Olomoucké konzultační centrum proškolilo už 300 pedagogů

Konzultační centrum Olomouckého kraje (RKC OK) působí od října 2009 při Centru uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje (CUOK), které poskytuje poradenství a nabídku v oblasti dalšího odborného vzdělávání v profesích, které jsou požadované firmami v Olomouckém kraji.

První oslovení středních odborných škol a konzervatoří v Olomouckém kraji zprostředkovali zástupci RKC ve spolupráci s odborem školství OK, který dopisem informoval všechny tyto školy o zřízení RKC s výzvou o využívání jeho služeb při tvorbě a zavádění ŠVP. Současně byly spuštěny webové stránky centra s nabízenými službami a s kontakty na lektory. V současnosti v úvodu lektor na každé organizované vzdělávací akci prezentuje poslání a poskytované služby RKC včetně výsledků dosavadní činnosti.

Olomoucké konzultační centrum doposud poskytlo zástupcům odborných škol v kraji přes 40 osobních a e-mailových konzultací a uspořádalo 16 vzdělávacích akcí pro učitele, a to jak formou seminářů, tak workshopů. Dohromady tak poskytlo svou pomoc téměř třem stovkám pedagogů.

 

Plánované vzdělávací akce na 1. čtvrtletí 2011

  • dvoudenní seminář s řediteli škol Olomouckého kraje, lektory RKC za účasti České školní inspekce v souvislosti s analýzou ŠVP a výsledky výuky,
  • semináře „šité na míru školám“, např. seminář pro tvorbu ŠVP konzervatoře, který bude lektorovat dr. Maria Bezchlebová z NÚOV

 

 

Rozhovor s vedoucím centra PaedDr. Jiřím Poláškem

O jakou formu služeb Vašeho centra mají školy největší zájem?

Konzultace přímo na školách s řediteli, koordinátory ŠVP a tvůrci programů – učitelů se nám jeví jako nejúčinnější způsob vzájemné koordinace a přesného zaměření pro činnost RKC. Obecně platí, že školy, které tvoří nebo již mají zpracované ŠVP, projevují zájem především o konzultace. Tam, kde s tvorbou teprve začínají, mají zájem o semináře a workshopy.

Zjišťujete, jaké problémy s kurikulární reformou školy ve Vašem regionu mají, a jaké vzdělávací akce jim tedy máte nabídnout?

V minulém školním roce jsem osobně navštívil 22 škol, kde jsem pedagogům a ředitelům škol prezentoval poslání a služby RKC. Součástí těchto setkání byla jednání s koordinátory ŠVP a řediteli škol s cílem zjištění aktuálního stavu kurikulární reformy v příslušných školách  a jejich potřeb spojených s tvorbou ŠVP  a zájmu o poskytnutí služeb RKC. V této činnosti působí také koordinátoři RKC v regionu Šumperska a Olomoucka.

 

Jakou máte zpětnou vazbu od škol, jejichž zástupci se zúčastnili Vámi organizovaného semináře, workshopu nebo konzultace?

Součástí vytvořené metodiky RKC OK pro pořádání vzdělávacích programů je dotazník, kterým oslovujeme učitele, koordinátory a ředitele jednotlivých škol  s dotazy na stav tvorby ŠVP v jejich škole, na problémy při tvorbě a zavádění do výuky, chceme znát jejich návrhy a doporučení k našim poskytovaným službám. Na základě těchto zjištění pak modifikujeme informace při školeních dle potřeb škol.

Opakujete některé semináře z důvodu velkého zájmu mezi pedagogy? Na jaké téma?

Mezi pedagogy je zájem o workshopy s tematikou „Jak se vyvarovat chyb při tvorbě ŠVP“ a „Tvorba ŠVP a jeho další úpravy“ a také o příklady dobré praxe. Pro poskytovaní informací o příkladech dobré praxe zpracovali lektoři tři příspěvky . Dvě témata „Fiktivní výběrové řízení“ a „Učíme žáky podnikat“ byla z oblasti průřezového tématu Svět práce a třetí téma „Kritické myšlení-nepravidelnosti větné stavby“ bylo z oblasti Skladba češtiny. Příklady dobré praxe prezentujeme při konzultacích a workshopech.

S kolika lektory a konzultanty spolupracujete?

Lektoři RKC pro Olomoucký kraj jsou ze dvou středních odborných škol v Olomouci na Střední škole polytechnické a v Šumperku na VOŠ  a SOŠ. Lektorský tým nyní tvoří dvanáct pedagogů zahrnující učitele všeobecných i odborných předmětů včetně ředitelů škol. Výběr lektorů byl veden zejména z pohledu podle jejich zájmu pracovat v této oblasti a jejich odborná erudice.

Jak pečujete o informovanost a odbornou způsobilost lektorů a konzultantů?

Prvotní vzdělávání lektorů obou škol k problematice tvorby ŠVP proběhlo v rámci předchozího projektu PILOT S. Další praktické zkušenosti lektoři získávali při vlastní tvorbě ŠVP na svých školách a při komunikaci s Českou školní inspekcí. Pro podporu činnosti lektorů jsme vypracovali metodiku, která má za cíl nastavení standardu poskytovaných informací jednotlivými lektory k ŠVP při workshopech a konzultacích. Pro jejich potřebu a použití i u škol byly vypracovány  metodické podpory ve formě prezentací s doprovodnými texty.

Lektorský tým se k metodickým poradám schází vždy před konkrétní akcí, na nichž je  diskutován a schvalován obsah a program semináře či workshopu. Pro potřeby pedagogické veřejnosti lektoři zpracovali novou metodiku k tématům kurikulární reformy, a to především k problematice ŠVP.

Kontakty

Regionální konzultační centrum Olomouckého kraje

Adresa: Centrum uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje,

Rooseveltova 79, 779 00 Olomouc, www.cuok.cz

Kontaktní osoby:

Vedoucí RKC:  PaedDr. Jiří Polášek, jpolasek@ssprool_cz

Zástupce: Ing. Petr Vepřek, veprek@vsps-su_cz

Asistentka: Mgr. Tatjana Klimková, tklimkova@ssprool_cz