Metodická pomoc učitelům odborných škol

Náplní tříletého národního projektu Kurikulum S – Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání, který skončí letos v červnu, byla pomoc učitelům při kurikulární reformě. Ta spočívala nejen v poskytování rad, konzultací, pořádání seminářů a workshopů, ale také ve vydání metodických příruček i dalších publikací, v nichž učitelé najdou užitečné informace o probíhající reformě na pilotních školách zapojených do projektu, o sociálním partnerství odborných škol i tipy na zajímavé formy výuky a výukové strategie.

ImageMetodické příručky pro učitele

V průběhu projektu jsme připravili a vydali publikace určené především učitelům středních škol. Publikace jsou distribuovány po dvou výtiscích všem odborným školám a učilištím a ke stažení jsou k dispozici na http://www.nuov.cz/kurikulum/publikace-projektu. Do rozebrání budou také v Národním ústavu pro vzdělávání a v regionálních konzultačních centrech (více informací na webu projektu www.kurikulum.nuov.cz). Všechny vydané publikace jsou rovněž k dispozici na pěti vydaných CD.

ImageImageImageImageImageImageImage


Žákovské projekty – cesta ke kompetencím

Příručka je věnována projektovému vyučování a žákovským projektům jako nástroji pro rozvoj klíčových kompetencí. Součástí je více než 30 příkladů dobré praxe odborných škol.

Průřezová témata ve výuce žáků odborných škol – 2 díly

  1. Občan v demokratické společnosti a Informační a komunikační technologie
  2. Člověk a životní prostředí a Člověk a svět práce

Dvoudílná metodická příručka pro učitele odborných škol ukazuje, jak přistupovat k aplikaci průřezových témat do ŠVP a vlastní výuky. Obsahují desítky příkladů a ukázek realizace průřezových témat v různých školách, oborech a vyučovacích předmětech. Oba díly příručky včetně příloh jsou k dispozici na CD.

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka poskytuje návod, jak postupovat při tvorbě vzdělávacích modulů a celých modulových školních vzdělávacích programů. Najdeme zde také odpověď, jak zpracovat moduly pro podporu mobility žáků v rámci zavádění ECVET v České republice.

Jednotky výsledků učení a vzdělávací moduly na podporu mobility v rámci ECVET

Příručka si klade za cíl pomoci středním školám při zavádění systému ECVET v návaznosti na školní vzdělávací programy.

Vzdělávání žáků se zdravotním postižením ve středních školách

Publikace je určena na podporu integrace žáků se zdravotním postižením. Seznamuje s problémy těchto žáků při volbě školy a v průběhu vzdělávání a s nástroji, které pomáhají žákům i jejich učitelům tyto problémy překonávat. Součástí jsou případové studie zpracované učiteli na základě jejich osobních zkušeností a poznatků.

CLIL ve výce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu.

Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU (doplněné vydání z roku 2008)

Rozšířené vydání se opírá o zkušenosti získané v průběhu zavádění školních vzdělávacích programů a o dotazy učitelů k ŠVP.

Výukové strategie v praxi pilotních odborných škol

Příručka je zpracována na základě ověřování výuky podle pilotních ŠVP a seznamuje s vyučovacími přístupy a metodami, které pilotní školy považují za účinné a osvědčily se jim. Úvodní stať pojednává o některých tradičních vyučovacích metodách a možnostech jejich efektivního využívání ve vzdělávání.

Moderní odborná škola – Názory učitelů pilotních škol na kurikulární reformu

V publikaci jsou prezentovány výsledky výzkumného šetření, které spočívalo v realizaci řízených rozhovorů vedených s řediteli, koordinátory tvorby ŠVP a řadovými učiteli na pilotních středních odborných školách. Publikace dokumentuje vznik ŠVP a upozorňuje na problémy spjaté s implementací kurikulární reformy, s jejich možnými příčinami a důsledky.


ImagePomoc učitelé najdou přímo v krajích

Aby učitelé měli možnost konzultovat své problémy spojené s reformou přímo v kraji, kde škola působí, byla zřízena při již fungujících vzdělávacích zařízeních ve všech krajích tzv. regionální konzultační centra. Ta poskytla za dobu projektu zdarma stovky konzultací a uspořádala pro učitele odborných škol mnoho seminářů a workshopů tematicky zaměřených podle přání učitelů. Celkem tato centra pomohla při svých aktivitách více než deseti tisícům učitelů. S ukončením projektu tato služba nekončí, ale i nadále se mohou zástupci škol obracet o radu nebo navštívit vzdělávací akci pořádanou těmito centry, nyní však už za poplatek.

