Dotace pro okrasnou školku: Samostatná tříměsíční práce – vytvoření projektu

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání; žákovský projekt: Odborný; průřezové téma: Člověk a svět práce

Autor: Ing. Agáta Kočí

Škola: SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická a JŠ s právem SJZ, Rudolfovská 92, 370 01 České Budějovice

 

Aplikovaná průřezová témata:

Hlavní: Člověk a svět práce

Vedlejší: Informační a komunikační technologie

 

Vyučovací předmět:

Sadovnictví, učební nebo odborná praxe, mezipředmětové vztahy: český jazyk, ekonomika, ICT

 

Obor vzdělání a ročník:

-          Zahradnictví, čtvrtý ročník

 

Anotace

Příspěvek seznamuje se samostatnou tříměsíční prací žáků 4. ročníku (projekt), při které dochází k propojení čtyř vyučovacích předmětů. Hlavní předmět, v rámci kterého je úkol zadán, je sadovnictví. Žákům jsou k dispozici svými radami i učitelé předmětů český jazyk, ekonomika a ICT.

Žáci mají na základě získaných znalostí a samostatně vyhledaných informací vytvořit projekt - podnikatelský záměr Okrasná školka. Jde o simulaci situace, ve které se mohou žáci ocitnout krátce po ukončení školy. V rámci operačního programu vyhlásí Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) výzvu pro mladé zahradníky na 1 000 000,- Kč nevratné dotace. Je potřeba vypracovat podnikatelský záměr (projekt), v rámci kterého si žadatel založí vlastní okrasnou školku. Úkolem žáků je navrhnout, jak bude jejich školka vypadat, jaké bude mít materiálně-technické vybavení, na jaký sortiment se zaměří, co a v jakém množství budou pěstovat, jakým způsobem rozmnožovat. K tomu musí vypracovat hrubou kalkulaci a vše správně formálně zpracovat. Projekt doplní o návrhy propagace své okrasné školky.

Cílem práce je přiblížit žáky reálnému životu, rozvíjet kompetence k podnikání a tak zvýšit jejích konkurenceschopnost na trhu práce po skončení školy. Jde také o naplňování průřezového tématu Člověk a svět práce.

 

Rozvíjené klíčové kompetence:

-          kompetence k řešení problémů,

-          kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám,

-          personální a sociální kompetence,

-          kompetence k využívání prostředků informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi.

 

Realizace:

Na vypracování projektu mají žáci zhruba 3 měsíce. Mohou požádat o konzultace vyučující, kteří jsou do tohoto projektu zapojeni. Vyučující českého jazyka jim může poradit s formálním zpracováním práce, vyučující ekonomiky se zpracováním kalkulace, vyučující ICT radí a pomáhá těm, kteří se rozhodli zpracovat propagaci na webu (vypracovat webové stránky vlastní okrasné školky). Vyučující předmětu sadovnictví má nejdůležitější roli - radí a pomáhá s odbornou částí projektu.

V průběhu práce došlo ke spolupráci všech vyučujících a k doplnění výuky jednotlivých předmětů tak, aby naplňovaly znalosti a dovednosti žáků potřebné k tomuto úkolu. Při práci žáci částečně využívají již získané znalosti jak z předmětu sadovnictví, tak z ekonomiky a ICT, takže vlastně opakují probranou látku, ale jiným (aktivním) způsobem. Současně si vyhledáváním dalších informací rozšiřují své vědomosti o problematice okrasného školkařství.

Někteří žáci se objednali ke konzultaci přímo na SZIF, kde o možnostech dotací získali ucelený přehled, a následně vypracovali o této problematice pro své spolužáky prezentaci.

 

Metody a formy práce: samostatná práce, problémová výuka, projektová výuka

 

Nutné pomůcky a prostředky:

Práce je samostatná. Žáci potřebují PC a přístup na internet.

 

Reflexe PDP:

Tuto práci jsem pro úspěšnost (znalostní posun, který u žáků nastal) zadávala pravidelně každý rok. Žáci zpočátku hodně tápou. Mají problém především s tím, že je jim zadána práce, na které se musí sami podílet a uplatnit při ní nejen znalosti, ale hlavně svůj tvůrčí potenciál. Většinou jim k inspiraci pomůže krátké nahlédnutí do předešlých prací. Při projektu se také zjistilo, kdo je v čem dobrý a kde jsou jeho slabiny. Některé práce byly výborně vypracované po odborné stránce, ale velmi slabé z hlediska textového i grafického zpracování. Jiné měly výborný vzhled, grafickou úpravu i propagaci včetně hotových webových stránek, ale byly slabé po odborné sadovnické stránce. Žáci tak měli možnost porovnat úroveň své práce s dalšími, a tak si sami mohli vytvořit hodnocení své práce. S výsledky prací jsem byla velmi spokojená. Ukázalo se, kdo a jak je připraven na realitu a kdo bude mít po skončení školy nějakou dobu problémy s uplatněním získaných vědomostí a dovedností – se “seberealizací“.

Zadání úkolu vychází z reálné situace – SZIF vyhlašuje již několik let tuto výzvu pro mladé zahradníky. Z absolventů se o ni do dvou let po skončení školy pokusili z jednoho ročníku tři žáci.

 

Hodnocení

Sadovnictví – hodnocení jednotlivých prací probíhá dle předem navržené bodové škály. Nejprve hodnotí žáci a následně hodnotí učitel. Hodnotí se odborná stránka práce, zaměření školky, nápaditost zpracování a propagace. U každé práce vyjádří učitel doporučení pro zlepšení podnikatelského záměru v případě jeho realizace.

Český jazyk – hodnotí se formální zpracování, hodnocení probíhá formou klasifikace.

Ekonomika a ICT – vyučující působili pouze jako konzultanti, hodnocení se neúčastnili.

Zdroj:

http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd/osa1/3/32