Odborný žákovský deník: Žáci si vedou zápisy o absolvovaných akcích

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání; průřezové téma: Člověk a svět práce

Autor: Ing. Blanka Lukešová

Škola: Střední škola gastronomická Adolpha Kolpinga, U Klafárku 3, 591 01 Žďár nad Sázavou

 

Aplikovaná průřezová témata

Hlavní: Informační a komunikační technologie

Vedlejší: Člověk a svět práce

 

Anotace

Příspěvek seznamuje s vedením odborného žákovského deníku. Žáci si zapisují informace o absolvovaných odborných akcích.

Obecným cílem je naučit žáky získávat odborné informace a pracovat s nimi, využívat prostředky informačních a komunikačních technologií ve svém oboru. Žáci si prohlubují schopnosti odborné komunikace.

 

Vyučovací předmět:technologie, odborný výcvik a IKT

 

Obor vzdělání a ročník: 29-54-H/01 Cukrář, 1. - 3. ročník

 

Rozvíjené klíčové kompetence

Aktivitou jsou u žáků rozvíjeny především kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám i kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi, kompetence k učení (s porozuměním poslouchat výklad a pořizovat si poznámky) i komunikativní kompetence (srozumitelně formulovat myšlenky a klást otázky).

 

Realizace

Aktivita je zařazena do vyučovacího předmětu technologie, vycházejícího z odborného obsahového okruhu Technická a technologická příprava RVP 29-54-H/01 Cukrář. Žáci jsou už od nástupu na školu vedeni k zápisům z každé absolvované exkurze nebo praxe buď formou pracovních listů anebo do speciálních sešitů. Týká se to především odborných akcí, jako jsou návštěvy potravinářských výstav, soutěží, exkurze do výrobních zařízení sociálních partnerů apod. Mohou také už dopředu obdržet pracovní listy, které v průběhu akce a po ní vyplňují. Důležité je, aby uvedli i vlastní názor na akci, na její obsah, průběh a zajištění. Vyučující se seznámí s těmito zprávami a nejlepší zveřejní na webových stránkách školy, aby se všichni žáci školy dozvěděli o konané akci, jejím průběhu a názoru spolužáků na její zdařilost a význam pro výuku. Nezbytným doplněním zprávy jsou fotografie a video z akce tak, jak ji žáci zachytili. V současné době zpracovávají žáci zprávy v elektronické podobě a odesílají je na e-mailovou adresu učitele.

 

Použité metody: individuální práce žáků

 

Nutné pomůcky a prostředky:

psací potřeby a pracovní listy nebo zápisník žáka, prostředky IKT - počítač, digitální fotoaparát, skener, tiskárna, přístup k Internetu

 

Reflexe PDP

Žáci si uvědomí výhody využívání IKT, učí se komunikaci se zástupci firem nebo sociálních partnerů a posilují své odborné znalosti.

 

Hodnocení

Napsání zprávy z každé absolvované akce je povinné pro všechny žáky. Žáci se speciálními poruchami učení, kterých je v některých třídách až třetina z celkového počtu, vypracují zápis heslovitě na PC, případně s pomocí asistenta u žáka s postižením apod. Zápis z akce může být i klasifikován a známka zahrnuta do hodnocení žáka v daném předmětu, pokud to vyučující uzná za vhodné.

 

Použitá literatura a zdroje:

  • Učebnice českého jazyka s pokyny, jak správně vypracovat zprávu z exkurze, výstavy apod., např.:
  • Kolektiv autorů: Český jazyk pro SŠ. SPN a.s, Praha 1998,
  • Kvítková, N., Helclová, I.: Čeština pro učební obory SOU. Praha: SPN a.s., 2002. ISBN 8085937727