Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka pro SOŠ a SOU k tvorbě ŠVP a vzdělávacích modulů ECVET.

ImageTato příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET.

Školní vzdělávací programy (ŠVP) jsou pedagogické dokumenty, podle kterých se uskutečňuje vzdělávání v konkrétní škole a oboru vzdělání. Vyjadřují vzdělávací strategii školy a přístupy k odborné přípravě a osobnostnímu rozvoji žáků. Jejich tvorba je v pravomoci školy, ovšem vytvořený ŠVP musí být v souladu s příslušným rámcovým vzdělávacím programem (RVP).

Školský zákon (§ 5 / 1)1 umožňuje využívat pro projektování školního kurikula také vzdělávací moduly. Se vzdělávacími moduly pro střední vzdělávání nejsou u nás dosud větší zkušenosti. První modulově uspořádané vzdělávací programy vznikly na několika SOŠ a SOU počátkem 90. let minulého století v rámci programu ESF Phare-VET. Po několika letech většina z nich přešla na klasické učební dokumenty. V projektu ESF Pilot S (2005–2008), ve kterém se ověřovaly mechanismy dvoustupňové tvorby kurikula, vytvořila modulární vzdělávací program pouze jedna škola – VOŠ, Střední škola a Centrum odborné přípravy (COP) Sezimovo Ústí.

V současné době se modulárně zpracovávají vzdělávací programy vyšších odborných škol, kde jednotlivé vzdělávací moduly mohou být uznány pro studium na vysokých školách nebo pro získání kreditů, a programy dalšího (celoživotního) vzdělávání pro získání dílčí kvalifi kace, které jsou realizovány ve středních a vyšších odborných školách v rámci systémového projektu UNIV.2

V Evropě bylo zavádění a rozvíjení modulů začleněno od počátku 80. let do řady celostátních i regionálních reforem i jejich četných lokálních variant ve Španělsku, Francii, Německu, Lucembursku, Nizozemí a Skotsku. Ovšem přístupy k pojetí vzdělávacích modulů a jejich začleňování do vzdělávacího systému se uvnitř jednotlivých států velmi liší.

V roce 2009 bylo přijato Doporučení Evropského parlamentu a Rady EU o vytvoření evropského systému kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET) a byla zahájena příprava jeho zavádění v členských zemích EU. ECVET je jedním z evropských nástrojů na podporu celoživotního učení, mobility žáků a dalších učících se (tedy i učitelů)
v rámci Evropy a fl exibility vzdělávacích cest k získání kvalifi kace. Vytváří se tak prostor pro další uplatnění vzdělávacích modulů, na jejichž základě se učení v rámci mobility uskutečňuje.

Publikace ke stažení modularni_projektovani_skolnich_vz_nahled.pdf modularni_projektovani_skolnich_vz_nahled.pdf (3,03 MB)