Mozaika nás baví: Tvorba propagačních prostředků formou mozaiky

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání; průřezové téma: Člověk a životní prostředí

Autor: Mgr. Martina Damková

Škola: Střední škola gastronomie a služeb Frýdek-Místek

 

Aplikovaná průřezová témata:

Hlavní: Člověk a životní prostředí,

Vedlejší: Občan v demokratické společnosti

 

Anotace:

Příspěvek popisuje tvorbu mozaiky[1] v rámci závěrečného učiva třetího ročníku ve vyučovacím předmětu odborné kreslení (VP OK), které je věnováno volné tvorbě propagačních prostředků s využitím různých výtvarných technik. Pro tvorbu mozaiky používají žáci barevné ofsetové papíry nebo jiný papírový materiál, jejich tvary a barvy si sami volí a aplikují. Žáci jsou vedeni k tomu, aby dokázali esteticky vnímat své okolí a životní prostředí. Osvojují si základní principy šetrného a odpovědného přístupu k životnímu prostředí ve svém profesním i osobním životě a nezbytnost jejich dodržování tím, že pracují s papírovým materiálem při tvorbě mozaiky. Teoretický úvod a praktická tvorba mozaiky z papírů probíhá ve VP OK (volná tvorba propagačních prostředků – výtvarné techniky a jejich aplikace v aranžérské práci), mezipředmětově se dotýká VP aranžování (aranžérské materiály, psychologie působení barev) a dějin umění (užité umění).

Cílem je představit žákům výtvarnou techniku mozaika, seznámit je s vývojem této velmi staré výtvarné techniky, prakticky si vyzkoušet její tvorbu a kompozici a získat zkušenosti s jejím využitím v budoucím profesním i osobním životě. Cílem je také vést žáky k hospodárnosti s používaným papírovým materiálem, k čistotě provedené práce a pracovního prostředí. Posledním cílem je rozbor jejich práce formou diskuse.

 

Žáci:

 • vysvětlí pojem mozaika, její historii a způsob tvorby,
 • vyjádří vlastními slovy možnosti využití mozaiky při tvorbě propagačních prostředků,
 • uvážlivě pracují s papírovým materiálem při tvorbě mozaiky - osvojují si základní principy šetrného a odpovědného přístupu k životnímu prostředí ve svém profesním i osobním životě,
 • navrhují a zhotovují vlastní podobu mozaiky,
 • vhodně kombinují různé tvary, velikosti a barvy prvků mozaiky,
 • zhodnotí svou práci v rámci závěrečné diskuse, diskutují o návrhu svém i svých spolužáků.


Vyučovací předmět (VP):

 • odborné kreslení (OK),

 

Mezipředmětové vztahy: dějiny umění (DU), aranžování (AR).

 

Obor vzdělávání a ročník:

 • aranžér,
 • třetí ročník.

 

Metody a formy výuky: V průběhu realizace projektu se střídá několik metod a forem výuky.

 1. fáze zadávání úkolu:  monotematická metoda – vysvětlování

demonstrace obrazů statických – ukázky užité mozaiky

 1. fáze realizace:             metoda práce s knihou – opakování teorie – každá mozaika má

danou koncepci, dynamiku umístění prvků, barevné i tvarové ladění atd., hledání inspirace

metoda praktická – grafické a výtvarné činnosti

metoda samostatné práce žáků

 1. fáze hodnocení:          metoda dialogická – diskuse
 • frontální výuka
 • výuka v odborné učebně

 

Klíčové kompetence:

 • kompetence k učení -  žáci s porozuměním poslouchají mluvený projev,
 • personální a sociální kompetence – žáci přijímají a odpovědně plní svěřený úkol,
 • matematické kompetence – znalost základních tvarů a jejich vzájemná poloha v rovině,
 • občanské kompetence a kulturní povědomí – znalost tradic, evropské i světové kultury ve vztahu k vývoji výtvarné techniky mozaika.

