Konzultační centrum pro Jihomoravský kraj chce vytvořit prostor pro komunikaci mezi školami

Základním posláním Regionálního konzultačního centra pro Jihomoravský kraj je pomáhat odborným školám nejen při tvorbě školních vzdělávacích programů (dále jen ŠVP), ale i jejich ověřování ve výuce za pomoci nových metod a forem práce a vytvářet prostor pro komunikaci mezi školami. Konzultační centrum je také místem setkávání pedagogických pracovníků SOŠ a místem, kde mohou jednotliví učitelé i celé pedagogické sbory těchto škol hledat odbornou pomoc.

ImageKonzultační centrum pro Jihomoravský kraj funguje v rámci Střediska služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno (dále jen SSŠ Brno), které je příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje. Na svých pracovištích v Brně, Kuřimi, Blansku, Vyškově a Břeclavi poskytuje školám metodickou a konzultační činnost zejména v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP), informatiky, zpracování mezd a účetnictví.

Jako zařízení pro DVPP zajišťuje SSŠ Brno další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení, poskytuje školám a školským zařízením poradenství v otázkách metodiky a řízení škol a školských zařízení. Dále zprostředkovává informace o nových směrech a postupech ve vzdělávání a zajišťuje koordinaci podpůrných činností pro školy a školská zařízení.

Konzultační centrum pro Jihomoravský kraj organizuje pro odborné školy v rámci projektu Kurikulum S konzultace, workshopy, semináře, sdílení dobrých praxí, hospitace, kulaté stoly, metodická setkávání, poradenskou činnost a další vzdělávací aktivity, vytvořené dle potřeb a přání SOŠ.

ImageCentrum v souladu se schválenými smlouvami mezi Národním ústavem odborného vzdělávání a SSŠ Brno pravidelně zpracovává pro SOŠ na jednotlivá monitorovací období speciální nabídku vzdělávacích programů a rozesílá ji do všech 109 středních odborných škol. Nabízené akce, včetně aktuální nabídky vzdělávacích programů pro SOŠ, jsou zveřejněny na webu konzultačního centra (www.sssbrno.cz v záložce Konzultační centrum v JMK).

Náplň činnosti konzultačního centra vychází z požadavků souvisejících s kurikulární reformou, ze záměrů projektu Kurikulum S a z potřeb pedagogických pracovníků odborných škol v kraji. Vzdělávací nabídka RKC pro pedagogy SOŠ na období únor až červenec 2010 vychází z analýzy potřeb středních odborných škol, která proběhla v listopadu 2009.

Na základě této analýzy byly stanoveny v rámci konzultačního centra tyto oblasti vzdělávání:

-         tvorba ŠVP,

-         klima školy včetně prevence a řešení sociálně patologických jevů,

-         nové metody a formy práce,

-         integrace ICT do vzdělávání na podporu tvorby, realizace a evaluace ŠVP,

-         evaluace ŠVP a školy,

-         zvyšování kompetencí ředitelů v rámci kurikula,

-         podpora spolupráce škol se sociálními partnery.

Nabídka bude zaměřena na tyto cílové skupiny pedagogů:

-         celé pedagogické sbory SOŠ,

-         jednotlivce z řad pedagogických pracovníků SOŠ,

-         koordinátory ŠVP.


Image Rozhovor s PaedDr. Věrou Hlavsovou, vedoucí konzultačního centra

 

ImageImage Kolik škol nebo jejich zástupců škol se na Vaše konzultační centrum obrátilo s dotazem nebo o radu nebo se účastnilo Vámi pořádaných akcí?

Celkem se jedná asi o 60 zástupců škol, kteří se na nás obrátili o radu nebo se zúčastnili vzdělávacích aktivit, které jsme organizovali.

Image Kdo se na Vás může obrátit s žádostí o radu?

S žádostí o radu se na nás mohou obracet zástupci středních odborných škol, konkrétně vedoucí pracovníci, učitelé, koordinátoři ŠVP nebo výchovní poradci nebo celé pedagogické sbory středních odborných škol v Jihomoravském kraji.

Image Jaké akce pro školy organizujete?

Nabízíme různé formy vzdělávacích akcí. Zejména konzultace, workshopy, semináře, sdílení dobrých praxí, hospitace, poradenskou činnost a další vzdělávací aktivity, vytvořené dle potřeb a přání odborných škol.

Image Jakou akci jste naposledy organizovali?

22. února 2010 proběhl vzdělávací program „Jak formulovat funkční výchovně vzdělávací cíle“ pod vedením lektora PhDr. Libora Kyncla. Účastníci semináře se dozvěděli, jak formulovat cíl vyučovací jednotky prostřednictvím metod a forem aktivního učení, který je tzv. SMART (smysluplný, měřitelný/ověřitelný, přijatelný, reálný a termínovaný). Společně trénovali formulaci cílů pomocí aktivních sloves – Bloomovy taxonomie, srovnávali profil absolventa s Bloomovou taxonomií a hledali souvislosti.

Image A jaké semináře nebo workshopy v nebližší době plánujete?

V dubnu plánujeme tři semináře pro učitele odborných škol:

· Metody a formy aktivního učení – práce s textem ve výuce přírodovědných předmětů

· Metody a formy aktivního učení – práce s textem ve výuce společenskovědních předmětů

· Klima třídy, motivace a lepší výsledky žáků na středních školách.


Image Vizitka konzultačního centra

Image

Název kraje

Jihomoravský

Počet SOŠ v kraji

109

Název RKC

Regionální konzultační centrum pro Jihomoravský kraj

Název instituce

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno

Adresa

Hybešova 15, 602 00  Brno

Webové stránky

www.sssbrno.cz

Kontaktní osoby

PaedDr. Věra Hlavsová, hlavsova@sssbrno_cz, tel.: 543 426 030, mob.: 739 314 093

Ing. Hana Pospíšilová, pospisilova@sssbrno_cz, tel.: 543 426 029