Klíčové kompetence


otazka.jpg Jak zapracovat klíčové kompetence do ŠVP? Musí být do ŠVP opsány všechny klíčové kompetence z RVP?

 

Odpověď:

Klíčové kompetence uvedené v RVP zapracujeme v ŠVP do následujících částí:

a) V profilu absolventa, kde uvedeme klíčové kompetence, ke kterým v průběhu vzdělávání budou žáci vedeni. Přitom není nutné opsat všechny dílčí kompetence uvedené v RVP. I když ŠVP musí směřovat k rozvoji všech klíčových kompetencí vymezených v RVP, v profilu absolventa je vhodné vyzdvihnout ty kompetence (včetně dílčích), kterým bude věnována zvýšená pozornost, protože jsou např. významné pro odbornou činnost a uplatnění absolventů, jsou požadovány zaměstnavateli, jsou důležité pro změnu osobnosti určité kategorie žáků apod.

b) V charakteristice ŠVP, uvedením metod a forem, které škola bude využívat k rozvoji klíčových kompetencí žáků a sledování dosaženého pokroku.

c) V učební osnově, kde vymezíme cíle a priority v rozvoji klíčových kompetencí z hlediska přínosu předmětu, jeho vyučovacích metod a možností včetně způsobu hodnocení. Předmětové pojetí rozvoje klíčových kompetencí je vhodné zapracovat do preambule učební osnovy. Popis rozvoje klíčových kompetencí v daném předmětu by měl být věcný, vymezené cíle a přístupy realizovatelné a kontrolovatelné.

 

otazka.jpg Jak navazuje koncept klíčových kompetencí v RVP odborného vzdělávání na klíčové kompetence v RVP základního vzdělávání?

 

Odpověď:

Klíčové kompetence je soubor vědomostí, dovedností, postojů a hodnot, které jsou důležité pro osobní rozvoj jedince, jeho aktivní zapojení do společnosti a pracovní uplatnění. Kde a kdy se klíčové kompetence rozvíjejí? Klíčové kompetence jsou něčím, co žák neustále rozvíjí a využívá ve všech vyučovacích předmětech. Základ k utváření klíčových kompetencí je položen v žákově rodině. Jsou to jisté univerzální a přenositelné způsobilosti. V RVP ZV jsou klíčové kompetence stanoveny a formulovány obecně, znalosti, dovednosti a postoje žáka nejsou popsány zcela detailně. Žáci se učí kompetencím postupně. Po ukončení 9. ročníku ZŠ by žák měl být vybaven obsahem následujících celkem 6 kategorií klíčových kompetencí a to: kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence personální a sociální, kompetence občanská a kompetence pracovní. RVP pro střední odborné vzdělávání obsahují celkem 8 kategorií klíčových kompetencí, které jednoznačně navazují na koncept klíčových kompetencí v RVP ZV a dále jej rozšiřují o oblasti klíčových kompetencí při práci s prostředky ICT a matematické kompetence.