Lovci odpadů: Sbírání, třídění, další využití a likvidace odpadů

Příklad dobré praxe; téma: Přírodovědné vzdělávání; průřezové téma: Člověk a životní prostředí

Autor: Ing. Jiří Mlateček

Škola: Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují

 

Aplikované průřezové téma:

Člověk a životní prostředí

 

Anotace

Myšlenkou projektu je nasbírat různé odpady ve třídě či blízkém okolí školy. Odpady umět roztřídit a dále vhodně využít, uvědomit si význam jejich třídění a likvidace.

Metody a formy práce: problémová, projektová. Projekt je realizován žáky prvních ročníků zahradnických a zemědělských oborů vzdělání.

Cílem je nejen seznámit žáky s  možnostmi manipulace s  různými odpady, ale vést je k odpovědnému chování ve vztahu k životnímu prostředí.

 

Vyučovací předmět

Ekologie, základy přírodních věd

 

Obor vzdělání a ročník

Sadovnické a květinářské práce, farmář, 1. ročník; lze realizovat ve všech oborech vzdělání

 

Rozvíjené klíčové kompetence:

-          kompetence k řešení problému

-          komunikativní kompetence

-          odborné kompetence


Realizace

Žáci prvních ročníků se nejprve seznámí s pojmem „odpad“. Každý napíše na tabuli příklad odpadu. Za pomoci učitele roztřídí příklady odpadů do skupin dle druhu – organický odpad, plast, papír, sklo, nebezpečný odpad. Dvojice žáků se vydá do prostorově vymezeného okolí školy „lovit“ odpady. Mají na to jednu vyučovací hodinu, při které odpady sbírají do igelitových pytlů. Následnou hodinu společně tento nasbíraný odpad, např. plechovky, slupky z ovoce, sklo atd., třídí dle druhu. Učitel jim vysvětlí možnosti likvidace, případně dalšího využití. Žáci s učitelem diskutují o možnosti třídění organického odpadu, o vlivu nebezpečných odpadů na přírodu, o možnosti opakovaného využití některých obalů atd.

 

Použitá metoda: projektová výuka

 

Nutné pomůcky a prostředky

Odpadkové koše, gumové rukavice nebo igelitové sáčky na ruce, igelit na rozložení odpadků.

 

Reflexe PDP

Žáci ve skupinách dobře spolupracovali a sami se zapojili při vymýšlení možného využití nasbíraných odpadů. Na základě tohoto projektu se odvíjely další možné aktivity, např. návštěva kompostárny, skládky atd.

 

Hodnocení

Hodnotil se přístup a samostatnost žáků při sběru odpadů, zapojení se do diskuse.

 

Použitá literatura a zdroje

Různé metodické pomůcky pro třídění odpadů, odpadové karty.