CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.

Právě střední odborná škola se zdá být pravým prostředím pro integraci CLIL. Cílená integrace cizího jazyka v předmětech, které si studenti zvolili díky svému profesnímu zájmu, se jednak stává hnací silou pro uplatnění na trhu práce v zahraničí, jednak pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti v České republice i pro celoživotní vzdělávání. V poslední době se ukazuje, že CLIL má nezanedbatelný motivační potenciál pro žáky, kteří si více uvědomují význam znalosti cizího jazyka pro život. Didaktický potenciál tkví v metodě samotné, jelikož užití cizího jazyka je prostředkem k osvojení obsahu, ne cílem v procesu učení.

Pokud chce škola pružně reagovat na proměňující se realitu 21. století ve vzdělávání, kdy dochází především k synergizaci jednotlivých oborů a dovedností jedince, integruje vzdělávací obory a předměty nejen skrze projektovou metodu, ale i právě v kombinaci s cizím jazykem. Rozvíjení klíčových kompetencí, podpora učebních strategií a mezipředmětových přesahů a vazeb patří do hlavních cílů moderního kurikula. Jestliže škola zamýšlí podpořit cizí jazyky, je pro ni nanejvýš vhodné zařadit integrovanou výuku cizího jazyka do svého školního vzdělávacího programu.

Publikace je upraveným výběrem příručky Cizí jazyky napříč předměty 2. stupně ZŠ s podtitulem Implementace CLIL do české školy, která vznikla s ideou zprostředkovat nosné myšlenky CLIL co největšímu počtu škol v základním a středním vzdělávání. Účelem je ukázat možnosti realizace CLIL na škole. A protože z českých škol vychází poptávka po integraci  formou CLIL zejména v anglickém jazyce, zahrnujeme do publikace příklady v tomto cílovém jazyce. Terminologie CLIL vychází převážně z anglické literatury, proto jsou zde použity původní anglické termíny, které jsou nejvýstižnější.

Věříme, že publikace bude přínosem pro čtenáře z řad pedagogů, ředitelů škol, zřizovatelů a dalších zájemců z odborné veřejnosti a že jejím vydáním přispějeme ke zkvalitnění současné pedagogické praxe.


Ke stažení zde zde (3,24 MB)