Pilotní školy připravují maturitní zkoušku

V tomto školním roce skládají maturitní zkoušku první žáci, kteří se vzdělávali podle školních vzdělávacích programů (ŠVP).  Proto jsme se v projektu Kurikulum S začali zabývat otázkou jak nastavit maturitní zkoušku, aby odpovídala požadavkům rámcových vzdělávacích programů (RVP) a zároveň umožňovala uplatnit i vlastní profilaci školy v ŠVP.

ImageVzhledem k tomu, že část maturitní zkoušky je připravována společně pro všechny střední školy, zaměřili jsme se na pojetí profilové části maturitní zkoušky (dále PMZ). Ta je významným nástrojem pro ověření výsledků odborného vzdělávání, tj. připravenosti absolventa na výkon povolání nebo odborných činností i pro další vzdělávání. Je důležitým zdrojem informací pro zaměstnavatele při přijímání absolventů, ale i pro školy při hodnocení své činnosti.

Profilová maturita se skládá ze tří zkoušek

Podle vydaných RVP se profilová maturitní zkouška skládá závazně ze tří zkoušek, z nichž nejméně dvě (v lyceálních oborech jedna) musí vycházet z oblasti odborného vzdělávání; v některých RVP jsou příslušné obsahové okruhy přímo vymezeny. Jedna z povinných zkoušek PMZ musí být podle RVP konána formou praktické zkoušky nebo maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí.

Zaměřili jsme se tedy jednak na stanovení vazby mezi PMZ a příslušným obsahem RVP, jednak na postup jeho rozpracování do zadání maturitní zkoušky a stanovení společných parametrů. Inspirací nám byly také zkušenosti s jednotným zadáním závěrečné zkoušky v oborech vzdělání s výučním listem.

Osm oborů vzdělávání už má tematické okruhy

ImageNejprve pracovní týmy složené z pracovníků NÚOV, zástupců pilotních škol a některých nepilotních škol vymezily základní odborné tematické okruhy podle RVP, které tyto školy následně rozpracují do jednotlivých zkoušek. Tematické okruhy byly zpracovány pro 8 oborů vzdělání ověřovaných na pilotních školách, a to pro obory agropodnikání, aplikovaná chemie, elektrotechnika, hotelnictví, obchodní akademie, obchodník (L), strojírenství a technické lyceum.

Již při stanovení základních povinných tematických okruhů se projevovala specifika jednotlivých oborů, jako podíl odborných zaměření, propojení s praktickou zkouškou, aplikace základního odborného učiva aj. Např. pro obor elektrotechnika, který má dvě základní zaměření – slaboproudá elektrotechnika a silnoproudá elektrotechnika, bylo stanoveno 20 základních společných tematických okruhů a 10 okruhů pro každé zaměření. Jiný přístup zvolili v oboru agropodnikání, kde stanovili 25 povinných tematických okruhů ze základu oboru - pěstování rostlin a zpracování rostlinných produktů a chov zvířat a zpracování živočišných produktů a 20 doporučených okruhů z ekonomiky.

Následující práce budou zaměřeny na pojetí praktické zkoušky a nastavení dalších kritérií PMZ. V současné době sledují pracovníci NÚOV realizaci profilové maturitní zkoušky přímo ve školách s cílem získat podněty a příklady dobré praxe, které bude možné využít pro sbližování přístupu škol k PMZ.

Do řešení se mohu zapojit i další školy, a to i z jiných oborů vzdělání.

Jana Kašparová