 

Realizace

Volná tvorba propagačních prostředků s využitím různých výtvarných technik je učivo třetího ročníku předmětu odborné kreslení. Z velkého množství výtvarných technik je vybrána mozaika. Tvorba mozaiky jako praktická práce je naplánována na šest vyučovacích hodin, nejlépe tři dvouhodinovky. Žáci si nejdříve nakreslí skicu na papír obyčejnou tužkou. Spolu s žáky učitel prodiskutuje navržené ztvárnění mozaiky. Žáci na kartón nebo bílý ofsetový papír formátu A3 překreslí mozaiku, pomocí pauzovacího papíru překreslují jednotlivé části mozaiky na barevný papír, vystřihnou tvar a nalepí na dané místo. Pokud žáci chtějí použít jinou barvu pro části mozaiky, než je k dispozici, mohou ji vytvořit namícháním barev (barva temperová či vodová barva anilinová) a natřením bílého papíru a dále postupovat stejným způsobem. Žáci pracují samostatně a jsou vedeni k tomu, aby si vážili materiálních a duchovních hodnot, znali naleziště nejstarších mozaikových útvarů a dochované mozaiky u nás i ve světě. Žáci si při tvorbě mozaiky upevňují význam pojmu mozaika, navrhují vlastní podobu mozaiky dle svých kreativních představ. Na závěr žáci spolu s učitelem rozebírají jednotlivé návrhy mozaiky formou diskuse.

 

Nutné pomůcky a prostředky:

 • nůžky, řezací nůž, pravítko, lepidlo, štětec, tužka, barvy temperové nebo vodové anilinové,
 • ofsetový papír A3 + barevné ofsetové papíry či jiný papírový materiál, karton pauzovací papír,
 • literatura (ŠMIKMÁTOROVÁ, M.: Mozaika. Computer press, a.s.,

2008 s. 80. ISBN 9788025118320).

 

Reflexe PDP:

Na závěr teoretického tematického celku zařazuji vždy praktická cvičení, kdy si žáci prakticky upevňují nabyté vědomosti. Tato výtvarná technika se může uplatnit při tvorbě různých propagačních prostředků, žáky velmi baví a inspiruje. Žáci jsou ve většině případů nadšeni praktickou činností, touto nenásilnou formou dochází v průběhu tvorby mozaiky k opakování teoretických pojmů (vývoj, druhy, barevná kombinace, uspořádání prvků v ploše, materiály pro výrobu atd.). Podmínkou tvorby není použití ofsetového papíru, ale pro návrh je nejlepší, protože se prodává ve velmi široké škále barev. Mohou se také použít tapety nebo jiný papírový materiál.

 

Hodnocení

Po dokončení tvorby mozaiky dochází k hodnocení formou diskuse, řízené vyučujícím. Každý žák je seznámen se svou známkou, která mu je zdůvodněna. Osvědčilo se mi hodně a otevřeně s žáky v tomto období jejich vývoje hovořit. Jsou velmi zranitelní a utvářejí si názor na nás dospělé. Proto si myslím, že každá známka by měla být žákům vysvětlena, aby nedocházelo k nedorozuměním. Ještě svízelnější situace je u hodnocení výtvarných prací, která nemají tak jasně ohraničená pravidla jako třeba VP matematika či jazyk český. Je velmi přínosné diskutovat o názorech a úhlu pohledu na danou výtvarnou práci žáka – autora, ale i žáků ostatních. Přemýšlíme společně nad tím, jak by se jednotlivé mozaiky daly vylepšit či upravit, tím se rozvíjí jejich představivost a komunikativní schopnost. Dochází zde ke konfrontaci názorů žáků, k rozboru kladných a záporných stránek každé práce. Hodnocení praktických prací je vždy obtížnější než hodnocení vědomostí teoretických či matematických. Jako učitel hodnotím každou práci z několika úhlů pohledu, které jsou níže rozpracovány.

 

Kritéria hodnocení (ve vztahu k odbornému kreslení):

 • dodržení zadání a termínu
 • kreativní návrh mozaiky, originalita
 • čistota zpracování
 • kombinace prvků v ploše
 • barevná kombinace prvků mozaiky

 

Použitá literatura a zdroje:

KURELOVÁ, M. a kol.: Pedagogika II. Kapitoly z obecné didaktiky. Ostrava: Ostravská univerzita Ostrava, Pedagogická fakulta, 1999, s. 168. ISBN 80-7042-156-8

 

 


[1] Mozaika je výtvarná ozdoba skládající se z různých tvarů i barev, tvořící celek konkrétního či abstraktního námětu. Pro tvorbu mozaiky se používají kamínky, sklo, keramika, ale i dřevo a jiné materiály. Používá se jak v architektuře, tak v interiéru i k ozdobě menších předmětů jako zrcadla, šperkovnice, květináče atd.