Biodiverzita

Příklad dobré praxe; téma: Jazykové vzdělávání; průřezové téma: Člověk a životní prostředí

Autor: Mgr. Zdenka Antalová

Škola: SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická a JŠ s právem SJZ

 

Aplikovaná průřezová témata:

Hlavní: Člověk a životní prostředí

Vedlejší: Občan v demokratické společnosti, Informační a komunikační technologie

 

Anotace

Protože rok 2010 byl vyhlášen jako Mezinárodní rok biodiverzity, pracujeme v cyklu 3–4 vyučovacích hodin českého jazyka s pojmem biodiverzita. Žák má pochopit přesný význam tohoto slova a zároveň pochopit, jak důležitou úlohu sehrává obsah tohoto pojmu v lidském životě. Vypracovaná slohová práce má sloužit jako jakási sebereflexe, která má posunout myšlení blíže k environmentálnímu pohledu na svět. Svou práci může žák porovnat v obsáhlém kontextu žákovských prací (viz projekt Studenti čtou a píší noviny).

 

Cíle

-          pochopení významu biodiverzity pro život člověka

-          sebereflexe prostřednictvím slohové práce

-          možnost vyjádření svých názorů v masmédiích

-          praktické využití teoretických znalostí předmětu ICT

-          procvičení významu slov a práce se Slovníkem spisovné češtiny

-          nácvik zamyšlení a úvahy

-          formulace vlastních názorů a myšlenek

-          nácvik tvorby terminologického slovníku, který budou žáci vytvářet při psaní maturitního projektu (zadávají jej učitelé odborných předmětů)

-          sebehodnocení

-          rozvoj klíčových kompetencí

Vyučovací předmět: český jazyk a literatura

 

Obor vzdělání a ročník: Tato série vyučovacích hodin byla realizována v prvních a třetích ročnících v oborech vzdělání zahradnictví a mechanizace a služby. Aktivity lze zařadit do různých ročníků a jsou doporučeny pro všechny obory vzdělání.

 

Rozvíjené klíčové kompetence

-                    kompetence k učení

-                    kompetence k řešení problémů

-                    komunikativní kompetence

-                    personální a sociální kompetence

-                    kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi

 

Realizace

Téma biodiverzita je rozloženo do tří až čtyř vyučovacích hodin českého jazyka a na ně pak navazují jedna až dvě hodiny věnované systému NATURA 2 000. Je využit audioarchiv Českého rozhlasu, kde je uložen patnáctiminutový příspěvek k Mezinárodnímu roku biodiverzity.

Na základě poslechu žáci odpovídají na zadané otázky (viz příloha č. 1), které je motivují k vlastnímu vyjádření o stavu naší krajiny a životního prostředí. Z hlediska výuky českého jazyka procvičují práci s textem a jeho pochopení a zároveň procvičují správné způsoby vyjadřování.

Ve druhé vyučovací hodině jsou na interaktivní tabuli vypsána klíčová slova, se kterými jsme v minulé hodině pracovali (viz příloha č. 2), žáci se rozdělí do skupin a pracují se Slovníky spisovné češtiny. Vyhledávají všechny významy daných slov a zapisují je průběžně na interaktivní tabuli. Pak vyberou ty významy, jichž bylo v kontextu užito. Do sešitu je zapíší tak, že vytvoří terminologický slovník (abecední řazení, úprava do dvou sloupců). Je zadán domácí úkol na téma „Jak mohu já napomoci zachování současného stavu biodiverzity“, úkol mají napsat formou zamyšlení. Na zpracování domácího úkolu jsou tyto požadavky: zpracovat na PC, velikost písma 12, písmo Times New Roman, zarovnání do bloku, zvlášť dobře promyslet nadpis, který by byl mediálně přitažlivý. Úkol odeslat emailem do termínu zadaného vyučující ČJL.

