NATURE FOREVER - STEP BY STEP

Příklad dobré praxe; téma: Jazykové vzdělávání; průřezové téma: Člověk a životní prostředí

Škola: Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace

 

 

zahradni.jpgNázev: Týmová práce s kooperativními prvky ve výuce anglického jazyka
Realizátor PDP: Ing. Renata Ševčíková

Příklad dobré praxe je ukázkou užití metody týmové práce v hodině anglického jazyka, při níž si žáci osvojují a aktivně užívají tematickou slovní zásobu k formulaci a prezentaci obecných zákonitostí i vlastního názoru. Současně se u nich rozvíjejí občanské kompetence a klíčové kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, sociální a personální.

Kontext
Třídy, ve kterých je užívána metoda týmové práce, mají od 16 do 25 žáků. Žáci mají, přes vyrovnávací 1.ročník, ještě rozdíly v dovednostech, proto si vytvářejí skupiny účelově tak, aby méně zdatní žáci byli vždy ve skupině s jazykově lépe vybaveným spolužákem.

Východiska
Uplatnění metody týmové práce s kooperativními prvky vychází ze schopností žáků:
o pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných úkolů
o pracovat aktivně a odpovědně na zadaných úkolech ve vlastním zájmu i zájmu týmu
o předcházet a řešit konstruktivně vzniklé konflikty
o rozvíjet komunikativní dovednosti
o vzájemně zhodnotit výsledky vlastní práce i práce týmu

Cíle
Hlavní vyučovací cíle
o Srozumitelně a souvisle komentovat poškozování a ochranu životního prostředí v anglickém jazyce
o uvědomit si míru schopnosti užívat tematickou slovní zásobu a gramatické struktury v ústním projevu

Hlavní výchovné cíle
o naučit se převzít zodpovědnost za práci týmu
o pracovat efektivně a soustředěně
o rozvíjet kompetence k řešení problémů (získat potřebné informace k řešení problému, navrhnout způsob řešení)
o rozvíjet kompetence sociální a personální (efektivně spolupracovat v týmu, přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů)
o rozvíjet kompetence k učení (vyhledávat a třídit informace, vybírat vhodné způsoby, metody a strategie pro efektivní učení)
o rozvíjet kompetenci komunikativní (srozumitelně, souvisle a jazykově správně formulovat své myšlenky, vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování)

Realizace
Úvodní část - Seznámení s cíli hodiny, jejich zápis na tabuli

Učitel seznámí žájky s tématem a spolu vyvodí cíle hodiny a zásady týmové práce. Učitel zadá časový limit.

Motivační část

Žáci v předchozí hodině četli a pracovali s textem na téma životní prostředí – třídění odpadů. V motivační části si zopakují hlavní myšlenky textu a formou brainstormingu vytvoří banku výrazů, týkajících se zpracovávaného tématu Nature and Environment. Učitel směřuje žáky k vymezení hlavních oblastí poškozování životního prostředí. Potžáci vytvoří skupiny.

Práce ve skupině

Žáci obdrží pracovní listy, na kterých jsou uvedeny jednotlivé oblasti (celkem 5), vymezené jimi v motivační části – Pollution, Global warming, Tropical forests, Biological diversity, The Ozon layer. Pracovní list obsahuje rovněž jednojazyčnou nabídku obtížnějších anglických výrazů a klíčových výrazů , které mohou žáci použít při zpracovávání charakteristiky problémové oblasti. Význam výrazů musí odvodit či přeložit. Dále mají v pracovním listě otázky, jejichž zodpovězení jim pomůže při formulaci důsledků poškození a možností ochrany ŽP. Časový limit pro uvedenou aktivitu je 20 minut.

Po uplynutí limitu mají žáci dalších 10 minut na prezentaci své práce před ostatními skupinami. Při dostatku času klade učitel a žácii navzájem doplňující otázky.

Reflexe
Ve zbývající části hodiny se skupiny vyjadřují k problémům, které je při práci potkaly, a navrhují možné řešení. Nejčastějším problémem bývá stavba věty a správné užití časů.

Závěrečná část - Učitel zhodnotí práci skupin a jejich výsledky. Žácii se podílejí na hodnocení výsledků v rámci reflexe tím, že vyjádří, zda porozuměli přednesu svých spolužáků.

Využité zdroje a pomůcky
Pracovní listy vytvořené učitelkou Ing.Renatou Ševčíkovou
Časopis Bridge, slovníky

Výsledky uskutečněného příkladu dobré praxe, shrnutí, zhodnocení
Kolektiv si vyzkoušel organizaci práce v týmech a zúročil dovednosti nabyté v předchozím studiu. Žáci získali přehled o oblastech, ve kterých mají rezervy, a zjistili, které dovednosti je třeba doplnit.

Odkazy na kontaktní osoby
Střední zahradnická škola Ostrava, příspěvková organizace, Ostrava – Hulváky Žákovská 20-22, 709 00
sevcikova@szas-ostrava_cz

Ing. Renata Ševčíková, učitelka anglického jazyka