Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU

PhDr. Jana Kašparová a kol. Praha, Národní ústav odborného vzdělávání 2007 ISBN 978-80-85118-12-4

celá publikace celá publikace (369,53 KB)


RVPmetodika.jpgVážené kolegyně, vážení kolegové,
připravili jsme pro vás metodickou příručku pro tvorbu školních vzdělávacích programů (ŠVP) v odborném školství, která vám – jak doufáme – usnadní náročnou práci při přípravě vašeho školního kurikula. Při její tvorbě jsme vzali v úvahu všechny zkušenosti získané při řešení systémového projektu MŠMT „PILOT S – Tvorba a ověřování pilotních školních vzdělávacích programů na vybraných SOŠ a SOU“, v němž učitelé z třiceti pilotních škol vytvořili své ŠVP pro 24 oborů vzdělání. Poučili jsme se z vlastních i jejich zkušeností i pochybení a získali jsme cenné nové poznatky a podněty. Příručku posuzovaly také nepilotní školy, abychom zjistili, zda bude pro všechny dostatečně srozumitelná a návodná.

Co příručka obsahuje? V jednotlivých kapitolách vás postupně provedeme procesem vytváření ŠVP.Nejprve věnujeme pozornost motivaci pedagogů pro změny. Potom přejdeme k vytvoření pracovního týmu a k plánování postupu prací. Další kapitola pojednává o východiscích pro tvorbu ŠVP, což jsou analýza podmínek školy (sebehodnocení), spolupráce se sociálními partnery a analýza trhu práce ve vztahu ke vzdělávací nabídce školy. Následující 3. kapitola se týká vlastní tvorby ŠVP: jeho koncepce a jednotlivých částí. Vysvětlujeme i zásadní pojmy reformy, jako jsou klíčové kompetence nebo průřezová témata, a radíme, jak s nimi nakládat ve školním kurikulu. Zvláštní pozornost jsme v samostatné části věnovali plánování a formulaci výsledků vzdělávání, protože právě tato důležitá dovednost dělala někdy nám i pilotním školám problémy.

Textová část je doplněna příklady a ukázkami z pilotních ŠVP. Další ukázky k jednotlivým částem ŠVP, příklady dobré praxe pilotních škol, přinášíme v závěru příručky v příloze. Samostatná kapitola je věnována modulární konstrukci školního kurikula. Věříme, že přínosný bude pro vás i seznam doporučené literatury.
Víme, že tvorba kvalitního a reformě odpovídajícího ŠVP je pro učitele novou a vysoce odbornou činností, která je tak náročná proto, že vyžaduje nejen dobrou znalost předmětů aprobace, ale i vhled do moderní školní didaktiky a v neposlední řadě pedagogickou zkušenost z výuky i znalost mládeže, s níž pracujete.

Přejeme vám do práce na ŠVP hodně potřebného optimismu, vzájemného porozumění a tvořivosti. Věříme upřímně, že se vám postupně bude stále lépe dařit zpracovávat vzdělávací programy pro vaše žáky. Vždyť kurikulární reforma je „běh na dlouhou trať“, takže stále je možnost mnohé zlepšovat, měnit a zdokonalovat, přizpůsobovat měnícím se podmínkám a společenské objednávce. Nezapomeňte, prosím, že ŠVP je pouze prvním krokem reformy, po něm přijdou kroky ještě náročnější – opravdu moderně učit, tak, jak to reforma i svět, do něhož vstupují vaši žáci, vyžaduje.

Pracovníci NÚOV vám nabízejí svou pomoc – konzultace, nejlépe elektronickou cestou. Podělte se s námi o vaše představy a problémy i o nové myšlenky a přístupy, které mohou obohatit i ostatní pedagogy v odborném školství; dobré podněty a zkušenosti mohou být poskytnuty i dalším učitelům prostřednictvím metodického portálu pro tvorbu ŠVP nebo tisku. Napište nám, jak se vám podle této příručky pracovalo a co jste v příručce postrádali.
O své zkušenosti z tvorby ŠVP a výuky podle nich se s vámi jistě podělí také pilotní školy projektu Pilot S.

Další informace o projektu Pilot S a podněty pro zpracování vašich ŠVP najdete na webových stránkách www.pilots.nuov.cz, www.rvp.cz, www.nuov.cz.

Praha, červenec 2007

PhDr. Jana Kašparová a kol. autorů