Od vydry říční k ochraně životního prostředí

Příklad dobré praxe; téma: průřezová témata; průřezové téma: Člověk a životní prostředí

Autorka:  Mgr. Blanka Kouřilová

Škola: SOŠ, COP Hluboká nad Vltavou, Zvolenovská 537

 

Klíčová slova

aktivizační metody, Český nadační fond pro vydru, myšlenková mapa, Národní strategie udržitelného rozvoje, ochrana životního prostředí, vydra říční

 

Stručná anotace

Zařazený námět ukázkové hodiny spadá do základů přírodních věd ve středních odborných školách a do průřezového tématu Člověk a životní prostředí. Ukazuje, jak lze zajímavou a přitažlivou formou zprostředkovat žákům znalosti a dovedností z oblasti ochrany životního prostředí a motivovat je k aktivní spoluúčasti.

 

Kontext

Dané téma se v naší škole učí v rámci předmětů přírodovědného vzdělávání v elektrotechnických oborech. Vyučovací hodině předchází přednáška a beseda s lektorem Českého nadačního fondu pro vydru nebo návštěva výukového programu v ZOO Ohrada v Hluboké nad Vltavou (tento výukový program realizuje ZOO Ohrada již 5 let). Přednášku s besedou doporučuji především pro žáky maturitních oborů. Výukový program je vhodnější pro žáky tříletých učebních oborů. Více žáků zde má poruchy učení a problémy s koncentrací, takže výukový program, ve kterém se střídají různé druhy aktivit, přinese větší efektivitu práce a prohloubení jejich zájmu.

Časově přesahují obě aktivity běžnou vyučovací hodinu.

 

Cíle

Cílem vyučovací hodiny je dojít přes konkrétní znalosti o vybraném živočichovi ke znalostem právního rámce a institucí, které zastřešují ochranu životního prostředí, což je pro žáky poměrně odtažité téma. V průběhu hodiny jsou zařazovány aktivity, které vedou žáky ke kooperaci a zároveň prezentaci a obhajobě vlastních názorů.

 

Realizace

Hodina je zahájena krátkou připomínkou absolvované přednášky spojené s besedou nebo návštěvy výukového programu v ZOO Ohrada Hluboká nad Vltavou. Následně jsou žáci rozděleni do skupin po pěti. Doba trvání je 5 minut.

Ve skupinách žáci pracují dle aktivizační metody Kmen a jeho kořeny. Skupina obdrží pracovní list s otázkami. Žák, který je určen jako kmen, zapisuje odpovědi, a žáci – kořeny, získávají správné odpovědi. Odpověď mohou najít buď na kartách tzv. Vydřího balíčku, který distribuuje Český nadační fond pro vydru v Třeboni po celé republice, nebo spoluprací ve skupině nebo i mezi skupinami. Aktivita musí být časově omezena a doporučuji pouze jednu soupravu karet, aby se žáci mezi sebou museli kultivovaně dohodnout o jejich výměně. Pracovní list je uveřejněn v příloze. Doba trvání 15 minut.

Po vyplnění pracovního listu provedou žáci pod vedením učitele kontrolu odpovědí. Učitel přivede žáky k přemýšlení nad tím, jaké právní normy, instituce a organizace tohoto zajímavého živočicha chrání. V tříletých učebních oborech je vhodné si bez roztřídění zapsat názvy institucí, organizací, zákonů a směrnic na balicí papír, který učitel vyvěsí vedle tabule. Pak učitel zahájí formou brainstormingu roztřídění. Výstupem je myšlenková mapa, která vznikne na tabuli. Měly by na ní být v jednom sloupci státní instituce, v dalším nestátní organizace a v posledním zákony, předpisy a směrnice na ochranu životního prostředí. Zápis může posloužit jako poznámky žáků v sešitě. Doba trvání 15 minut.

Zbývajících deset minut využije učitel ke shrnutí myšlenkové mapy, poukáže především na společný cíl všech těchto zařízení a tím je udržitelný rozvoj na Zemi. V další hodině by měla následovat připomínka mezinárodní spolupráce při ochraně životního prostředí. Doba trvání 10 minut.

Během shrnutí doporučuji vyzvednout práci těch, kteří dobře spolupracovali, nejen při práci s učitelem, ale především při práci ve skupinách. Je dobré poukázat na ty, kteří dokázali kultivovaně a také rychle získat informace, např. bez hádek o karty. Při této činnosti mohou uspět i velmi slabí žáci a mohou zažít pocit úspěchu. Při prezentaci svých názorů je dobré vyzvednout ty, kteří dokážou svou myšlenku srozumitelně vyslovit a obhájit. V další hodině se o to třeba pokusí další.

1. Zahájení hodiny, rozdělení do skupin (5 minut)

2. Práce s pracovními listy (15 minut)

3. Brainstorming (15 minut)

4. Shrnutí (10 minut)

 

Výsledky

Výsledkem hodiny je utřídění informací, které žáci o ochraně životního prostředí už měli. Probudit zájem žáků o tuto problematiku, uvědomit si význam ochrany životního prostředí a možnosti jednotlivce.

Důraz je kladen na myšlenku, že i žák studující elektrotechnický obor je občanem republiky, jejíž zákony musí respektovat, a to i v oblasti ochrany životního prostředí.

Za neméně důležitý výsledek považuji výchovu žáků ke kooperaci, k dovednostem se prezentovat, kultivovaně vyslovovat a obhajovat své názory.

Na spolupráci s Nadačním fondem pro vydru a ZOO Ohrada se žáci seznámí s činností organizací na ochranu životního prostředí a s odborníky na tuto problematiku.

 

Nutné pomůcky a prostředky

Doporučené pomůcky – tzv. Vydří balíček, který lze získat od Nadačního fondu pro vydru. Místo něj dobře poslouží i absolvování besedy s pracovníkem fondu nebo vytvoření vlastního textu k pracovnímu listu.

Nástěnná tabule s názvy institucí, organizací zákonů, směrnic a nařízení vztahujících se k ochraně ŽP. Lze vyrobit na balicí papír nebo jako prezentaci např. na SMART tabuli.

 

Použitá literatura a zdroje

Kvasničková, Danuše. Základy ekologie, Praha, Fortuna 2004, ISBN 80-7168-902-5

Vydří balíček – soubor výukových karet Nadačního fondu pro vydru Třeboň

Kouřilová, Blanka. Pracovní list – vytvořen pro potřeby školy, viz příloha