K maturitě bez obav

Příklad dobré praxe; téma: Vyučovací metody; žákovský projekt

Autor/autoři: Ing. Romana Niklová

Škola: SOŠ a SOU Horky nad Jizerou

 

Uplatnění projektu:

 • obor vzdělání: vhodné pro všechny obory středního vzdělání s maturitní zkouškou (v této konkrétní škole byl projekt použit v oborech vzdělání Podnikání a Kuchař);
 • ročník: poslední ročník vzdělávacího cyklu;
 • oblast/oblasti vzdělávání: všechny oblasti vzdělávání, které tvoří možný obsah maturitní zkoušky, zejména její profilové části;
 • základní vyučovací předmět; příp. mezipředmětové vztahy: předměty maturitní zkoušky. V této konkrétní škole je projekt realizován pro vyučovací předměty český jazyk a literatura, ekonomika a účetnictví, ekonomika podniku, anglický jazyk, německý jazyk, matematika, gastronomie, chod podniku.

 

Cíle projektu (základní idea/záměr žákovského projektu):

 • žáci se učí zpracovat jako přípravu k maturitě určitý tematický okruh, pracují s různými zdroji, hledají vhodnou strukturu textu a formulaci myšlenek, aby zachytili podstatné;
 • učí se prezentovat výsledky své práce ostatním žákům;
 • v postojové oblasti je cílem zbavit žáky nežádoucího strachu z přípravy k maturitní zkoušce a vytvořit u nich určitý pocit jistoty, že k maturitě se mohou dobře připravit.

 

Anotace:

Projekt představuje přípravu žáků k maturitní zkoušce, je vypracován pro několik vyučovacích předmětů. Jde o to, aby jednotliví žáci zpracovali na konkrétní maturitní okruhy texty, které maturitní okruhy obsahově ozřejmují, dobře vystihují a shrnují. V rámci projektového dne pak žáci výsledek své práce prezentují ostatním a jsou jimi i hodnoceni. Projet pomáhá připravit se k maturitní zkoušce a rozvíjí řadu klíčových kompetencí.

 

Klíčová slova:

maturitní zkouška, obsahový okruh, zdroje pro zpracování tématu, prezentace tématu, debata k prezentaci, hodnocení prezentace.

 

Typ projektu:

 • délka realizace: 4 projektové dny, kterým předchází týdenní domácí příprava
 • dle počtu zúčastněných: dvě třídy
 • dle místa realizace: kombinovaný – realizuje se ve škole, předchází domácí příprava

 

Výstup projektu:

 • zpracované maturitní okruhy;
 • prezentace k jednotlivým maturitním okruhům;
 • prezentování, debata a hodnocení jednotlivých obsahových okruhů.

 

Obsah projektu:

Maturitní obsahové okruhy k jednotlivým maturitním předmětům – jejich zpracování do podoby textu i powerpointové prezentace. Předvedení prezentace, debata k ní, hodnocení, reflexe projektového dne/projektové konference.

 

Realizace a organizační zajištění projektu:

Žákům jsou individuálně zadány jednotlivé maturitní okruhy k domácí přípravě, a to jak texty k nim (v podobě zásadní obsahové náplně tématu, heslovitě, v podobě osnovy), tak i prezentace. Na tuto práci mají týden čas. Následuje projektový den, kdy žáci budou ostatním svou práci prezentovat. Žáci připravený text nečtou, mluví jen s oporou připravené prezentace. Výklad trvá 4–6 minut. Dále jsou kladeny doplňovací otázky z pléna třídy i od vyučujícího. Následuje hodnocení vystoupení. Časový prostor pro jedno vystoupení nepřesahuje 10 minut. Přestávky se stanoví podle potřeby. Obvykle trvá projektový den 7 hodin.

 

Nutné prostředky pro řešení projektu:

Dataprojektor, notebooky, upravené třídy s lavicemi do U, zdroje pro přípravu textu

 

Vyhodnocení výsledků a hodnocení žáků:

Žáci jsou hodnoceni za kvalitu textu, způsob prezentace. Hodnotí se i obsahová přesnost, logičnost a kultivovaný jazyk. Formou hodnocení je bodování a slovní hodnocení, také potlesk. Nejlepší prezentace byly odměněny diplomem a sladkou pozorností. Projekt žáci vysoce hodnotili, zvláště zdůraznili, že projev spolužáků je pro ně pochopitelný, jednoduchý a snadno zapamatovatelný.

 

Použitá literatura a jiné zdroje:

 • pro řešitele projektu (pro žáky): všechny dostupné zdroje od učebnic a jiné literatury po otevřené zdroje na internetu;
 • použitá autorem při tvorbě/přípravě: požadavky z jednotlivých vyučovacích předmětů k maturitní zkoušce.

 

Přílohy a poznámky:

Výjimku v organizaci projektu představuje vyučovací předmět český jazyk a literatura. Prezentace domácí přípravy probíhá na projektové konferenci. Na ni přijdou žáci slavnostně oblečení, předem se dohodnou na formě občerstvení, zajištění techniky, počtu a délce přestávek, sepsání pozvánek pro případné hosty konference. Mohou přijít oblečeni za literární postavy nebo autory, o nichž budou referovat. Jeden žák dělá konferenciéra. Na závěr každého příspěvku je debata. Konference je dokumentována fotograficky. Na závěr proběhne její reflexe.

Vedení školy se zúčastnilo jednotlivých projektových dnů a projektové konference a ocenilo práci žáků i učitelů.

 

Reflexe projektu (co se dělo, jaký to má význam):

Projekt připravuje žáky k vykonání maturitní zkoušky nejen po stránce odborně obsahové, ale i psychické – pomáhá zbavovat žáky strachu z maturitní zkoušky a ukazuje jim, jak lze studovat.

Projekt rozvíjí řadu klíčových kompetencí: kompetence k učení – vypracování textu, jehož pomocí se určité téma specifikuje a shrnuje, obsah se snadno zapamatuje.

Komunikativní kompetence: vytvořit powerpointovou prezentaci, slovní komentář a promluvu realizovat tak, aby byla srozumitelná a přínosná pro posluchače; reagovat na dotazy a poznámky k prezentaci.

Osobnostní a sociální kompetence: přijímat hodnocení, uměřeně reagovat na připomínky, odpovědně pracovat na zadané úloze.

Kompetence k užívání ICT: Pracovat se zdroji informací, hodnotit a užívat je pro řešení úkolu.

 

Komentář:

Tento žákovský projekt je významný svým univerzálním uplatněním v podstatě pro všechny obory středního vzdělání s maturitní zkouškou. Nemá složitou přípravu ze strany učitelů a hodně pomáhá žákům.