Jak a čím motivovat žáky ke studiu a vést je k odpovědnosti

V rámci dotazníkového šetření Evaluace práce se ŠVP z hlediska výukových strategií, které proběhlo na 27 pilotních školách na jaře 2010, jsme se ptali respondentů mimo jiné na to, jak na svých školách motivují žáky ke studiu a jak je vedou k odpovědnosti. Učitelé se shodují na tom, že motivovat žáky je stále obtížnější, a to především v předmětech, které je nebaví. Všichni dotázaní pedagogové se nicméně snaží učit způsobem, kterým by žáky zaujali, a v různých typech škol k tomu používají podobné metody.

Důležitý je učitel a jeho výuka

ImagePro žáky je důležitá zejména osobnost učitele, jeho kreativita a jeho dobrý příklad. Dále záleží na celkovém klimatu ve třídě -  navození příjemné pracovní atmosféry, vzájemných vztazích a spolupráci učitelů a žáků. Jednou z největších motivací zůstává pro žáka pochvala a kladné hodnocení jeho aktivit od vyučujícího.

Učitelům se osvědčilo aktivní zapojení žáků do výuky a tzv. zážitková pedagogika. Její podstatou je výuka žáka pomocí zážitku, na základě kterého si zapamatuje maximum informací. Jde např. o poznávací kurzy v prvním ročníku, které pořádají téměř všechny pilotní školy, dále sportovní nebo turistické kurzy, hry a znalostní nebo odborné soutěže či návštěvy kulturních akcí, výstav a veletrhů.

Motivující výukou je pro žáky také aktualizace probíraných témat nebo rozhovory a diskuze na zvolené téma. Na Střední škole hotelové a služeb v Kroměříži se např. žáci zúčastnili filmu a besedy o N. Wintonovi a žáci se spontánně zapojili do petiční akce za to, aby mu byla udělena Nobelova cena míru.

 

K odpovědnosti vede samostatná i týmová práce

ImageÚčinná motivační výuka, která zároveň žáky podporuje k seberealizaci a odpovědnosti, je vypracování samostatné práce a také prezentování názorů a myšlenek před třídou, jejich obhajování před učiteli a svými spolužáky.

K odpovědnosti vedou učitelé žáky důsledným a systematickým přístupem a důslednou a pravidelnou kontrolou. Při kontrole odvedené práce je nutné s každým žákem rozebrat chyby, kterých se dopustil, a dát mu možnost chyby opravit. Osvědčeným prvkem je také autoevaluace, kdy si žák sám s pomocí učitele a kolektivu třídy sám vyhodnocuje odvedenou práci a po diskusi si navrhuje hodnocení. Při sebehodnocení jsou žáci k sobě překvapivě mnohdy docela kritičtí a kriticky berou i připomínky od spolužáků.

K odpovědnosti vede žáky rovněž týmová práce, kdy má každý žák v rámci týmu úkol, na který navazuje práce dalšího ze skupiny. V této oblasti provozují na VOŠ a střední průmyslové škole v Šumperku v rámci volitelného semináře studentské firmy, které fungují jen v případě spolupráce všech členů.

 

Žáci musí vidět sepětí učiva s praxí

Další motivační metodou výuky je možnost žáků využít své poznatky v oblastech, o které se zajímají, a rozvíjet své nápady. Přitom je důležité, aby si žáci uvědomili, že získané vědomosti uplatní nejen v dalším studiu, ale i v praktickém a profesním životě. Má-li žák pocit, že školní učivo má svůj odraz v praxi, je ochoten se více věnovat i teorii. K tomu pomáhají příklady z praxe, setkání s odborníky z praxe a exkurze na odborná pracoviště, na kterých si žák může porovnat svou praktickou činnost ve škole s obdobnými činnostmi ve skutečném podniku.

Důležitá je i spolupráce s vysokými školami. Střední průmyslová škola chemická v Brně např. realizuje obhajoby prací na půdě vysokých škol za účasti vysokoškolských učitelů. Žák tak vidí propojení a návaznost tématiky ve škole a v oblasti, ve které se bude pohybovat po absolvování školy.

Gabriela Šumavská