Péče o zeleň ve výuce a v praxi

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání

Autor: Ing. Jan Šenk

Škola: Střední zahradnická škola Ostrava, příspěvková organizace, Žákovská 20-22, 709 00 Ostrava – Hulváky

 

Klíčová slova

dendrologický průzkum, pasportizace zeleně, týmová práce, údržba zeleně, zeleň

 

Stručná anotace

Tento příspěvek ukazuje možnost propojení teorie s praktickou realizací. Jedná se o projekt zaměřený na pasportizaci ploch a péči o zeleň v areálu školy. Úkol posiluje týmovou spolupráci, přičemž současně dochází k rozvoji klíčových kompetencí – k praktickému řešení problémů, k rozvoji komunikativních sociálních i personálních kompetencí. Současně mají žáci možnost formulovat vlastní názor a snažit se jej prosadit v týmu. Žáci se setkají rovněž s rozdělením práce mezi jednotlivé členy týmu a učí se přebírat odpovědnost za svěřený úkol.

 

Kontext

Cílovou skupinou jsou žáci 4. ročníku. V rámci projektu bude provedena pasportizace ploch kolem budovy střediska praktického vyučování, v prostorách školního arboreta, v „Zelené učebně“ a na drobných, neucelených plochách areálu školního zahradnictví. V každé ze dvou tříd si žáci vylosují vlastní zařazení do týmu, který má čtyři až pět členů. Tým si následně zvolí svého vedoucího. Součástí úkolu týmu je nezbytný dendrologický průzkum lokality, která je každému týmu přidělena losem. Na základě dendrologického průzkumu s hodnocením dřevin zpracují žáci návrhy na pěstební opatření, průklesty dřevin, případné návrhy na kácení nebo smýcení dřevin či porostů. Dále vypracují návrh celoroční údržby v dané lokalitě, to znamená ošetření travnatých ploch, realizaci a údržbu květinových záhonů, ošetření keřových skupin přihnojením, doplněním kůry apod.

Součástí všech návrhů činností je i finanční kalkulace provedená na základě aktuálních ceníků prací. Veskrze praktickou stránkou činnosti týmu je pak příprava „Dendrologického testu“ pro ostatní spolužáky, členy jiných týmů. Pro přípravu testu poznávání poslouží přírodní materiál (větvičky, květy, plody) získaný v dané lokalitě.

Závěrečnou část úkolu představuje praktické ošetření plochy, to znamená např. posečení travnaté plochy, doplnění kůry, přihnojení, řez. Které práce budou provedeny vzhledem k ročnímu období, je na rozhodnutí každého z týmů, neboť jednotlivé plochy pochopitelně nejsou identické co do skladby porostů, travnatých ploch apod.

Přibližná časová náročnost projektu činí 26 hodin. 12 hodin je vyhrazeno na vlastní přípravnou fázi (pasportizace, podklady), 12 hodin na praktické provedení údržby ploch a sestavení finančního plánu celoroční údržby. Přibližně dvě hodiny jsou věnovány prezentaci výsledků týmu s pomocí ICT.

 

Cíle

Cílem projektu je prověření, podpora a prohloubení znalostí a dovedností žáků 4. ročníku oboru zahradnictví a prohloubení environmentální výchovy. Aplikací teoretických poznatků dojde ke zlepšení zkušeností a dovedností v duchu ŠVP. Rovněž je třeba zmínit motivaci žáků k osobnímu profesnímu uplatnění v životě.

Vzdělávací cíle:

 • Využití poznatků a znalostí z hodin biologie, dendrologie, ekologie a tvorba životního prostředí;
 • Práce s mapovými podklady, měřítkem, pomůckami pro zjišťování vzdáleností, úhlů v terénu;
 • Vytváření závěrečných materiálů, výstupů pomocí ICT;
 • Rozvíjení klíčových kompetencí v rámci ŠVP.

Výchovné cíle

 • Rozvoj dovedností spolupracovat v týmech;
 • Zlepšení interakce žák – učitel;
 • Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti.

