Konzultační centra nabízejí odborným školám v krajích služby na míru

2.4.2010    novinky.cz    Věda a školy

Regionální konzultační centra, která pomáhají školám při reformě, provedla začátkem roku průzkum mezi učiteli. Zjišťovala v něm, s čím konkrétně potřebují školy pomoci. Právě na základě jejich odpovědí vznikla nová nabídka seminářů a workshopů, jichž se mohou zúčastnit.

Centra byla zřízena v rámci projektu MŠMT Kurikulum S, který realizuje Národní ústav odborného vzdělávání (NÚOV) a přispívá na něj Evropský sociální fond.

Konzultační centra fungují od loňského října v jedenácti krajích České republiky. Nabízejí odborným školám zdarma pomoc při tvorbě a zavádění školních vzdělávacích programů. Od počátku své činnosti zatím poskytla kolem stovky konzultací a uspořádala desítky seminářů a workshopů pro učitele, školní týmy a lektorské sbory. Nedaří se navazovat kontakty s podnikateli

Z analýzy vyplynulo, že střední odborné školy pociťují při tvorbě školních vzdělávacích programů nedostatek informací. Problém pro školy představuje také fakt, že nemají dost peněz na odměňování učitelů, potíže mají i s navazováním spolupráce se zaměstnavateli v regionu.

Přitom zapojení zaměstnavatelů do tvorby školních vzdělávacích programů je nezbytné, aby vzdělávání žáků odpovídalo skutečným potřebám. „Ředitelé mnoha škol také upozorňují, že je teprve třeba přesvědčit vyučující o potřebnosti reformy. Bez toho není možné učitele motivovat ke změnám v pojetí výuky a k týmové spoluprácii, upozorňuje hlavní manažerka projektu Taťána Vencovská z NÚOV.


Nejčastější dotazy ze škol

Napříč regiony zaznívá nejčastěji otázka, jak mají být do vzdělávacího programu rozpracovány klíčové kompetence, tedy jakým způsobem naučit žáky řešit problémy, vzájemně spolupracovat, komunikovat v českém i cizím jazyce, pracovat s počítači a být připraven se po celý život učit.

Velmi často se také učitelé ptají, jak zařazovat do školních vzdělávacích programů průřezová témata, s nimiž se žáci mají seznamovat (tedy Občan v demokratické společnosti, Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce, Informační a komunikační technologie). Tyto otázky jsou velmi podstatné, protože důraz na klíčové kompetence a průřezová témata je významnou složkou školské reformy.

 

Jakou pomoc školy od center potřebují

Zástupci škol by uvítali, kdyby jim centra pomohla s kontrolou formální správnosti školního vzdělávacího programu či při výměně zkušeností s jinými školami. Mají zájem také o pomoc s tvorbou učebního plánu, s pojetím jednotlivých předmětů a rádi by věděli, jakých chyb se vyvarovat, aby nebyli negativně hodnoceni Českou školní inspekcí.

Při zjišťování formy požadované pomoci ze strany konzultačních center vyšlo najevo, že zástupci škol preferují osobní konzultace, ale uvítají i workshopy a vzdělávací semináře pro pedagogy připravené na míru, obzvlášť kdyby se konaly na půdě školy.