Návrhy a tvorba výrobků tradičních řemesel

Příklad dobré praxe; témata: Estetické vzdělávání, odborné vzdělávání; žákovský projekt; průřezová témata: Člověk a životní prostředí, občan v demokratické společnosti

Autor/autoři: Ing. Lenka Prokůpková, Ing. Ivana Capouchová, Miloslava Pospíšilová, Josef Janda, Vlastimil Fiedler, Marcela Grossová

Škola: SOŠ a SOU Horky nad Jizerou 35, 294 73 Brodce nad Jizerou

www.souhorky.cz

 

Uplatnění projektu:

 • obor vzdělání: 29-54-H/01 Cukrář, 41-51-H/01 Zemědělec – farmář, 65-42-M/02 Cestovní ruch, 65-51-H/01 Kuchař – číšník, 69-53-H/003 Provoz služeb
 • ročník: 1. až 3.
 • oblast/oblasti vzdělávání:

-          pro obor cukrář: vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích a odborné vzdělávání (obsahové okruhy technická a technologická příprava a výroba a odbyt)

-          pro obor zemědělec – farmář: vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích a odborné vzdělávání (obsahové okruhy technická zařízení a doprava a pěstování rostlin)

-          pro obor cestovní ruch: vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích a odborné vzdělávání (obsahové okruhy geografické a kulturně-historické vzdělávání, služby cestovního ruchu a komunikace ve službách)

-          pro obor kuchař – číšník: vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích a odborné vzdělávání (obsahové okruhy výroba pokrmů, odbyt a obsluha a komunikace ve službách)

 • základní vyučovací předmět; příp. mezipředmětové vztahy:

-          pro obor cukrář: matematika, ekonomika, technologie, suroviny, odborné kreslení, pekařská výroba, odborný výcvik

-          pro obor zemědělec – farmář: matematika, přírodověda a biologie, ekologie, pěstování rostlin, ekonomika, odborný výcvik

-          pro obor cestovní ruch: český jazyk a literatura, zeměpis cestovního ruchu, dějepis, ekonomika a marketing, společenská kultura, technika služeb cestovního ruchu, regionální služby, průvodcovské služby

-          pro obor kuchař – číšník: matematika, základy přírodních věd, potraviny a výživa, technologie, odborný výcvik

-          pro obor provoz služeb – matematika, estetická výchova, vazačství a aranžérství, zahradnictví, práce počítačem, odborný výcvik

 

Cíle projektu (základní idea/záměr žákovského projektu):

Zábavnou formou a tvůrčím způsobem připravovat žáky k výkonu profese, vychovávat je k odpovědnému přístupu k tradicím regionu a k udržování tradičních řemesel, podpořit rozvoj kompetencí žáků k učení, manuální zručnosti, komunikaci a řešení problémů.

Rozvíjet dovednosti, vědomosti a schopnosti žáků

 • zvládat techniky tradičních řemesel;
 • spolupracovat s druhými lidmi a přijímat odpovědnost za vlastní práci;
 • řešit problémové situace, identifikovat a analyzovat problémy;
 • využívat informační technologie a další zdroje informací a pracovat s nimi;
 • prezentovat výsledky své práce.

 

Anotace:

Základní myšlenkou projektu je znovuobnovení tradičních českých výrob, poznání technik starých řemesel v Mladoboleslavském regionu, které přetechnizovaným rozvojem oblasti postupně zanikají. Tuto situaci chceme na naší škole řešit pozvolným způsobem zapojením žáků gastronomických a zemědělských oborů a oborů služeb v cestovním ruchu do života regionu. Při realizaci projektu začleníme žáky všech oborů vzdělání na škole a ukážeme jim, jak se navrátit ke starým tradicím a kořenům řemesel v Čechách. Využijeme spolupráce starých řemeslníků s mladými, tvárnými lidmi i z dalších regionů, např. z Podkrkonoší, Mnichovohradišťska, Nymburska apod. Současně chceme poukázat na stav, že pokud má mladý člověk aktivní společenské zájmy, je zručný, uvědomuje si historii a své kořeny, dovede skloubit tyto aktivity s dalšími moderními přístupy v souvislostech společnost – příroda – historie – současnost se záměrem rozšířit turismus v regionu.

