Ostatní

Ukončování vzdělávání

otazka.jpg Není mně jasné, kolik profilových zkoušek maturitní zkoušky musí být zařazeno. Dvě nebo tři?

 

Odpověď:

Podle zákona č. 317/2008 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), §79 Profilová část maturitní zkoušky, odst. (1) se skládá profilová část maturitní zkoušky ze dvou nebo tří povinných zkoušek, přičemž počet povinných zkoušek je stanoven rámcovým vzdělávacím programem pro daný obor vzdělání.

V souladu se školským zákonem stanoví RVP odborného vzdělávání (kapitola 5. Organizace vzdělávání) tři povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky.

Aby byl zajištěn soulad profilové maturitní zkoušky s profilem absolventa daného oboru vzdělání, RVP stanoví, že nejméně  dvě ze tří povinných zkoušek (u lyceálních oborů vzdělání jedna povinná zkouška) musí vycházet z obsahových okruhů odborného vzdělávání vymezených v RVP, popř. konkretizuje  obsahový okruh, který nesmí být opomenut.

Tím  je umožněno škole určit   jednu (u lyceálních oborů dvě) ze tří povinných zkoušek pouze na základě ŠVP, např. na základě odborného zaměření (specializace) vytvořeného školou nebo profesní orientace žáků směrem k dalšímu vzdělávání (u lyceálních oborů).

V souladu s §79 (4)stanoví RVP také formu profilové části maturitní zkoušky a určuje, že jedna ze tří povinných zkoušek se musí konat podle písmene 4d) formou praktické zkoušky, nebo 4a) formou maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí.