Cestujeme u nás i po světě: Tvorba plakátu ve dvojicích na téma „Podívejte se s námi“

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání; průřezové téma: Informační a komunikační technologie

Autor: Mgr. Martina Damková

Škola: Střední škola gastronomie a služeb Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 451, příspěvková organizace

 

Aplikovaná průřezová témata

Hlavní: Informační a komunikační technologie

Vedlejší: Občan v demokratické společnosti

 

Anotace

Práce pro dvojice „Tvorba propagačních prostředků“ na téma „Podívejte se s námi“ v českém a zároveň anglickém nebo německém jazyce je zadávána ve vyučovacím předmětu propagace. Po výtvarné stránce jsou žáci vedeni učitelem vyučovacího předmětu propagace, jazykově konzultují práci s učiteli cizích jazyků a konečnou podobu plakátu formátu A3 realizují ve vyučovacím předmětu počítačová grafika. Hodnocení jednotlivých plakátů probíhá formou prezentace a obhajoby v hodinách vyučovacího předmětu propagace. Žáci své práce následně vyvěsí na nástěnku chodby školy.

Aplikované učivo (tj. zásady tvorby jednotlivých propagačních prostředků, druhy propagačních prostředků, jejich příklady, charakteristika, užití) je obsahem 2. ročníku vyučovacího předmětu propagace – tvorba propagačních prostředků. Učivo se dotýká i jiných vyučovacích předmětů v rámci mezipředmětových vztahů, a to AJ, NJ (komunikace a cestování), PG (tvorba propagačních prostředků – práce s textem, práce s výpočetní technikou).

Cílem je přimět žáky k samostatné výtvarné činnosti na zadané téma, naučit je kreativně myslet, organizovat práci a řešit vzniklé problémy ve dvojicích, vystupovat před publikem a v neposlední řadě obhájit a zhodnotit vlastní práci v rámci sebehodnocení. Žáci vyberou a seřadí vhodné texty do své práce, přeloží text do NJ či AJ, organizují práci ve dvojici, kombinují jednotlivé typy písma s grafikou či fotografií, navrhují propagační prostředek a jeho výtvarnou podobu. Žáci dále obhajují svou práci před ostatními žáky i učitelem, diskutují, uvádějí klady i zápory, provádějí kritiku, posuzují svou práci i práci jiných spolužáků a při práci opakují, respektují a aplikují teoretické vědomosti z daného oboru.

Vyučovací předmět: propagace

Mezipředmětové vztahy: anglický jazyk (AJ), německý jazyk (NJ), počítačová grafika (PG), geografie, historie

Obor vzdělávání a ročník: aranžér, druhý ročník

 

Rozvíjené klíčové kompetence:

 • kompetence k řešení problémů – porozumění zadání úkolu, získávání informací potřebných k řešení, návrh řešení, zdůvodnění postupu práce, spolupráce při řešení problémů,
 • kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi – získávání informací z otevřených zdrojů, práce s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií (scanner),
 • komunikativní kompetence – aktivní účast na diskusích, formulování a obhajování svých názorů a postojů,
 • kompetence personální a sociální – reakce na hodnocení plakátu i vystupování při prezentaci, příjem rad i kritiky.


Realizace

Tvorba propagačního prostředku – plakátu s tématem „Podívejte se s námi“ je realizován dva měsíce ve druhém. Ročníku v předmětu propagace. Žáci pracují ve dvojici v době školního vyučování, orientují se v různých médiích, publikacích, pramenech a čerpají z internetu. Žáci třídí informace, pracují s nimi a na jejich základě zpracovávají konečnou podobu samostatné práce. Žáci jsou vedeni učitelem vyučovacího předmětu propagace, pracují v hodinách cizích jazyků při překladu a sebrané texty, fotografie aj. používají pro tvorbu plakátu ve vyučovacím předmětu počítačová grafika. Žáci prokazují určitou míru organizačních schopností (rozdělení úkolů, byl stanoven termín odevzdání práce) ve dvojici, kreativních schopností (při tvorbě návrhu), jazykových schopností (překlad), ale i určitou míru sebehodnocení při závěrečné obhajobě a hodnocení ostatních prací.

 

Metody a formy výuky:

V průběhu realizace projektu se uplatňuje několik metod a forem výuky.

1. fáze zadávání úkolu:

-          monologické metody – výklad, vysvětlování, instruktáž

-          metody názorně-demonstrační - demonstrace statických obrazů, tj. ukázky již hotových podobných projektů

2. fáze realizace:

-          metoda praktická – grafické a výtvarné činnosti

-          metoda samostatné práce žáků – práce s literaturou a jinými informačními zdroji

3. fáze hodnocení:

-          metoda monologická – prezentace plakátu

-          metoda dialogická – diskuse (obhajoba práce, reakce na kritiku)

-          metoda diagnostická – hodnocení silných a slabých stránek

 

 • frontální výuka
 • kooperativní vyučování
 • výuka v odborné učebně

 

Nutné pomůcky a prostředky:

 • vybavená PC učebna (internet, grafický program),
 • scanner,
 • tiskárna,
  • doplňková a pomocná literatura (slovníky, časopisy, atlasy, encyklopedie,…).


Reflexe PDP

Samostatné úkoly na závěr tematických celků učiva zadávám žákům velmi často. Tímto způsobem se učitel nejlépe přesvědčí, do jaké hloubky bylo učivo žáky pochopeno a zda teoretické vědomosti umí žáci aplikovat při řešení praktických úkolů. Žáci jsou ve většině případů takovýmto úkolem zaskočeni a zdá se jim příliš náročný. Je pak jen na učiteli, aby dokázal žáky dostatečně motivovat a inspirovat pro práci. Přínosem samostatné práce je fakt, že žáci nepřijímají informace pasivně, ale naopak si je aktivně vyhledávají a zpracovávají. Časově náročnější úkoly realizují žáci s učiteli odborného výcviku (OV) v rámci mezipředmětových vztahů na praxi.

 

Hodnocení

Při hodnocení práce přistupuji k rozboru kladů i záporů práce. Spolu s žáky se snažíme najít chyby, poučit se z nich, ale zároveň rozvést a vyzdvihnout klady práce a podnítit tak jejich kreativní myšlení a motivaci do další práce. Dalším přínosem je fakt, že žáci musí být přesvědčeni o kvalitě své práce a musí dokázat ji také obhájit a zdůvodnit. Tato zkušenost je nejlépe připraví na jejich budoucí povolání.

 

Kritéria hodnocení (ve vztahu k propagaci):

 • dodržení zadání a termínu odevzdání práce,
 • kreativní návrh plakátu, originalita,
 • spojení textů s grafikou, návaznost,
 • kombinace textu v ploše.

 

Použitá literatura a zdroje:

Kurelová, M. a kol.: Pedagogika II. Kapitoly z obecné didaktiky. Ostrava: Ostravská univerzita Ostrava, Pedagogická fakulta, 1999, s. 168. ISBN 80-7042-156-8