Péče o ruce

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání; žákovský projekt; průřezové téma: Informační a komunikační technologie

Autor/autoři: Ing. Věra Machová

Škola: Soukromé střední odborné učiliště INDUSTRIA, spol. s r.o., Kapucínské nám. 3, 412 01 Litoměřice

www.ssouindustria.ic.cz

 

Uplatnění projektu:

 • obor vzdělání: 69-41-L/01 Kosmetické služby
 • ročník: 1.
 • oblast/oblasti vzdělávání: vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích a vzdělávání odborné – obsahové okruhy kosmetická péče, výtvarná příprava, komunikace ve službách, zejména manikúra (podstata technologického postupu a jeho pracovní fáze, pracovní činnosti spojené s technologickými postupy, kontrola technologického postupu a kvality jeho výstupů)
 • základní vyučovací předmět; příp. mezipředmětové vztahy: materiály a kosmetika, výtvarná výchova, odborný výcvik, informační a komunikační technologie

 

Cíle projektu (základní idea/záměr žákovského projektu):

Zábavnou formou a tvůrčím způsobem připravovat žáky k výkonu profese, vést žáky k samostatnosti při práci, propojovat znalosti a dovednosti z více předmětů.

Rozvíjet dovednosti, vědomosti a schopnosti žáků

 • vytvářet vlastní návrhy postupů pro konkrétní práci, tyto postupy věcně a srozumitelně popisovat;
 • používat ve své práci prostředky informační a komunikační technologie;
 • vyhledávat a využívat odborné texty a učebnice při studiu odborné problematiky;
 • organizovat si svoji práci, rozdělit si práci a umět pracovat samostatně i ve skupině.

 

Anotace:

Hlavní myšlenkou projektu je zapojení žáků do zpracování učebních textů na téma celkové péče o ruce od anatomie nehtu až po manikúru a masáž rukou. Žáci si podle jednotlivých kroků stanoveného technologického postupu péče o ruce vytvoří pracovní skupinky a každá z nich bude zpracovávat konkrétní přidělené téma.

 

Klíčová slova:

anatomie nehtu, Nail art, parafínový zábal, regenerační kúra na nehty, masáž rukou

 

Typ projektu:

 • délka realizace: nejlépe v období březen – květen
 • dle počtu zúčastněných: třídní, každý žák zpracuje zadané téma, kterým přispěje k vytvoření učebního textu
 • dle místa realizace: školní

 

Výstup projektu:

Konkrétním výsledkem projektu bude zpracovaný text na téma péče o ruce, který budou učitelé odborných teoretických předmětů i odborného výcviku používat ve výuce žáků v oboru kosmetické služby v dalších třídách a letech.

Nejlépe pracující žáci budou ohodnoceni, výsledky nejlépe pracujících žáků budou zveřejněny na informační tabuli v prostorách školy. Výsledné učební texty budou zveřejněny na webových stránkách školy – budou názornou ukázkou pro ostatní žáky, např. při řešení podobných projektů.

 

Obsah projektu:

Projekt je zaměřen na zpracování učebního textu žáky. Učební text bude sestávat z následujících kapitol:

 • Úvod, nehet
 • Postup při péči o ruce, mokrá manikúra
 • Suchá manikúra
 • Parafínový zábal, peeling
 • Masáž ruky
 • Regenerace, výživné kúry na nehty
 • Podkladový lak, barevný lak, nehtový make-up
 • Nemoci nehtu

 

Realizace a organizační zajištění projektu:

 1. Zadávající učitel odborného předmětu kosmetika a materiály předloží žákům osnovu pro řešení projektu na dané téma, viz příloha č. 1.
 2. Všichni žáci ve třídě se seznámí s obsahem tématu péče o ruce (úvod, anatomie nehtu, příprava k péči o ruce (odložení šperků a odlakování), dezinfekce rukou, zkracování nehtů, eponychyum, manikúrní lázeň, záděry, odstranění nečistot pod okrajem nehtu, pilník, kartáček na odstranění prachu, regenerace, kúry na nehty, peeling, masáž, výživa, maska na nehty, leštění, první vrstva laku, barevný lak, korekturní tužka, Nail art, nemoci nehtu) a témata si mezi sebou rozdělí dle stanovených instrukcí.
 3. Rozdělení témat žáci zkonzultují se zadávající učitelkou a projednají případné nejasnosti a problémy v zadání.
 4. Všichni žáci zpracovávají svá témata, své návrhy zasílají svým spolužákům a zadávající učitelce.
 5. Každý žák si přiloží dodaný text do složky svého projektu, průběžně si kontroluje a upravuje text podle svých představ a do podoby, která mu vyhovuje, viz příloha č. 2. Vznikne tolik návrhů učebních textů, kolik žáků je do projektu zapojeno.

