Mediální výchova tvořivě: Tvorba příspěvků do regionálního tisku

Příklad dobré praxe; témata: Společenskovědní vzdělávání, jazykové vzdělávání; průřezové téma: Občan v demokratické společnosti

Autor: Ing. Jiří Mlateček

Škola: Střední škola a Základní škola Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218, PSČ 549 01

 

Aplikované průřezové téma: Občan v demokratické společnosti

 

Anotace

V této výuce, která se týká mediální výchovy, žáci tvoří příspěvky do tisku, zejména regionálního. V několika vyučovacích předmětech se učí psát zejména zprávy, ale také reportáže a rozhovory, v nichž informují o životě školy a domova mládeže. Žáci si při této aktivitě rozvíjejí komunikativní kompetence a kompetencí v oblasti práce s PC a s digitálním fotoaparátem.

 

Cíle (výsledky vzdělávání):

Žáci:

  • shromáždí podklady pro zajímavou novinovou zprávu ze života školy nebo domova mládeže;
  • stylizují zprávu nebo reportáž, případně rozhovor pro tisk;
  • dovedou svůj text elektronicky odeslat k jazykové úpravě.

Vyučovací předmět: předmět zabývající se výchovou k občanství, český jazyk a literatura, IKT, odborné vyučovací předměty včetně odborného výcviku

 

Obor vzdělání a ročník: PDP se dá aplikovat ve všech oborech středního odborného vzdělání

 

Realizace

Vybraní žáci z každého oboru vzdělání připravují a upravují do konečné podoby informační články o akcích konaných v rámci školy a domova mládeže, které by mohly zajímat širší veřejnost. Na psaní těchto zpráv se podílejí žáci všech oborů vzdělání. Zpráva obsahuje informace o uskutečněných soutěžích, exkurzích, výstavách, projektech a dalších zajímavých akcích a jsou doplněny fotodokumentací. Se shromažďováním údajů jim pomáhají učitelé odborných teoretických předmětů a odborného výcviku. Připravené podklady žáci ukládají do počítačové podoby za pomoci učitele v předmětu IKT. Své články pak posílají elektronickou cestou vybraným spolužákům, kteří provedou za pomoci učitele českého jazyka konečnou úpravu a zasílají zprávy do místních novin.

Nutné pomůcky a prostředky: PC s příslušným programovým vybavením, tiskárna, digitální fotoaparát

 

Reflexe PDP

Vzhledem k tomu, že se žáci školy často zapojují do různých akcí, získali postupně mnoho materiálů pro zpracování článků různého charakteru – zpráv, reportáží, rozhovorů. Porozuměli rozdílu mezi zprávou a reportáží a uvědomili si přednosti rozhovoru. Jedni zpracovávali texty, jiní pořizovali fotodokumentaci digitálním fotoaparátem. Během práce se výrazně zlepšila jejich vzájemná komunikace i komunikace mezi žáky a učiteli. Zdokonalili se také v práci s počítačem a s digitálním fotoaparátem. V neposlední řadě si uvědomili význam své činnosti pro prezentaci školy na veřejnosti.

 

Hodnocení

Lze hodnotit obsah článku, jeho formu, aktivitu při shromažďování podkladů, úroveň práce s počítačem atp.

 

Použitá literatura a zdroje:

Broklová, Z. a kol. Média tvořivě: pro 2. Stupeň ZŠ a střední školy. Kladno: AISIS, 2008. 321 s. ISBN 978-80-904071-1-4.