 

 

Realizace

V první fázi jsou rozděleni žáci do 12 týmů, vylosovány jednotlivé plochy. Každá plocha činí cca 2000 m2. Žákům je stanovena povinná minimální pracovní doba 6 hodin denně. Každý tým si zvolí svého vedoucího s příslušnou autoritou u ostatních členů. Konzultace k projektu probíhají průběžně dle potřeby jednotlivých týmů, konzultanty jsou dva až tři vyučující pro přípravné práce, práce spojené s použitím zahradnické mechanizace a pro využití ICT.

 

První den

 • Seznámení se s plochou, pasportizace zeleně (vymezení ploch trávníků, záhonů, keřových skupin apod.), dendrologický průzkum a inventarizace dřevin se sledováním charakterizujících údajů (rod, druh popř. kultivar, obvod kmene, výška dřeviny, zavětvení, odhad stáří atd.);
 • Vypracování sadovnického plánu ve zvoleném měřítku se zakreslením všech kompozičních prvků.

Druhý den

 • Příprava celoročního plánu údržby pro zadanou plochu, finanční plán dle ceníku a navržených pěstebních opatření;

 

Třetí den

 • Praktické provedení údržby trávníku, dřevin, záhonů apod.;
 • Příprava materiálu na „Dendrologický test“ z poznávání dřevin.

Čtvrtý den

 • Finalizace výtvarných prací (kolorovaný sadovnický plán – půdorys, seznamy dřevin, ploch apod.);
 • Vypracování zprávy o současném stavu dané lokality včetně fotodokumentace;
 • Příprava prezentace prací na projektu – postup týmu ve všech fázích úkolu, stav před a po provedení prací, vlastní poznatky, zkušenosti z týmové práce. Využití ICT.

 

Prezentace veškerých provedených úkolů pomocí ICT (rozsah asi 1–2 hodiny).

 

Výsledky

Žáci si ověřili, jak umí aplikovat získané znalosti, uvědomili si, kde jsou jejich vlastní slabé stránky, prověřili si sami na sobě spojení teorie a praxe. Vyzkoušeli si práci v týmu a své vlastní schopnosti týmové spolupráce. Vedoucí týmu při závěrečné prezentaci výsledků zhodnotil práci jednotlivých členů, každý člen měl možnost se k hodnocení vyjádřit, případně připojit své vlastní postřehy. Žáci si rovněž ověřili schopnost přednést a obhájit výsledky své vlastní činnosti, metodické postupy, které použili, a zdokonalili se v práci s prostředky ICT.

 

Nutné pomůcky a prostředky

Digitální fotoaparát, geodetické pomůcky pro práci v terénu, prostředky ICT, mapové podklady, mechanizační prostředky pro sečení travnatých ploch, pomůcky pro ošetřování rostlin a zpracování půdy, rýsovací a psací potřeby

 

Použitá literatura a zdroje

Hamata, M. a kol.: Zakládání a údržba zeleně. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2000

Hrabě, F. a kol.: Trávy a trávníky – co o nich ještě nevíte. Olomouc: Vydavatelství Ing. Petr Baštan – Hanácká reklamní 2003

Nienhaus F., Butin H., Böhmer B.: Atlas chorob a škůdců okrasných dřevin. Praha: Brázda 1998

Hurych, V.: Okrasné dřeviny pro zahrady a parky. Praha: Květ 2003

Kolařík a kol.: Péče o dřeviny rostoucí mimo les1. a 2. díl. Vlašim: ČSOP 2003

Kotrba, T. a Lacina, L.: Praktické využití aktivizačních metod ve výuce. Praha: Barrister & Principal 2001

 

Přílohy:


Návrh hodnocení výsledků

Úroveň řešení

Nesplněno

Splněno se závadami

Splněno

Velmi dobrá práce

Vzorové řešení

Počet bodů

5

4

3

2

1

 

 

