických pracovníků i pro utužování vzniklých vazeb se sociálními partnery. „Získali jsme velké zkušenosti z mnoha organizačních, pedagogických i didaktických kategorií,“ myslí si zástupci VOŠ, SŠ a COP, Sezimovo Ústí.

Za největší přínos považují školy možnost výměny zkušeností mezi školami, dále vznik regionálních konzultačních center, která mohli učitelé využívat pro řešení svých problémů s realizací a inovací ŠVP, k účasti na vzdělávacích akcích, a také publikace vydané v projektu, ve kterých školy získaly inspiraci a zpětnou vazbu své práce.  „Zajímavé a přínosné jsou příručky vzniklé v rámci projektů – např. Příklady dobré praxe, Žákovské projekty, Výukové strategie,“ uvedli např. zástupci Integrované střední školy, Klatovy. Školy také uvítaly možnost výměny zkušeností s kolegy jiných škol a získání materiálů pro další práci na konferencích pořádaných v rámci projektu.

Velkým pozitivem projektu pro pilotní školy je zvýšení prestiže pilotních škol. Tím, že byly školami, na které se ostatní školy obracely o radu a pomoc, detailněji se seznámily s problematikou tvorby a realizace školních vzdělávacích programů, připravovaly semináře a workshopy, což zcela určitě zkvalitnilo odbornou úroveň celého pedagogického sboru. Školy měly též možnost prezentovat svou pedagogickou práci formou příkladů dobré praxe.

Jak projekt Pilot S, tak i Kurikulum S značně přispěly k prohloubení spolupráce v pedagogických kolektivech na školách, k pozitivním změnám v komunikaci učitelů o výuce. Výsledkem této spolupráce je pak propracovanost mezipředmětových vztahů, propojení učiva uvnitř jednotlivých bloků předmětů. Učitelé používají větší sortiment výukových metod a forem, dochází k výměně zkušeností v oblasti metodiky i obsahových náplní jednotlivých odborných předmětů a jejich ujasnění. Pro některé učitele znamenalo zapojení do projektu výrazně vyšší pracovní zatížení.

Jako další pozitiva hodnotí pilotní školy nastartování systematické evaluace ŠVP, možnost podílet se na hodnocení vytvořených vlastních ŠVP a možnost ovlivnit jejich další úpravy podle podmínek školy, jakož i systematické nastavení profilových zkoušek. V souvislosti s profilovou maturitní zkouškou došlo ke zpřesnění maturitních okruhů a vypracování nových kvalitních pomocných zkušebních materiálů, k vyjasnění zadání a hodnocení praktické maturitní zkoušky. Došlo rovněž k prověření vazeb na sociální partnery a rozšíření spolupráce s nimi. Školy též hodnotí jako přínos zapracování dosud opomíjených témat do ŠVP – Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta; Finanční gramotnosti; Ochrany člověka při mimořádných událostech.

Gabriela Šumavská