 

Klíčová slova:

řemesla, týmová práce, pracovní tým, obnova, tvorba, výroba, technický postup, pracovní oblečení, cukrář, farmář, cestovní ruch, kuchař, recepty, provoz, pletení, výroba hraček, dřevo, průvodcovské služby, plakát, přírodní materiál, dekorační předměty, pedig, pečivo, vosková technika, pokrmy, koláč

 

Typ projektu:

 • délka realizace: 3 roky
 • dle počtu zúčastněných: v celém projektu bude cca 20 žáků, cca 4 žáci ve skupině; skupiny CUKR (obor cukrář), MENU (obor kuchař – číšník), CESTA (obor cestovní ruch), FARMA (obor zemědělec – farmář), KOMPLET (obor provoz služeb)
 • dle místa realizace: projekt je kombinovaný, bude realizován v rámci teoretického i praktického vyučování na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou i mimo školu v rámci regionu, kraje (výjezdy žáků na výstavy, a vybraná odborná pracoviště, např. muzea, řemeslné dílny, keramická dílna, výrobny pokrmů apod.

 

Výstup projektu:

Konkrétními výsledky projektu bude:

 • zajištění společenských a odborných akcí pořádaných školou, městskými a obecními úřady v regionu; spočívá v ukázkách práce žáků projektu tradičních řemesel (výrobky se musí žáci naučit zhotovovat za pomoci instruktorů a lektorů), předvádění výrobků tradičních řemesel, vykonávání doprovodných regionálních služeb cestovního ruchu;
 • účast na akcích Úřadu práce v Mladé Boleslavi, Mělníku a Nymburku, např. prezentace školy, oborů vzdělání, nabídka možností volby povolání pro žáky ZŠ pro další školní roky (např. burzy pro žáky ZŠ v Mladé Boleslavi, Mělníce, Nymburku, v období října až listopadu 2010, 2011);
 • účast na regionálních výstavách formou veřejných prezentací výrobků žáků a prezentací možností cestovního ruchu v oblasti Horecka;
 • prezentace tradičních řemesel na veřejnosti ve Středočeském regionu i mimo region;
 • pořádání projektových dnů, projektových odpolední a projektových vyučovacích hodin ve škole;
 • konkrétní ukázky tradičních výrobků a jejich veřejná prezentace v kulturním středisku v Mladé Boleslavi nebo Benátkách nad Jizerou, při závěrečných zkouškách budou vystaveny výrobky tradičních řemesel vytvořené za celé tříleté období trvání projektu;
 • publikování informativních článků v regionálním tisku Boleslavský deník, ve školním časopise SOUHRA a v odborných časopisech dle aktuální situace;
 • průběžná prezentace projektu na webových stránkách školy www.souhorky.sz.


Obsah projektu:

 • Zvládnutí vybraných tradičních řemeslných technik v pěti týmech žáků (CESTA, MENU, CUKR, FARMA, KOMPLET)
 • Vytváření výrobků tradičních řemesel, receptur
 • Prezentace, výstavy tvorby a výrobků tradičních řemesel, obohacení závěrečných zkoušek o výrobky tradičních řemesel
 • Vytvoření trvalé prezentační výstavy tradičních řemesel a brožury o tradičních řemeslech

 

Realizace a organizační zajištění projektu:

 1. Propracování systému projektu, výběr řešitelů
 2. Výběr a zapojení žáků do projektu
 3. Stanovení základních směrů aktivit pracovních skupin žáků
 4. Brainstorming účastníků podle oborů (dílčích částí projektu)
 5. Výběr a rozfázování činnosti pracovních skupin žáků podle oborů
 6. Prezentace činností pracovních skupin, např. Den řemesel v Horkách nad Jizerou, který se uskutečnil 22. 4. 2010 na nádvoří SOŠ a SOU Horky
 7. Řemeslné a společenské aktivy pro žáky v letech 2010, 2011 a 2012
 8. Výstupy v jednotlivých ročnících na akcích (během 3.–4. čtvrtletí školního roku 2011 a 2012, veřejná prezentace pro žáky školy, pedagogické pracovníky, veřejnost)
 9. Plánovaná soustředění žáků a řešitelů a rada projektu (během trvání projektu budou probíhat samostatná jednání řešitelů a následné pracovní schůzky řešitelů a žáků)
 10. Závěrečný výstup projektu všech oborů (pěti týmů)
  1. Shrnutí výsledků a prezentace výrobků všech týmů, pro všechny týmy vytvoření prezentačního loga, které se bude v budoucnu používat (logo nebo erb vytvořené z různých materiálů, např. z keramiky, dřeva apod.
  2. Vytvoření trvalého výstavního centra tradičních řemesel v areálu SOŠ a SOU Horky nad Jizerou
  3. Vytvoření informativní brožurky o tradičních řemeslech v Pojizeří v oblasti Horecka (tradiční receptury, výrobky, techniky, propojení minulosti a současnosti, doporučení možností turistického ruchu, podpora farmářského trhu apod.)

