Cesta ke grafickému obrazu firmy: Výroba firemního manuálu v grafickém programu CorelDRAW

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání; průřezové téma: Informační a komunikační technologie

Autor: Mgr. Karla Zemanová

Škola: Střední škola gastronomie a služeb, tř. T. G. Masaryka 451 Frýdek-Místek, příspěvková organizace

 

Aplikovaná průřezová témata

Hlavní: Informační a komunikační technologie

Vedlejší: Občan v demokratické společnosti

 

Anotace

Skupinový projekt žáků vychází ze současné bohaté praxe reklamních firem, které dostávají stále častěji zakázky na vytvoření grafického návrhu „manuálu firmy“ (grafické ztvárnění jednotného stylu firmy – corporate identity). Jejím obsahem je například obchodní název firmy, nezaměnitelné logo, jeho varianty a pravidla užití, firemní barevnost, firemní symbol či maskot, firemní písma, event. další grafické prvky, firemní kultura. Žáci pracují v době školního vyučování na základě dříve získaných znalostí z vyučovacích předmětů (VP) propagace a písmo a aplikují dovednosti z VP počítačová grafika a odborné kreslení. Hlavním úkolem je skupinově vypracovat „manuál firmy“ v grafickém programu CorelDRAW, a to neexistující firmy ve zvolené budově.

Hlavním cílem práce žáků je setkat se a především řešit situaci z reálného profesního života, uvědomit si vlastní schopnosti a dovednosti, možnosti konkurence v oboru a získat návyk hodnotit sama sebe. Cílem projektu je vytvořit brožuru, jejímž obsahem je soubor grafických návrhů propagačních prostředků, které může obsahovat „manuál firmy“. Na základě teoretických znalostí a aplikací dovedností získaných v odborných VP  vypracují konkrétní dílčí návrhy na jednotlivé položky „manuálu firmy“.

 

Vyučovací předmět: počítačová grafika (PG)

Mezipředmětové vztahy: propagace (PR), odborné kreslení (OK), písmo (PÍ).

Obor vzdělání a ročník: aranžér, třetí ročník.

 

Rozvíjené klíčové kompetence:

 • kompetence k řešení problémů - žáci spolupracují ve skupině při řešení problému, např.:
  • Vyberte logo a vhodnou budovu pro umístění vývěsního štítu.
  • Navrhněte grafickou podobu manuálu.
  • Určete, na jaké předměty logo umístíte.
 • personální a sociální kompetence - žáci odpovědně přijímají a plní svěřené úkoly, formování a vznik sociálních a interpersonálních dovedností
 • kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi

- pracují s běžným a aplikačním programovým vybavením

- získávají a pracují s informacemi z otevřených zdrojů, zejména s využitím internetu,

 • komunikativní kompetence

- aktivně se účastní diskusí, formulují a obhajují své názory a postoje

- účastní se aktivní diskuse v rámci hodnocení své práce

- hledají konsenzus.

 

Realizace

Projekt je plánován jako školní, na 8 vyučovacích hodin. Žáci pracují ve skupinách (může rozdělit učitel podle počtu žáků ve skupině a počtu počítačů).

 

Řešení je rozděleno na dílčí části:

 1. Motivační část formou frontální výuky, ukázky již hotových prací a opakování potřebného učiva z VP Propagace.

a) Charakterizujte totožnost firmy. Vysvětlete pojmy obchodní název, nezaměnitelné logo, firemní barevnost, firemní slogan, …

b) Uveďte podmínky úspěšné presentace…

 

 1. Rozdělení třídy do skupin.

Práce ve skupinách

Každý člen skupiny pracuje na jiném dílčím úkolu, které si vzájemně rozdělí jednotlivé dílčí úkoly. Nejprve se musí dohodnout, jaká bude úprava stránky pro daný propagační prostředek:

a)      Výběr druhu firmy pro realizaci.

b)      Výběr reálie pro vytvoření vývěsního štítu.

c)       Realizace návrhu značky /loga/ firmy - minimálně 3 návrhy, ze kterých bude po dohodě vybrán ten nejvhodnější.

d)      Organizace a postup při plnění dalších dílčích úkolů ve skupině.

Vytvořte:

 • barevnou a černobílou variantu,
 • libreto,
 • dopisní papír,
 • vizitku,
 • vývěsní štít,
 • polep firemního auta,
 • informační systém,
 • další propagační prostředky,
 • písemnou dokumentaci.

 

e)      Kompletace „manuálu firmy“ - grafické návrhy s textovými doprovody jsou svázány jednoduše v brožuře, která tvoří „manuál firmy“.

f)       Hodnocení a sebehodnocení - skupiny v závěru projektu své práce postupně prezentují před celou třídou, určují její klady a zápory. Následuje hodnocení jejich spolužáků.

 

Metody a formy výuky:

 • metody motivační  - vysvětlování a demonstrace statických obrazů – ukázky již hotových projektů,
 • metody realizační - s využitím grafických a výtvarných prostředků,
 • metody diagnostické – hodnocení a sebehodnocení,
  • frontální výuka,
  • skupinové vyučování na bázi kooperace.


Nutné pomůcky a prostředky:

 • příklady hotových „manuálů firem“,
 • vybavená počítačová učebna,
 • grafický program CorelDraw,
 • počítačový program Microsoft Word.


Reflexe PDP

Práce ve skupinách je pro žáky velice inspirativní. Žáci jsou již při zadávání projektu viditelně nadšeni úkoly, které je čekají. Někteří občas přehlídnou určité aspekty zadání, proto je třeba je stále sledovat, řídit a vést je při jejich tvorbě. Žáci také při práci uplatňují své organizační schopnosti, např. rozdělení úkolů mezi jednotlivé členy skupiny. Žáci velice rádi pracují s internetem a každý úkol spojený s prací na internetu je pro ně motivační sám o sobě.

 

Hodnocení

Před samotnou klasifikací každá skupina prezentuje svůj projekt před třídou. Součástí prezentace je i hodnocení a sebehodnocení. Žáci sami uvádějí klady a zápory svého projektu. Následuje hodnocení celé třídy pod vedením učitele.

Pro hodnocení jsou stanovena tato kritéria:

  • celková kompozice brožury,
  • kompozice jednotlivých listů,
  • vhodnost použitého písma,
  • celková barevnost,
  • celkové vypořádání se s úkolem.


Použitá literatura a zdroje:

 • internet
 • Kaplová, F., Turek, J.: Propagace. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc s.r.o., 2005. 112 s. ISBN 80-7182-201-9