ImageImageImageImageImageSeznam institucí poskytujících poradenství školám:

Krajské centrum dalšího profesního vzdělávání a Centrum uznávání celoživotního učení Zlínského kraje, o.p.s.
Nivnická 1763, 688 01 Uherský Brod
www.kcdpv.cz/rkcs

Centrum vzdělanosti Libereckého kraje, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, příspěvková organizace
Masarykova 18, 460 01 Liberec
www.cvlk.cz

Centrum uznávání a celoživotního učení Ústeckého kraje
Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf
www.centrum-uznavani.cz

Vzdělávací institut Středočeského kraje
V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk
www.visk.cz

Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského
Palackého třída 222, 288 02 Nymburk
www.sviajak.cz

VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí
Budějovická 421, 391 02 Sezimovo Ústí
www.copsu.cz

Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
Sady 5. května 42, 301 14 Plzeň
www.kcvjs.cz

Centrum celoživotního vzdělávání - zařízení pro DVPP Pardubického kraje
Sukova třída 1260, 530 02 Pardubice
www.ccvpardubice.cz

Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje
Štefánikova 566, 500 11 Hradec Králové
www.cvkhk.cz

Vysočina Education, školské zařízení pro DVPP a středisko služeb školám, příspěvková organizace
Žižkova 20, Jihlava
www.vys-edu.cz

Středisko služeb školám a Zařízení pro DVPP Brno
Hybešova 15, 638 00 Brno
www.sssbrno.cz

Centrum uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje
Rooseveltova 79, 779 00 Olomouc
www.cuok.cz

Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita

Dvořákova 7, Ostrava

www.projekty.osu.cz/kurikulum


ImagePříprava profilové části maturitní zkoušky v osmi oborech vzdělání

V průběhu projektu se objevila ze strany škol poptávka po informacích týkajících se profilových maturit. „Proto jsme přistoupili v tomto projektu k řešení pojetí profilové zkoušky oborů zakončených maturitní zkouškou – vymezili jsme, co je základem oboru a které kompetence je vhodné ověřovat u maturitní zkoušky,“ říká hlavní manažerka projektu ing. Taťána Vencovská. Důležitým aspektem bylo přivést školy k formulování témat tak, abychom sledovali vazbu na kompetence absolventa, nikoliv pouze obsah učiva, jak tomu bývalo doposud zvykem.

ImagePublikace Profilová maturitní zkouška v odborných školách shrnuje doporučení k tomu, jak přistupovat k sestavení profilové maturitní zkoušky. Tato doporučení se opírají o osm dalších publikací - oborových příruček Model profilové části maturitní zkoušky v odborných školách pro osm oborů vzdělání, které vznikly ve spolupráci se školami pro osm oborů vzdělání: aplikovaná chemie, strojírenství, obchodní akademie, agropodnikání, technické lyceum, hotelnictví, elektrotechnika a obchodník. “Publikace obsahuje návrh profilové části maturitní zkoušky ve vazbě na rámcové a školní vzdělávací programy a ukazuje, jak koncipovat profilové maturitní zkoušky, aby měly komplexnější charakter a prověřovaly odborné i klíčové kompetence absolventa,“ říká T. Vencovská. Její přínos je zejména v metodickém přístupu k tvorbě zadání zkoušek, volbě forem, způsobu hodnocení i k jejich realizaci. Podněty zde tedy najdou i učitelé jiných oborů vzdělání. Oborové publikace vyjdou na společném CD, které rozešleme školám v průběhu léta 2012.


ImageSociální partnerství je pro každou odbornou školu důležité

ImageImageImageProjekt také sledoval a podporoval spolupráci škol s okolím, především se zaměstnavateli. Provedené šetření ukázalo, že do podpory odborného vzdělávání se zapojuje stále více sociálních partnerů a že tvorba školních vzdělávacích programů k tomuto trendu jednoznačně přispěla. Odborné školy si uvědomují význam a přínos spolupráce s partnery a za nejdůležitějšího z nich označují zaměstnavatele, neboť umožňují žákům výcvik ve skutečném pracovním prostředí. Přes určitý pozitivní trend k rostoucí spolupráci však stále některé školy narážejí při navazování spolupráce na určité překážky, zejména nezájem zaměstnavatelů a ekonomickou krizi. Pro školu je proto důležité nabídnout partnerům něco, co nemají a co by mohli využít (zkušenosti školy a znalosti vyučujících, žáky jako potenciální pracovní sílu, prostory školy atd.). Více informací o této problematice si můžete přečíst v brožuře Odborné školy a jejich sociální partneři a ve sborníku z konference Sociální partnerství odborných škol.

Zajímal nás také pohled z druhé strany – názor zaměstnavatelů. V rámci projektu jsme se zajímali o pohled zaměstnavatelů na tuto problematiku a mezi firmami různé velikosti a různého zaměření jsme zjišťovali jejich zkušenosti se spoluprací se školami. V první řadě si firmy prostřednictvím spolupráce se školami vyhlížejí, vybírají, učí a vychovávají své budoucí zaměstnance. Firmy využívají této možnosti, protože si tak mohou vychovat kvalitní pracovníky, což jim ušetří čas i prostředky při hledání nových kandidátů. Spolupráce s učni firmám může pomoc také zlepšovat jejich image. Firma i její značka se totiž díky spolupráci se školami dostává do povědomí širší veřejnosti a napomáhá budování dobrého jména firmy. Konkrétní příklady spolupráce najdete ve sborníku příkladů dobré praxe Sociální partnerství očima zaměstnavatelů.

Více informací najdete na www.kurikulum.nuov.cz, kde si také můžete stáhnout všechny vydané publikace a najdete tu více než 150 příkladů dobré praxe, které vás mohou inspirovat při vaší další výuce.