Návrhy vlastních výrobků: Vytvoření cukrářského výrobku podle vlastního receptu

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání; průřezové téma: Člověk a svět práce

Autor:Ing. Blanka Lukešová

Škola: Střední škola gastronomická Adolpha Kolpinga, U Klafárku 3, 591 01 Žďár nad Sázavou

 

Aplikované průřezové téma:

Člověk a svět práce

 

Anotace:

Příspěvek popisuje samostatnou práci žáků, při které vymyslí a vytvoří vlastní výrobek (např. z právě probraného druhu těsta, náplně a surovin).

Obecným cílem výuky je naučit žáky využívat znalostí získaných v odborných předmětech k prosazení vlastních nápadů ve svém oboru a případně je zpracovat pomocí prostředků ICT. Cílem je také naučit žáky aktivně přistupovat k úkolům v rámci svého oboru, vhodně se prezentovat mluveným i psaným projevem, porozumět zadání úkolu, navrhnout řešení a zdůvodnit je, využívat dříve nabytých vědomostí i zkušeností a připravovat se na podnikání v oboru.

 

Vyučovací předměty: technologie, suroviny, mezipředmětové vztahy s odborným výcvikem a ICT

 

Obor vzdělání a ročník: 29-54-H/01 Cukrář, 1. - 3. ročník

 

Rozvíjené klíčové kompetence:

Aktivním přístupem jsou u žáků rozvíjeny především:

  • kompetence k řešení problémů,
  • komunikativní kompetence (formulovat srozumitelně své myšlenky písemnou formou),
  • kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám (podmínky realizace vlastních výrobků ve skutečné praxi),
  • kompetence k využívání prostředků informačních a komunikačních technologií a práce s informacemi (pokud žák zpracovává návrh na PC)

 

Realizace

Aktivita je zařazena do vyučovacích předmětů technologie a suroviny, které vycházejí z odborného obsahového okruhu Technická a technologická příprava RVP 29-54-H/01 Cukrář. Po probrání tematického celku v předmětu technologie jsou žáci vyzváni k vymýšlení vlastního výrobku, např. z právě probraného druhu těsta (kynuté, listové), s probraným typem náplně apod. V předmětu suroviny zase žáci navrhnou výrobek s použitím probrané suroviny nebo skupiny surovin (ovoce, jádroviny, mléčné výrobky,…). Pokud je to možné, napíší vymyšlenou recepturu přímo v průběhu vyučovací hodiny. Následuje diskuse o vhodném použití např. dané suroviny, jak by se s ní ve zvoleném postupu pracovalo, zda je vhodná použitá kombinace chutí (těsta, náplně, suroviny) apod. Do této diskuse se zapojí především ostatní žáci se svými zkušenostmi, získanými znalostmi atd. Vyučující vyjádří a zdůvodní svůj názor, příp. doporučí změny a úpravy receptury.

Druhou možností je zadání domácího úkolu na dané téma. Žák doma (obvykle s využitím PC) navrhne recepturu a výrobní postup pro vlastní výrobek. Výrobek může doma připravit, vyfotit a výsledný návrh s fotografií odevzdat v tištěné podobě nebo ho odeslat na e-mailovou adresu učitele.

Třetí možností je příprava výrobků podle vlastních návrhů žáků ve školní cvičné dílně nebo ve školní kuchyni, pokud je to možné z časových a organizačních důvodů. Souhrn těchto aktivit žáky připravuje na podnikání ve svém oboru.

Použité metody: samostatná práce žáků

 

Nutné pomůcky a prostředky:

  • psací a kreslící potřeby,
  • prostředky ICT ve škole nebo osobní PC žáků,
  • potřebné prostory a suroviny k realizaci přímo ve škole,
  • zajištění dodržení hygienických a bezpečnostních zásad při práci žáků odborným dozorem.


Reflexe PDP

Práce žáků jsou zveřejněny na webových stránkách školy, takže si je spolužáci, ale i každý návštěvník stránek školy může sám vyzkoušet. Receptury a náměty žáků jsou velmi zajímavé a podnětné, neotřelé, plné fantazie a nespoutané obvyklými výrobními postupy a kombinacemi. Tento způsob doplnění výuky je u žáků velmi oblíben, žáci spolu soupeří o nejnápaditější výrobek a nejneobvyklejší kombinaci! Na webových stránkách školy tak vzniká netradiční autorská „Kuchařka“ žáků, jakou nikde jinde nenajdete!

 

Hodnocení

Vyučující hodnotí míru aktivity žáků a výsledky jejich práce po stránce obsahové i formální.

Kritéria hodnocení: realizovatelnost výrobku, nápaditost, originalita, způsob a kvalita zpracování zadaného úkolu, dodržení termínu odevzdání, celkový dojem. Kromě učitele mohou výrobek hodnotit např. i návštěvníci webových stránek školy formou hlasování o nejlepší výrobek.

 

Použitá literatura a zdroje:

Pro doplnění znalostí mohou žáci využívat odborné publikace nebo učebnice, např. Půlpánová, A. Cukrářská technologie. 2. vyd. Hradec Králové: R PLUS, 2001. ISBN 8090249221