Jak rozvíjet matematické znalosti žáků

Základní matematické znalosti jsou ve středním odborném školství klíčové ve všech předmětech. Problémem je, že si žáci tyto znalosti často neosvojili na základní škole a nedokážou je aplikovat v jiných předmětech. V rámci dotazníkového šetření jsme se na jaře 2010 ptali zástupců pilotních škol, j ak se odborné školy vyrovnávají se vstupními znalostmi žáků z matematiky a jak aplikují matematické znalosti v jiných předmětech.

ImageMezi žáky přicházejícími ze základních škol jsou v matematických znalostech velké rozdíly. Chybějící základní matematické znalosti spolu s malou schopností logicky uvažovat komplikují postup učení, a to především v odborných předmětech. Vyskytl se i názor, že vstupní matematické znalosti žáků jsou rok od roku horší. Pro ilustraci stavu matematických znalostí žáků uvedla Obchodní akademie Pelhřimov, že někdy činí žákům problémy i prosté odčítání doby trvání něčeho. Např. dobu trvání Velké Moravy (od 833 do 906) nezvládne většina žáků vypočítat bez kalkulačky.

Střední školy to řeší obvykle tak, že na základě vstupních testů zařazují speciální opakování a procvičování učiva ZŠ na typově stejných příkladech. Vhodná jsou také vzorová řešení elementárních triviálních příkladů.  Školy nabízejí žákům možnost doučování učiva ze ZŠ spolu s individuálními konzultacemi. Zde je důležitá především spolupráce s rodiči žáků. Některé školy řeší tento problém navýšením hodinové dotace matematiky.

Aplikace matematiky v jiných předmětech a v běžném životě

Respondenti zdůrazňují, že právě aplikace matematických postupů v praxi může být důležitým prvkem motivace vztahu k předmětu. Nezbytná je ovšem spolupráce všech učitelů a jejich znalost ŠVP. Výuku předmětu by měla vždy provázet logická úvaha a metoda odhadu a jeho porovnání s výpočtem. Svou pozitivní úlohu může v tomto směru sehrát i výuka k finanční gramotnosti, neboť žáci, zejména nematuritních oborů, vidí praktický význam matematiky.

A jaké jsou výukové strategie dotázaných škol?

ISŠ automobilní; Brno

V praktické výuce motivujeme žáky formou finanční odměny za výsledky práce – žák si může přibližně spočítat výši odměny a získat tak větší motivaci, která ho bude provázet i v běžném životě. Nejlépe jde žákům výpočet %, tedy kolik hodin mohou zameškat.

SŠP strojnická, technická a VOŠ Chrudim

V každé partii matematiky učitelé probírají i aplikační úlohy, aby žáci viděli, kde všude je matematika potřebná. Spolupracujeme i s učiteli odborných předmětů, aby nám vytipovali učivo, které dělá žákům největší potíže, a zde společně učivo rozebíráme.

VOŠ a SPŠ stavební arch.; Náchod

Vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů kladou důraz na mezipředmětové vazby, při matematice jsou řešeny příklady s tematikou zasahující do ostatních předmětů, žáci řeší spoustu příkladů, ve kterých matematicky zpracovávají reálné situace.

SOŠ a SOU automobilní; Ústí n. Orlicí

V hodinách používáme jako zdrojová data novinové články nebo informace z internetu a na těchto informacích řešíme matematické problémy, např. statistické zpracování dat.

Gabriela Šumavská, Pavla Bartošková