Elektronika chrání majetek

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání; žákovský projekt; průřezové téma: Informační a komunikační technologie

Autor/autoři: Ing. Luboš Milý

Škola: SOŠ a SOU Nymburk, V Kolonii 1804, 28846 Nymburk; tel./fax: 325 512 764; www.copnb.cz

 

Uplatnění projektu:

 • obor vzdělání: elektrotechnické i managerské obory
 • ročník: 2., 3., 4.
 • oblast/oblasti vzdělávání: technická, ICT
 • základní vyučovací předmět; příp. mezipředmětové vztahy: ICT, elektrotechnika.

 

Cíle projektu:

 • vytvořit komplexní vzorové materiály ohledně zabezpečení majetku pro školu/firmu/organizaci/klienta,
 • naučit se vhodně používat různé programové balíky a aplikace,
 • seznámit se a využívat různé digitální technologie pro splnění úkolů,
 • průběžně zvyšovat svůj administrativní a informačně technický potenciál,
 • komunikovat s okolím a jinými účastníky projektu,
 • chápat systémy v širších souvislostech, umět vybírat a zpracovat informace, pracovat s informacemi,
 • prohloubit vědomosti o svém okolí.

Obecně:

 • naučit žáky tvůrčím způsobem podporovat technický rozvoj EZS (elektronické zabezpečovací systémy) a osvojit si odborné dovednosti,
 • připravit žáky pro reálný vstup na trh práce a cílená oboustranně výhodná spolupráce s firmami.

 

Anotace:

Prvořadým úkolem projektu je snaha o zvýšení motivace žáků ke vzdělávání v elektrooborech s podporou výuky moderních prvků zabezpečovací a automatizační techniky od českého výrobce. Představit žákům modulové drátové a bezdrátové systémy využívající prvky GSM, GPS, Wi-Fi, GPRS, internet atd. reagující na současné potřeby ochrany majetku a úspor energií.

 

Klíčová slova:

elektronický zabezpečovací systém, EZS (elektronické zabezpečovací systémy), ochrana majetku

 

Typ projektu:

 • délka realizace: osmihodinový projekt
 • dle počtu zúčastněných: individuální
 • dle místa realizace: školní

 

Výstup projektu:

Výstupem projektu je kompletní materiál ohledně zabezpečení zahrnující:

 • · popis a návrh umístění detektorů a čidel v zadaném objektu pomocí volně šiřitelného programu ComLink a Olink pro plášťovou ochranu,
 • · výpočet ceny celého projektu
 • · příprava návrhu pro klienta.

 

Obsah projektu:

Prvořadým úkolem projektu je snaha o zvýšení motivace žáků ke vzdělávání v elektrooborech s podporou výuky moderních prvků zabezpečovací a automatizační techniky od českého výrobce. Představit žákům modulové drátové a bezdrátové systémy využívající prvky GSM, GPS, Wi-Fi, GPRS, internet atd. reagující na současné potřeby ochrany majetku a úspor energií.


Realizace a organizační zajištění projektu:

 1. Zadání projektu:

Na základě již získaných vědomostí navrhněte ochranu vlastního majetku. K dispozici máte půdorys bytu příp. přízemního domu (příp. vlastního pro zvýšení motivace). Je možné zadat jednotný půdorys (pro snazší vyhodnocení). Lze stáhnout z internetu.

Žáci jsou v roli „projektanta“, který navrhuje zabezpečení domu pomocí intuitivního grafického SW (zdarma na webu od firmy Jablotron).

 1. Vyhledání požadovaných informací na internetu a jejich uložení.
 2. Zpracování formy i obsahu podle zadání – žáci pracují s SW ComLink a Olink a navrhují správné umístění čidel, stanovují rozpočet a jako projektanti získávají technicko-managerské dovednosti; jejich činnost je průběžně kontrolována.
 3. Prezentace – výsledky projektu jsou prezentovány a vyhodnoceny před třídou.
 4. Vyhodnocení – splnění formálních a obsahových požadavků. Při vyhodnocení mají za úkol obhájit ochranu proti narušitelům (jiní žáci).
 5. Aplikace (prezentace) projektu mimo třídu (školu).

 

Nutné prostředky pro řešení projektu:

 • počítač pro každého žáka s kancelářským balíkem X-office a řízeným přístupem na internet;
 • trvale mají k dispozici úplné zadání a předlohu (vypracovaný projekt) – půdorys domu, bytu, např. vlastního bydliště;
 • webové adresy, popisy a fotografie dodavatelských firem.

 

Vyhodnocení výsledků a hodnocení žáků:

Výsledky projektu žáků jsou vyhodnoceny z hlediska formálních (typografické zásady, grafické úpravy) a obsahových požadavků. Žáci sami vybírají a zdůvodňují kvalitní práce. Vyučující ohodnotí známkou pracovní výsledky žáků.


Použitá literatura a jiné zdroje:

 • pro řešitele projektu (pro žáky):
 • použitá autorem při tvorbě/přípravě:

-      www.jablotron.cz

-      další použité adresy a odkazy na internetu s důrazem na ochranu autorských práv a plagiátorství

 

Přílohy a poznámky:

Jako pomůcku k hodnocení formální úpravy materiálů lze použít přílohu projektu č. 3 s názvem „Turistika a rozvoj obce“.

 

Reflexe projektu:

Realizací projektu jsou zejména rozvíjeny tyto KK:

 • Kompetence k učení – žáci co nejpřesněji formulují dotazy na vyhledávačích (sledují práci a výsledky vyhledávačů) a vybírají relevantní technické informace na zabezpečení objektu, třídí je, pracují s nimi; seznamují se s významem, požadavky a principy elektronického zabezpečovacího systému (EZS).
 • Kompetence k využívání ICT a práci s informacemi – žáci pracují s osobním počítačem a jeho základním a běžným aplikačním programovým vybavením na zpracování zabezpečení objektu, ale i s dalšími prostředky ICT, využívají adekvátní zdroje informací a efektivně s nimi pracují; komunikují elektronickou poštou a využívají další prostředky online a offline; získávají informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím internetu, vybírají ty nejvhodnější; žáci pracují s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií.
 • Kompetence pracovní – žáci zpracovávají dané úkoly, chovají se jako majitelé objektu – zabezpečují jej a cítí zodpovědnost za výsledky své práce, využívají své zkušenosti v praxi např. zabezpečení vlastní domácnosti.
 • Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám – žáci se seznamují s podstatou a principy podnikání a vytváří si představu o právních, ekonomických principech v oblasti EZS; žáci vyhledávají a posuzují podnikatelské příležitosti případně vhodné lokality pro umístění EZS v místě bydliště.