Návody v anglickém jazyce

Příklad dobré praxe; téma: Jazykové vzdělávání; průřezové téma: Člověk a svět práce

Autor: PhDr. Zdenka Machačová

Škola: Obchodní akademie, Jirsíkova 875, 393 01 Pelhřimov

 

Aplikovaná průřezová témata:

Hlavní: Člověk a svět práce

Vedlejší: Informační a komunikační technologie

 

Anotace

Příspěvek se věnuje analýze psaných návodů v angličtině, jakož i vytváření vlastních, relativně samostatných návodů k činnostem.

Prostřednictvím těchto aktivit byly rozvíjeny klíčové kompetence personální a sociální, kompetence ke komunikaci, k týmové spolupráci a k řešení problémů a rovněž kompetence využívat ICT a pracovat s informacemi.

 

Cíle (výsledky vzdělávání):

Žák

-          porovná formu, styl a jazyk návodů psaných v rámci formálních i neformálních útvarů;

-          využívá správně rozkazovací způsob, přítomný čas prostý i budoucí čas jako hlavní gramatické prostředky sloužící k vyjádření postupů práce;

-          vybírá při psaní návodů výstižná slovesa a předložky vyjadřujících prostorové i časové vztahy.

 

Vyučovací předmět: anglický jazyk

 

Obor vzdělání a ročník: Aktivity byly realizovány ve 4. ročníku v oboru obchodní akademie, ale lze je doporučit pro všechny obory vzdělání.

 

Realizace

Aktivita 1: Brainstorming. Žáci ve skupinách dostali za úkol diskutovat o návodech – kdy naposledy se setkali s návodem, v jaké formě, v jakých typech situací se člověk setkává s návody, jaká kritéria má dobrý a instruktivní návod splňovat. Své závěry vyplňovali do předložené tabulky. Poté v rámci celé třídy pod vedením vyučující tyto závěry porovnávali a zpřesňovali.

 

Aktivita 2: Brainwriting. V této části hodiny žáci individuálně psali krátký, jednoduchý návod, jak se něco dělá – např. jak uvařit kávu nebo čaj, jak správně zapnout nebo vypnout počítač apod. Pak si v práci ve dvojicích ověřovali, jak jasné, srozumitelné a jednoznačné jejich návody jsou. Vyučující jejich práci monitorovala a na závěr této aktivity byli autoři nejlepších instrukcí vyzváni, aby je přečetli pro celou skupinu žáků.

 

Aktivita 3: Žáci dostali dvojici návodů – jeden z návodu k obsluze kávovaru, druhý ze soukromého dopisu, obsahující instrukce k obsluze DVD přehrávače. Ve dvojicích měli vytknout základní rozdíly mezi oběma texty. Pak jeden ze dvojice měl za úkol napsat soukromý dopis s návodem, jak používat kávovar, druhý pak instrukce k obsluze DVD přehrávače přepsat formou oficiálního, formálního návodu k použití. V této části hodiny žáci mohli též využít internetu (výuka probíhala v učebně vybavené počítači s připojením na internet) a vyhledat si na něm např. obrázky, kterými by svůj návod obohatili, nebo některé technické podrobnosti návodů.

 

Aktivita 4: Zadání domácího úkolu. Žáci dostali za úkol napsat detailní návod na jedno z témat, které dostali v zadání, případně na individuálně zvolené téma.

 

Použité metody: brainstorming, brainwriting, skupinová práce, samostatná práce

 

Nutné pomůcky a prostředky: pracovní list vytvořený vyučujícím, počítač s přístupem na internet

 

Reflexe PDP:

Vzhledem k tomu, že se žáci s návody často setkávají (např. při používání spotřební elektroniky), byly jim tyto aktivity blízké. Využívali možnosti práce s internetem a hledali kromě obrázků i podrobnější instrukce. Žáci si uvědomili důležitost porozumění návodům v osobním i pracovním životě a vyzkoušeli si sami návod napsat. Myslím si, že jsem toto téma vhodně využila pro aplikaci průřezového tématu Člověk a svět práce v cizím jazyce.

 

Hodnocení

Práce žáků byla průběžně hodnocena jak v rámci skupin, tak ve dvojicích a následně i individuálně, protože práce napsané v rámci aktivity 4 vyučující vybrala a ohodnotila jejich obsahovou a jazykovou kvalitu.