Nabídka placené spolupráce pro učitele

ImageNabízíme pedagogům odborných škol spolupráci na přípravě metodické příručky k žákovským projektům. Příručka si klade za cíl podpořit využívání projektové metody výuky v odborných školách. Její významnou část budou tvořit konkrétní příklady zpracování různých žákovských projektů, jejichž přípravě i realizaci v řadě škol věnují vyučující velkou pozornost. Nabízíme učitelům možnost publikovat tyto projekty a autory finančně odměnit.

Pokud Vás tato nabídka oslovila, věnujte prosíme pozornost následujícím instrukcím:

1. Návrh na žákovský projekt můžete zaslat do Národního ústavu odborného vzdělávání (NÚOV) do konce května 2010 v elektronické podobě na adresu romana.jezberova@nuov_cz. Jako autor návrhu zodpovídáte za to, že jde o Vaši původní tvorbu.

2. Bude-li Váš návrh žákovského projektu přijat k publikaci, oznámíme Vám to telefonicky. Následně s Vámi uzavřeme dohodu o provedení práce a dojednáme výši odměny. Nezapomeňte proto k návrhu připojit svoji adresu i telefonický kontakt na Vás. Pokud přijat nebude, bude Vám vrácen s vyjádřením elektronickou poštou.

3. Vlastní návrh projektu by měl obsahovat max. 5 stran a měl by být zpracován dle instrukcí níže. Doplňující materiály (ukázky písemné dokumentace zpracování projektu žáky, fotografie, prezentace projektu v power pointu, pracovní listy apod.) mohou být předloženy jako přílohy.

4. Rozhodujícím kritériem pro stanovení odměny bude kvalita zpracování; vlastní návrh projektu může být honorován do výše 2.500,- Kč. Jedna osoba může poskytnout i více návrhů žákovských projektů.

5. Případné potřebné úpravy návrhu (formální i obsahové úpravy textů,  doplnění odborným komentářem apod.) budou provedeny v NÚOV.

Budeme velmi rádi, pokud naši nabídku na spolupráci využijete a společně se nám podaří zveřejnit výsledky Vaší pedagogické práce.

Romana Jezberová

vedoucí autorského týmu

tel: 274 022 412

romana.jezberova@nuov_cz

 

Instrukce k popisu žákovského projektu

Popis žákovského projektu navrženého k publikaci by měl obsahovat:

Název žákovského projektu

-         stručný, vystihující cíl a obsah projektu

Jméno a příjmení autora/autorů, titul

e-mail, telefon

Název a adresa školy

 

Klíčová slova

 

Stručná anotace

-         základní myšlenka projektu, hlavní obsahové zaměření (rozsah cca 10 řádků)

Kontext

-         délka projektu, typ projektu, obor vzdělání (nebo ŠVP), popř. vyučovací předmět (y), ke kterým se projekt vztahuje, kde bude/byl projekt realizován, kdo příp. mimo školu bude spolupracovat(-al) – instituce, zaměstnavatelé apod.

Cíle

-         čeho chceme/chtěli jsme projektem dosáhnout, co se mají/ měli  žáci naučit (vědomosti -  všeobecné, odborné, dovednosti, kompetence – odborné, klíčové)

Výstup/výsledky

- co bude/bylo konkrétním výsledkem projektu (např. zajištění společenské nebo odborné akce, výrobek, realizace školního časopisu, dokumentace činnosti fiktivní firmy, zpráva o průběhu a výsledcích výzkumného projektu, samostatná odborná práce žáka…)

Realizace

-         popis činností spojených s projektem a jejich posloupnost

Organizace projektu

-         doba trvání projektu, harmonogram řešení, počet zapojených žáků, rozdělení práce na projektu

Nutné prostředky pro řešení projektu

-         jak bude/bylo zajištěno materiální příp. technické zabezpečení realizace projektu (materiály, pomůcky, nástroje, nářadí, prostory, příp. potřebné finanční prostředky)

Způsob prezentace projektu

- jak budou/byly zveřejňovány výsledky (i průběh) projektu (prezentace projektu na veřejnosti, využití webových stránek školy, pořádání projektového dne ve škole, výstava výrobků, článek ve školním časopise…)

Způsob hodnocení žáků a celkové hodnocení projektu

- jak byly hodnoceny výsledky jednotlivců a celé skupiny; reflexe projektu jako celku; spolupráce vyučujících různých předmětů při hodnocení projektu, skupinové hodnocení, sebehodnocení. Způsob promítnutí hodnocení do klasifikace.

Použitá literatura a jiné zdroje

-         uspořádaný seznam

 

Přílohy, poznámky

-         např. pracovní pokyny, pracovní listy, schémata, mapy, fotografie apod.; pokud takové materiály v projektu nejsou zastoupeny, není třeba tuto část vyplňovat/zpracovávat.