Předpokládá se, že celý projekt bude trvat 3 roky, konkrétně byl zahájen ve školním roce 2009/2010, a bude ukončen v závěru školního roku 2011/2012. Pracovní činnost se uskuteční ve skupinách MENU, CUKR, FARMA, KOMPLET a CESTA.

Žáci budou rozděleni ve skupinách cca po čtyřech žácích, na řešení konkrétních úkolů se vždy podílí cca 2 až 4 žáci, podle jejich zájmu a individuálních možností, podle výběru akce a podle plánovaných výstupů v příslušných ročnících.

Při řešení projektu škola spolupracuje s Obecním úřadem Horky na Jizerou, s Kulturním centrem v Mladé Boleslavi a v Benátkách nad Jizerou, s Městským úřadem v Dobrovici a s Muzeem Dobrovice, se skanzeny v Přerově nad Labem a v Ostré nad Labem, Poniklé v Krkonoších, se soukromými firmami a podnikateli v regionu, např. s panem F. Havlíkem, řezbářem. Škola též spolupracuje s úřady práce a komorou podnikatelů v regionu.

 

Nutné prostředky pro řešení projektu:

 • Materiály, pomůcky, nástroje, nářadí a případně další technické zabezpečení budou zajištěny garantem akce a jeho řešiteli, ve spolupráci se spolupracujícími podnikateli přizvanými na akce, popřípadě se spolupracujícími institucemi.
 • Prostory pro akce budou zajištěny ve škole, u dalších spolupracujících partnerů, např. na úřadech, v muzeích, v kulturních centrech apod.
 • Finanční prostředky z realizovaného projektu Cesta k modernímu vzdělávání, z rozpočtu školy a od sponzorů.

 

Vyhodnocení výsledků a hodnocení žáků:

Hodnocení žáků

Sebehodnocení žáků, posouzení výsledků činnosti jednotlivých pracovních skupin žáků garantem za plnění jednotlivých pracovních úkolů stanovených projektem (určený učitel, zde konkrétně Ing. Prokůpková), řešiteli (pedagogickými pracovníky vyučujícími v konkrétních oborech vzdělání, např. ve skupině CUKR učitelka M. Pospíšilová, ve skupině CESTA učitelka Ing. Capouchová atd.). Výsledky z jednotlivých aktivit projektu se promítají do klasifikace v souvisejících odborných předmětech a v odborném výcviku.

Hodnocení projektu

Posouzení výsledků veřejností na základě veřejné prezentace výrobků zhotovených pracovními skupinami žáků, ve škole ředitel a vedení školy.

 

Použitá literatura a jiné zdroje:

 • pro řešitele projektu (pro žáky): Literatura je shodná pro řešitele a autory projektu, viz níže uvedená literatura, a bude se během projektu ještě rozšiřovat.
 • použitá autory při tvorbě/přípravě:

-          BRAHOVÁ, Marie. Vizovické pečivo pro každou příležitost, vyd. Náchod: Nakladatelství, zásilková služba, 1996, vydání první, s. 3–28, Creative Amos

-          DÖBBELIN, Hans, Joachim, Bullig Hermann. Rodinné oslavy, vyd. Bratislava: Slovart, 2002 s. 170, Kachna s kukuřičnými placičkami

-          DOLEŽALOVÁ, Alena, Kuchařka – nejlepší recepty, vyd. České Budějovice: Dona, 2002, s. 191 – 196, Bramborová jídla, ISBN 80-7322-022

-          FRANKS, Gene. Kreslíme tužkou, krok za krokem, vyd. Praha: Svojtka and Co., s. r. o., 2005, s. 8 Volba námětu, s. 9 Ukázky povrchových struktur a tahů, ISBN 80-7352-236-5

-          HÁJKOVÁ, Maria. Moučníky, vyd. Ostrava, Martin: Profil, Osveta, s. 85–90, Moučníky z křehkého těsta