Z hlediska českého jazyka je procvičován slohový útvar zamyšlení, event. úvaha, odborný styl – tvorba terminologického slovníku - a formální způsob prezentace slohové práce (úprava textu psaného prostřednictvím PC). Zároveň jsou žáci poučeni o důležitosti nadpisu pro případ mediální prezentace své práce. V neposlední řadě jsou využívány a rozvíjeny kompetence využívat prostředky ICT.

Ve třetí vyučovací hodině jsou práce anonymně pod přiřazeným číslem vyvěšeny ve třídě, žákům je dán přiměřený časový prostor, aby si některé z prací přečetli. Pak společně s vyučujícím sestavují kritéria hodnocení, bodovou škálu a stupnici hodnocení.

Do čtvrté vyučovací hodiny mají za úkol si všechny práce přečíst (efektivní využití delších přestávek), obodovat (evidenci má za úkol dvojice určených žáků, která zároveň přiřadí známku).

V době realizace prací byla škola zapojena do projektu MF Dnes Studenti čtou a píší noviny a bylo vyhlášeno téma týkající se ochrany přírody. Nejlepší práce byly proto zaslané do redakce (viz přílohy č. 3, 4, 5).

Doporučení: Podnětnými žákovskými příspěvky nepohrdne většina redakcí, i když obdobný projekt neprobíhá.

 

Kontext

Téma biodiverzity lze velmi efektivně využít při procvičování odborného stylu a s tím spojenými odbornými názvy (termíny), dále při procvičování zamyšlení či úvahy. Výsledné práce jsou poměrně pěkné, protože vnitřní motivace žáků je zde relativně silná a téma je zajímá. Zároveň si žák uvědomí, že je nedílnou součástí tohoto světa a může mu vlastními silami pomoci. Jistě důležitou součástí je i zpracování slohové práce, která prakticky využívá teoretické poznatky z hodin ICT. Zpětná vazba v novinách, kde si žáci mohou přečíst některé své práce a porovnávat je s pracemi ostatních žáků z celé republiky, nenásilným způsobem podporuje mediální výchovu. Je procvičována práce s textem, s pochopením významu slov a s odbornou příručkou vhodnou pro využití v praxi (Slovník spisovné češtiny). Průběžně se pracuje s novinovými články na obdobné téma.

 

Použité metody:

problémová výuka, použita též metoda analýzy a srovnávání

 

Nutné pomůcky a prostředky:

(interaktivní) tabule, novinové články věnované environmentální problematice, audiozařízení pro poslech mp3, Slovník spisovné češtiny 3x, velká nástěnka, PC s připojením na internet

 

Reflexe PDP a hodnocení

-          rozhlasový příspěvek je srozumitelný, věcný a zajímavý, žáci jej vyslechli se zájmem

-          zpětná vazba pochopení rozhlasového příspěvku prostřednictvím otázek, na které žáci vypracovali do sešitu písemné odpovědi, byla v pořádku

-          následovala okamžitá spontánní reakce některých žáků – příspěvky ke stavu životního prostředí v místě jejich bydliště

-          ve 2. vyučovací hodině nutno připomenout důležité pojmy – formou hledání přesného významu slov, mnozí poprvé pracovali s jazykovědnou příručkou Slovník spisovné češtiny

-          zajímavým zpestřením byla práce s interaktivní tabulí

-          ujasnění si tvorby a funkce terminologického slovníku jako součásti odborné práce

-          zadané slohové téma žáky motivovalo a neodrazovalo je od napsání domácího úkolu

-          velmi efektivní bylo anonymní zveřejnění žákovských prací (př. nástěnka ve třídě, na provázcích připevněné kolíčky…), žáci práce druhých četli se zájmem, vyjadřovali svá stanoviska k nim, velmi ocenili možnost stanovit si kritéria hodnocení, bodovou škálu a z toho odvozenou klasifikaci

-          při práci s MF dnes probíhala společná četba příspěvků z jiných škol a následovalo srovnávání s vlastními pracemi, diskuse.

 

Použitá literatura a zdroje:

mp3 Český rozhlas – audioarchiv – Planetárium 28. 2. 2010 – cca 15 minut