Informace projektu Kurikulum S

ImageZpravodaj projektu Informace projektu Kurikulum S přináší aktuální informace o dění v projektu Kurikulum S, o nabízených službách i o činnosti a nabídce regionálních konzultačních center.

Vychází čtyřikrát ročně jako příloha bulletinu Odborné vzdělávání a je rozesílán zdarma především všem středním odborným školám a učilištím.

Zatím vyšla čtyři čísla - všechna jsou zde ke stažení.

 

Image Informace projektu Kurikulum S - číslo 4

Vyšlo 30.10.2010.

ke stažení ke stažení (306,02 KB)

V aktuálním čísle Vás seznámíme s výsledky dotazníkového šetření o výukových strategiích na pilotních školách, s regionálními konzultačními centry v Libereckém a Ústeckém kraji a nejčastějšími chybami ve školních vzdělávacích programech.

Obsah 4. čísla:

 Image Informace projektu Kurikulum S - číslo 3

Vyšlo 14. června 2010

ke stažení ke stažení (209,46 KB)

V novém čísle zpravodaje Vás seznamujeme se zapojením pilotních škol do přípravy profilové maturitní zkoušky, s pracemi na studii o sociálním partnerství nebo s pořádáním kurzů pro pedagogické pracovníky, jehož absolvováním získají kvalifikaci pro výkon specializovaných činností v oblasti tvorby a následné koordinace ŠVP ve třech konzultačních centrech. V novém čísle najdete také bližší informace o vzniku dvou nových konzultačních center v Libereckém a Ústeckém kraji a vizitky center v Jihočeském kraji a Praze.


Obsah 3. čísla:Image Informace projektu Kurikulum S - číslo 2

Vyšlo 12. března 2010.

ke stažení ke stažení (1,55 MB)

V právě vydaném čísle zpravodaje projektu začínáme s uveřejňováním vizitek regionálních konzultačních center. Jako první jsme připravili vizitky konzultačních center Moravskoslezského a Jihomoravského kraje, které představují jejich činnost a nabídku školám, přinese aktuální informace o pořádaných seminářích a workshopech pro odborné školy, kontakty na centra a rozhovor s jejich vedoucími.

V aktuálním vydání zpravodaje přinášíme také ukázky otázek, s kterými se střední odborné školy obracejí na zástupce projektu při nesnázích s tvorbou a zaváděním školních vzdělávacích programů, a odpovědi na ně. Dále představíme novou hlavní manažerku projektu a přineseme výsledky z šetření na pilotních školách týkající se znalosti školních vzdělávacích programů ze strany učitelů.

 

Obsah 2. čísla:

S čím školám pomáháme? Příspěvek mapuje oblasti, které aktuálně zástupci odborných škol řeší při kurikulární reformě, a přináší ukázky otázek, se kterými se školy obracejí při tvorbě a zpracování ŠVP na Národní ústav odborného vzdělávání.

Projekt Kurikulum S má novou hlavní manažerku – představení nové manažerky projektu

Konzultační centrum Moravskoslezského kraje nabízí své služby 150 odborným školám v kraji – vizitka konzultačního centra

Konzultační centrum pro Jihomoravský kraj chce vytvořit prostor pro komunikaci mezi školami – vizitka konzultačního centra

Znají učitelé školní vzdělávací programy? – výsledky šetření na pilotních školách o znalostech ŠVP u učitelů a o zapojení rodičů a žáků při tvorbě a hodnocení ŠVP

Co mohou školy zlepšit při tvorbě ŠVP – časté nedostatky vyplývající z analýz některých školních vzdělávacích programůImage Informace projektu Kurikulum S - číslo 1

Vyšlo 30. listopadu 2009.

ke stažení ke stažení (344,27 KB)

První číslo zpravodaje přináší rozhovor s manažerkou projektu Janou Kašparovou o náplni projektu a jeho roli v kurikulární reformě, popis činnosti nově vzniklých regionálních konzultačních center v jedenácti krajích včetně jejich přehledu a kontaktů na ně. Ve zpravodaji je dále uveřejněno hodnocení pokusného ověřování ŠVP na tříletých oborech a první výsledky dotazníkového šetření mezi pilotními školami týkající se jejich spolupráce se sociálními partnery.

Obsah 1. čísla:

Kurikulum S příspívá k reformě středních odborných škol - rozhovor s hlavní manažerkou projektu Janou Kašparovou

Konzultační centra pomáhají v krajích odborným školám - informace o vzniku a činnosti center

Přehled konzultačních center - seznam center s názvy institucí, webovými stránkami, kontaktními osobami a jejich e-maily

Pilotní školy spolupracují s více než 400 sociálními partnery - první výsledky dotazníkového šetření mezi pilotními školami

Hodnocení pokusného ověřování školních vzdělávacích programů v tříletých oborech