Aplikace elementární geometrie v praxi; Projektové vyučování

Příklad dobré praxe; téma: Přírodovědné vzdělávání

Autorka: Miluše Čeňková, Mgr.

Škola: Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Zd. Fibicha 2778, 434 01 MostKlíčová slova


Matematika, planimetrie, užití geometrie, projektové vyučování, projekt

 

 

Stručná anotace


Přístup žáků k matematice v oborech vzdělání, v nichž matematika není klíčovým předmětem, je často laxní či dokonce negativní. Žáci si zvolili daný obor s tím,
že matematiku nebudou potřebovat. V kombinaci se slabšími základními matematickými znalostmi ze základní školy to přináší nemalé problémy.

 

Proto se snažíme v naší škole přiblížit matematiku z hlediska budoucí praxe žáků a ukázat jim ji v trochu jiném světle. Využíváme k tomu také projektové vyučování.

 

 

Kontext


V naší škole se problém popsaný výše týká zejména žáků oboru vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika. Mezi žáky přicházejícími ze základních škol do prvních ročníků jsou v matematických znalostech velké rozdíly. Výuku také komplikují malá schopnost či neochota logicky uvažovat. Vzhledem k tomu, že absolventi tohoto oboru budou pracovat s dětmi od nejútlejšího věku, měli by právě oni být tím, kdo bude těmto dětem od malička přiměřenými prostředky matematiku popularizovat a vychovávat je k opačnému postoji k ní, než mají nyní sami.

 

Ve druhém ročníku oboru předškolní a mimoškolní výchova jsou dosti početné třídy – přes 30 žáků. Předmět matematika má dvouhodinovou týdenní dotaci a není stěžejním předmětem.

 

Východiska projektu: Před zadáním projektové práce musí být probráno učivo shodná a podobná zobrazení a náležitě zopakovány konstrukce rovinných útvarů.

 

Časová dotace: Po probrání výše zmíněných učebních okruhů věnuji jednu vyučovací hodinu podrobnému vysvětlení zadání práce, motivaci zaměřenou na praxi žáků a stanovení podmínek zpracování a termínu odevzdání. Kromě toho mají žáci tyto informace na webových stránkách a průběžně chodí konzultovat své nápady a způsoby zpracování.

 

Na vlastní zpracování mají žáci obvykle 3 týdny a termín odevzdání je stanoven ne na určité datum, ale do určitého data.

 

 

Cíle


Základním cílem je projektu získání jiného, pozitivního vztahu k matematice a potřebnosti matematických poznatků pro budoucí povolání.

 

V projektu jde zejména o to, aby žáci:

 

-       získali pozitivní postoj k matematice, zájem o ni a její praktické aplikace,

-       byli motivováni k celoživotnímu vzdělávání,

-       získali důvěru ve vlastní schopnosti a preciznost při práci,

-       přijali matematiku jako součást kultury a vzdělávání,

-       využívali ke svému učení zkušenosti jiných lidí,

-       porozuměli zadání úkolu nebo určili jádro problému, získali informace potřebné k řešení problému, navrhli způsob řešení, možné varianty řešení, a zdůvodnili je, vyhodnotili a ověřili správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky.

 

 

Realizace


  1. V rozsahu 6 vyučovacích hodin je probrána a shrnuta učební látka Základní pojmy planimetrie, útvary a jejich vlastnosti se zaměřením na rýsování tvarů, shodná a podobná zobrazení.
  2. Zadání projektu (1 hodina)

 

a)             Řízený rozhovor – co a jak ovlivnilo můj vztah k matematice

 

b)             Brainstorming – jaké jsou možnosti matematického působení na děti od nejmenšího věku. Měla by vyplynout nutnost získávání kladného vztahu k matematice, potřeba toho, aby děti od nejmenšího věku brali základní geometrické pojmy jako běžnou součást svého slovníku a práci s nimi jako samozřejmost.

 

c)             Metodický rozbor předchozích bodů a jejich shrnutí vyúsťující do konkrétních nápadů a příkladů pro předškolní věk. Např.: Dokreslování osově či středově souměrných útvarů, využití osové souměrnosti jako zrcadlení obrázku v rybníce, skládání domečku či postavy z předem připravených geometrických tvarů (je třeba dbát na správné pojmenování útvarů), zmenšování či zvětšování obrázku (stejnolehlost), kreslení posunutých či otočených tvarů apod.

 

d)            Vlastní zadání práce (vyplývá z předchozích nápadů)
Vytvoření metodických listů pro předškolní nebo nižší školní věk na aplikaci planimetrie.


Práce bude mít tyto náležitosti:

  1. Název a určení cílové věkové skupiny.
  2. Odbornou část věnovanou vybranému tématu (matematický popis zvolených tvarů nebo zobrazení).
  3. Metodický popis, jak se bude na odborné praxi s tématem pracovat, tj. přesné pokyny dětem, které je budou používat, jak se budou děti motivovat, jaká pohádka se jim k tomu bude vyprávět apod.
  4. Popis výstupu, přílohy (pracovní listy a jiné navržené pomůcky).
  5. Seznam literatury.
  6. Jméno autora, datum zpracování

Výsledky


Námět jsem převzala od svých kolegů, kteří ho používají již několik let. Já jsem zadávala tento projekt poprvé ve školním roce 2010/2011 a překvapilo mne, s jakým nadšením se žáci pustili do práce. K zadanému tématu přistoupili velmi svědomitě a pečlivě. Práce, které odevzdali, byly ve většině případů na vysoké úrovni jak z hlediska matematiky, tak i nápaditosti a vlastního zpracování.

 

O kladném přijetí této práce žáky svědčí mimo jiné i to, že v době své odborné praxe chtěli připravené téma vyzkoušet naostro.

 

Na závěr nemohu vynechat doplňkové efekty, kdy žáci byli „přinuceni“ k analýze a následné syntéze problému zcela přirozenou cestou a museli práci s odbornou literaturou.  Zlepšil se i náš vzájemný vztah, k čemuž přispěla ta chvíle, kdy se „přenesli“ do pozice učitele matematiky, i konzultace, na které chodili.

 

Pro příští rok zvažuji možnost rozdělit metodickou hodinu zadávání projektu na 2 vyučovací hodiny, aby bylo více času na konkrétní příklady a nápady.

 

 

Nutné pomůcky a prostředky


Velké archy papíru, fixy (nebo velká tabule a barevné křídy)