 

Předpokládá se, že projekt bude trvat cca 1 měsíc, proto je nutné zpracovat si harmonogram řešení. Harmonogram zpracuje zadávající učitel, bude se projednávat a schvalovat ve skupinách žáků, tj. stanoví se jednotlivé etapy řešení, které spočívají:

 1. v rozdělení témat ke zpracování žákům,
 2. v rozdělení učebnic a odborných knih pro využití při řešení úkolů,
 3. ve stanovení obsahu učebního textu,
 4. v sestavení učebního textu,
 5. ve zpracování závěrů (výsledkem zpracování závěrů bude zpracovaný text, konzultace se zadávajícím učitelem a kontrola zpracovaného textu).

 

Nutné prostředky pro řešení projektu:

 • Projekt bude realizován ve školní budově, zejména v prostorách učeben.
 • PC, speciální PC programy, digitální fotoaparát.
 • Učebnice, odborné knihy, ostatní materiál (např. psací potřeby, elektronické nosiče na průběžné ukládání dat).

 

Vyhodnocení výsledků a hodnocení žáků:

Hodnocení žáků

Každý žák bude hodnocen za svou práci individuálně, započten bude i celkový přístup žáka k práci. Výsledná známka jednotlivců bude započítána do hlavního odborného předmětu materiály a kosmetika a hodnocení praktické části projektu se započítá do klasifikace odborného výcviku. Výslednou práci bude hodnotit i vyučující českého jazyka.

Hodnocení projektu

Výsledky budou hodnotit vyučující odborného předmětu materiály a kosmetika a vyučující odborného výcviku.

 

Použitá literatura a jiné zdroje:

 • Pro řešitele projektu (pro žáky) je literatura shodná s literaturou pro autory projektu.
 • Použitá autorem při tvorbě/přípravě:

-          Rozsívalová V. a kol., Kosmetika I., Nakladatelství Informatorium, Praha 4, v r. 2000., 142 stran.

-          NAVA – nakladatelská a vydavatelská agentura, Plzeň, Kadeřnická a kosmetická praxe – odborný časopis

-          Feřteková, V. a kol.: Kosmetika v teorii a praxi. Praha, Maxdorf 1994, 336 stran

-          Feřteková, V. a kol.: Manikúra a pedikúra, Praha, Maxdorf 1995, 300 stran

-          Watsonová R., Manikúra a pedikúra - Průvodce světem profesionálně upravených nehtů, IKAR

-          Polívka L., Komendová H., Pech V., Valášek J., Technologie I pro učební obor Kadeřník, Informatorium, spol. s r.o., Praha 4, 1998

 

Přílohy a poznámky:

Přílohy k projektu, podpůrné materiály vytvořené autorkou (vyučující), jsou k dispozici v elektronické podobě na CD, projekt č. 17, přílohy 1 a 2.

Seznam příloh na CD:

 • Příloha 1: Osnova pro zpracování odborné práce (pro zadávající učitele)
 • Příloha 2: Vzorové učební texty

 

Reflexe projektu (co se dělo, jaký to má význam) pro rozvoj klíčových kompetencí:

Kromě odborných kompetencí rozvíjejí žáci při řešení projektu řadu klíčových kompetencí v rovině vědomostí, dovedností a postojů. Podílejí se na plánování a realizaci činností, pracují v týmu, přijímají odpovědnost za řešení stanovených úkolů, vystupují a jednají v různých rolích v rámci řešitelského týmu. To jim umožňuje osvojovat si potřebné personální, sociální a komunikativní kompetence a kompetence k pracovnímu uplatnění. Žáci pracují s internetem, s informačními zdroji, s moderní technikou (PC, tiskárny, fotoaparáty), dochází k rozvoji kompetencí k řešení problémů. Při řešení projektu dochází i k aplikaci průřezových témat Člověk a svět práce a Informační a komunikační technologie.

 

Komentář:

Vytvořené učební texty lze používat jako pomocnou školní pomůcku v oboru kosmetické služby v hodinách odborného předmětu kosmetika a materiály a v odborném výcviku ve všech ročnících, v oboru kadeřník jako doplňující učební materiál. Obsah projektu je možné modifikovat pro jakýkoliv obor vzdělání.