-          HOMOLA, Vladimír. Vazačství a aranžérství květin, vyd. Praha: IVV Mze ČR, 1997, s. 100 – 118, ISBN 80-7105-146-2, Aranžerské práce ze suchého rostlinného materiálu

-          JANKUJ, Monika, Drátovaný rok, vyd. Brno: Computer Press, s. 55, ISBN 80-251-0743-4, Pro inspiraci

-          JÍLEK Arnošt, PIKOVÁ Helena. Floristé na Zeleném světě. Floristika, 2008, č. 1, s. 32

-          SKARLANTOVÁ Jana, HARAZÍMOVÁ Libuše, Estetická výchova, vyd. Havlíčkův Brod: FRAGMENT, 1998, s. 56–70, Lidové umění a užitá tvorba ISBN80-7200-277-5

-          SKOPOVÁ, Kamila. Lidová tvorba, vyd. Pardubice: KADENCE, 1995, s. 38 Obřadní pečivo, s. 42–47 Receptář, s. 61–62, Květina v lidovém prostředí

-          SMUTNÁ, Kateřina. Fantazie na drátku. Creative Amos, 2010, č. 2, s. 20–21

-          ŠENFELDOVÁ, Helena. Pletení z proutí od A do Z, vyd. Praha: Sobotáles, 1995, s. 42–74, ISBN 80-85920-13-1, Pletařské techniky

-          SEDLÁČKOVÁ Hana, NODL Ladislav, PETERKA Jaroslav, STARNOVSKÁ Tamara. Technologie přípravy pokrmů 5, vyd. Praha: Fortuna, 2003, s. 78, Křehké sýrové těsto na slané pečivo ISBN 80-7168-863-0

-          VYLIČIKOVÁ, Marie. Pěstování, sklizeň a úprava proutí, vyd. Praha: IVV Mze ČR, 1991, s. 160 ISBN 80-7105-025-3. Přírodní materiály používané ke zpracovatelským účelům, 5.1 Rotang

 

Přílohy a poznámky:

Přílohy k projektu, podpůrné materiály vytvořené autorkou (vyučující), jsou k dispozici v elektronické podobě na CD, projekt č. 18, přílohy 1 až 3.

Seznam příloh na CD:

-          Příloha 1: Brainstorming účastníků – tým FARMA

-          Příloha 2: Plakát – tým CESTA

-          Příloha 3: Fotografie z akcí projektu (fotografie jsou umístěny na www.souhorky.cz)

-

Reflexe projektu (co se dělo, jaký to má význam) pro rozvoj klíčových kompetencí:

Kromě odborných kompetencí rozvíjejí žáci při řešení projektu řadu klíčových kompetencí v rovině vědomostí, dovedností a postojů. Podílejí se na plánování a realizaci činností, pracují v týmu, přijímají odpovědnost za řešení stanovených úkolů, vystupují a jednají v různých rolích v rámci řešitelského týmu i při prezentaci výsledků své práce na veřejnosti. To jim umožňuje osvojovat si potřebné personální, sociální a komunikativní kompetence a kompetence k pracovnímu uplatnění. Žáci pracují s internetem a s dalšími informačními zdroji. Dochází k rozvoji kompetencí žáků k řešení problémů. Při řešení projektu dochází vzhledem k zapojeným oborům vzdělání k aplikaci všech průřezových témat z rámcových vzdělávacích programů, tj. Člověk a svět práce, Informační a komunikační technologie, Občan v demokratické společnosti a Člověk a životní prostředí.

 

Komentář:

Jedná se o rozsáhlý projekt z hlediska zapojení žáků z různých oborů vzdělání i z hlediska délky řešení projektu. Projekt by bylo možné modifikovat na dílčí projekty ve vztahu k jednotlivým oborům vzdělání, např. na projekty Tradiční menu Horecka a okolí (obor kuchař – číšník), Cukrářské výrobky minulosti i současnosti v okolí Horek nad Jizerou (obor cukrář), Farmářský trh (obor zemědělec – farmář), Výroba a prodej drobných výrobků ze dřeva a proutí (obor provoz služeb), Prezentace pamětihodností a zajímavostí v Pojizeří (obor cestovní ruch) apod. Projekty by bylo možné zkrátit na dobu jednoho roku, dále kombinovat jednotlivé projekty podle aktuální situace a měnících se podmínek a možností školy i regionu v konkrétním období.