Konzultační centra loni proškolila 4000 učitelů

Konzultační centra zřízená v říjnu 2009 pomáhají odborným školám ve všech krajích se zaváděním a inovacemi ŠVP formou seminářů, workshopů a konzultací. Za rok 2010 poskytla centra dohromady téměř 400 konzultací a uspořádala 200 seminářů.

Objem dosavadní pomoci konzultačních center školám se liší podle velikosti krajů, respektive počtu odborných škol v krajích, i podle toho, kdy centra vznikla (jako poslední vzniklo v říjnu 2010 zlínské centrum, ústecké a liberecké bylo zřízeno v květnu 2010). Nejvíce konzultací za rok 2010 poskytla centra v Moravskoslezském kraji a v Praze, kde také uspořádali nejvíce seminářů. Přes 20 seminářů uspořádalo ještě RKC Královéhradeckého a Jihomoravského kraje. Nejvíce lidí proškolilo za minulý rok pražské centrum (přes 760), následováno jihomoravským a královéhradeckým centrem.

Rok 2010

Počet lidí proškolených na

Počet akcí

Celkem

proškolených lidí

Počet

škol*

RKC/ typ akce

konzultaci

semináři

konzultace

semináře

Praha

66

701

66

32

767

140

Olomoucký kraj

45

245

45

16

290

79

Plzeňský kraj

30

301

30

15

331

51

Karlovarský kraj

6

123

6

8

129

32

Kraj Vysočina

27

134

27

13

161

60

Jihočeský kraj

30

216

30

15

246

73

Královéhradecký kraj

28

349

24

22

377

70

Jihomoravský kraj

42

363

20

21

405

105

Pardubický kraj

23

301

23

12

324

60

Zlínský kraj

3

86

3

5

89

64

Ústecký kraj

8

101

4

5

109

93

Liberecký kraj

10

150

9

9

160

42

Středočeský kraj

34

296

34

15

330

122

Moravskoslezský kraj

73

206

73

10

279

115

celkem

425

3572

394

198

3997

1106

Pozn.: *Počet středních škol v červnu 2010 - bez SŠ vyučujících pouze obory gymnázium

Program vzdělávacích akcí RKC

duben

4.4.         Klima třídy, motivace a lepší výsledky žáků na SŠ – RKC Praha

5.4.         Nové metody v práci učitele SOŠ – 2 – RKC Praha

6.4.         Aktivizační metody ve výuce (vychází z programu RWCT – Čtením a psaním ke kritickému myšlení) – RKC Středočeského kraje

6.4.        Finanční gramotnost – úlohy a metodiky v ŠVP - RKC Ústeckého kraje

6.4.        Zařazení ŠVP do služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami - RKC Ústeckého kraje

7.4.         Hodnocení ŠVP s RVP z pohledu ČŠI – RKC Praha

11.4.      Právní aspekty spolupráce škol se sociálními partnery při odborných stážích žáků - RKC Středočeského kraje

12.4.      Nové metody práce učitele na SOŠ – RKC Královéhradeckého kraje

12.4.      Právní vědomí - RKC Ústeckého kraje

13.4.      Jarní setkání lektorů RKC Středočeský kraj a RKC Praha

14.4.      Jak předcházet chybám při tvorbě, realizaci a inovaci ŠVP – RKC Praha

14.4.      Využití výukového programu na odborné exkurzi v botanické zahradě - RKC Královéhradeckého kraje

18.4. Exkurze na odborné pracoviště ŠKODA AUTO, a. s. - RKC Královéhradeckého kraje

19.4.      Psychologie morálky a její aplikace při výchově žáků na SOŠ  - RKC Jihomoravského kraje

21.4. Mathematica - základy práce  s programovým systémem – RKC Vysočina

21.4. Kázeň ve třídě a autorita učitele – RKC Vysočina

28.4. Odpady a co s nimi?, workshop k průřezovému tématu Člověk a životní prostředí spojený s exkurzí do spalovny odpadů – RKC Jihomoravského kraje

29.4.      Evaluace a hodnocení v procesu tvorby a realizace ŠVP – RKC Praha

Další akce v dubnu:

  • Problematika mezipředmětových vazeb v ŠVP  v odborných strojírenských a elektrotechnických předmětech na SOŠ  - RKC Moravskoslezského kraje
  • Využití multimediálních prostředků ve výuce na SOŠ – RKC Moravskoslezského kraje
  • Odborné stáže ve firmách (restaurační zařízení) – RKC Vysočina

 

květen

2.5.CAD ve ŠVP na středních odborných školách – RKC Moravskoslezského kraje.

5.5.         Exkurze na odborném pracovišti. Tulipány - 5.5. - RKC Královéhradeckého kraje

5.5.         Rozvoj kompetencí k učení u žáků SOŠ a SOU / Učme žáky učit se a myslet – RKC Praha

6.5.         Tvorba a realizace ŠVP pro obory vzdělání kategorie E – RKC Praha

11.5.      Moderní elektronika v ŠVP a v praxi – RKC Ústeckého kraje

17.5.1.    Hodnocení souladu ŠVP s RVP z pohledu ČŠI – RKC Středočeského kraje

18.5.      Exkurze na odborném pracovišti. Rododendrony v Průhonických sbírkách -RKC Královéhradeckého kraje

20.5.  Hodnocení gramotností z pohledu ČŠI – RKC Jihomoravského kraje

Další akce v květnu:

  • Tvůrčí a týmová práce v ekonomice - RKC Vysočina
  • Odborné stáže ve zdravotnickém zařízení - RKC Vysočina

Červen

3.6.         Exkurze na odborném pracovišti. Nové trendy v pěstování trvalek, VÚKOZ Průhonice - RKC Královéhradeckého kraje

15.6.      Tým a týmová spolupráce v prostředí SOŠ a SOU – RKC Praha

Další akce v červnu:

  • Tvorba a realizace ŠVP pro nadstavbová studia -   RKC Praha
  • Kulatý stůl se sociálními partnery (workshop) – RKC Ústeckého kraje
  • Podpora spolupráce se sociálními partnery - exkurze do významných firem regionu – RKC – RKC Jihomoravského kraje
  • Oborový seminář pro SOŠ a SOU se zaměřením na zahradnictví, krajinářství, ochranu a tvorbu životního prostředí, zemědělství a agroturistiku – RKC Praha
  • Kulatý stůl k problematice sociálního partnerství v návaznosti na konferenci k projektu Kurikulum S - RKC Moravskoslezského kraje

Termíny konání akcí budou upřesněny – více informací na webových stránkách projektu a konzultačních center.