 

 

 

 

Vypracování plánu přidělené plochy, inventarizace a klasifikace dřevin, včetně plánu péče a údržby

Vypracované plány nesouhlasí se skutečným stavem, plán údržby neodpovídá stavu porostu, špatně určeno více než 80 % dřevin

V plánech jsou výrazné chyby, návrh údržby je nedbalý a nekompletní, špatně určeno více než 60 % dřevin

Plány vykazují menší nedostatky, návrh údržby je vhodný, ale nekompletní, špatně určeno více než 30 % dřevin

 

Plány jsou vcelku přesné, pouze s malými odchylkami, údržba je navržena správně, špatně určeno více než 10 % dřevin

Plány jsou přesné, návrh údržby ploch je správný a kompletní, špatně určeno max. 5 % dřevin

Provedení údržby a pěstebních opatření na dřevinách, keřových skupinách, trávníkových plochách a záhonech

Práce je nedokončena a provedena nedbale s viditelnými chybami, jež ohrožují správný růst dřevin, není dodržena bezp. práce

Údržba je provedena nesprávně, je nebezpečí trvalého poškození dřevin

Na plochách a ošetřených dřevinách lze najít výraznější chyby, na pracovišti je nepořádek

 

 

Údržba je provedena dobře, pouze s malými nedostatky, je dodržována bezp. práce

Údržba a pěstební opatření jsou provedeny správně bez nedostatků

Vypracování materiálu pro veřejnou soutěž na téma „Celoroční údržba sadovnické plochy“

Materiál je nepřehledný, špatně graficky provedený, špatně provedena kalkulace

Materiál má výrazné textové a grafické chyby, jsou rozdíly proti skutečnému stavu, rozpočet je nevhodně sestaven

Práce má menší textové a grafické chyby, je nevhodně sestavena, v rozpočtu se objevují chyby

 

Práce je provedena správně, pouze s drobnými chybami

Výborná práce, kterou lze použít do soutěže

Prezentace projektu
(Zapojili se v ní všichni členové skupiny? Byla prezentace promyšlená? Prezentovali žáci realizovanou zakázku se zájmem? Bylo vyjadřování na dobré úrovni?)

Prezentace zcela nepřipravená; myšlenky neutříděné; do prezentace se zapojil jediný člen týmu; nespisovná mluva

Částečně připravená prezentace; rozpačitý dojem; obtíže při vyjadřování některých myšlenek; do prezentace se nezapojila většina týmu; prezentace bez většího zaujetí členů skupiny

Prezentace připravena a prezentována bez výraznějšího zájmu skupiny, špatná komunikace mezi členy

 

Dobře připravená prezentace; kultivovaný projev a zajímavý projev; do prezentace se zapojila většina týmu; zaujetí skupiny

Vynikající prezentace; vyjadřování všech členů týmu na vysoké úrovni; film prezentován se zřejmým zájmem; do prezentace se zapojil celý tým;

Spolupráce skupiny
(Zapojili se všichni členové do projektu? Došlo k rozkolům a neshodám uvnitř skupiny? Vystupovala skupina jednotně jako celek? Byl zřejmý zájem skupiny o úspěšné zvládnutí uložených úkolů?)

Zásadní rozpory a neshody ve skupině; ke spolupráci nedošlo; většina členů nesplnila individuální úkoly vyplývající z jejich rolí; skupina nevystupovala jako celek; neprojevila žádný zájem o úspěšnou tvorbu

Skupina špatně spolupracovala, projevovaly se spíše individuální výkony

Menší neshody a rozpory ve skupině; většina členů splnila své úkoly; menší nasazení a zaujetí pro tvorbu

Jen drobné neshody; všichni členové skupiny splnili své individuální úkoly; vysoké zaujetí i pracovní nasazení celé skupiny

Skupina pracovala jako tým; táhla za jeden provaz; vždy vystupovala jako celek; vysoké nasazení a zaujetí pro tvorbu, rozpory žádné