Aktivity projektu

1. Aktivita
Sledování realizace ŠVP na pilotních SOŠ a SOU

ImageV rámci projektu Pilot S bylo na pilotních školách vytvořno 53 pilotních ŠVP pro 24 oborů vzdělání a bylo zahájeno jejich pokusné ověřování. Vzhledem k době trvání projektu (2005 až 2008) probíhalo pokusné ověřování pilotních ŠVP pouze v 1. a 2. ročníku, takže získané poznatky nelze vyhodnotit za celý vzdělávací cyklus. Projekt Kurikulum S naváže na průběh ověřování v rámci projektu Pilot S a bude sledovat výuku ve 3. a 4. rocníku, tj. až do závěrečných a maturitních zkoušek.

Pokusné ověřování výuky podle pilotních ŠVP ve 3. a 4. ročníku bude zaměřeno především na vyhodnocení celého vzdělávacího cyklu a následnou inovaci ŠVP; poznatky budou využity také pro inovaci metodiky tvorby ŠVP, sledování úcinnosti RVP v rámci činnosti NÚOV. Ředitelům škol a koordinátorům budou poskytovány metodické konzultace a příležitosti pro vzájemnou výměnu a zhodnocení dosavadních zkušeností (workshopy).

V rámci projektu budou vyhledávány příklady dobré praxe zaměřené na realizaci kurikula, začleňování průřezových témat, evaluaci ŠVP a na další oblasti pedagogické praxe; shromáždené príklady dobré praxe budou zpracovávány a zpřístupnovány pedagogické verejnosti v rámci projektu ESF Metodika II. Výsledky a výstupy z aktivity budou nabídnuty dalším odborným školám.

Výstupy:
- 45 inovovaných ŠVP pilotních škol (viz indikátor 06.43.21),
- soubor příkladů dobré praxe pilotních škol (viz indikátor 06.43.21),
- workshopy na pilotních školách
- 3 metodické materiály (viz indikátor 06.43.21),
- vyhodnocení a zveřejnění zkušeností z pilotního ověřování, prezentace výsledků a zkušeností formou článků, přednášek apod.

Aktivita 2
Rozvoj sociálního partnerství v odborném vzdelávání

ImageAktivita bude zahrnovat:
- sledování spolupráce pilotních škol se sociálními partnery v regionu školy při realizaci vzdělávání podle pilotních ŠVP;
- shromaždování příkladů dobré praxe a jejich zprostředkování ostatním školám;
- šetření mechanismu zapojení sociálních partnerů v odborném vzdelávání (analýza a následná studie).
Aktivita bude navazovat na projekt Pilot S, ve kterém se sociální partneři prímo podíleli na tvorbě pilotních ŠVP a realizaci praktického vyučování, a bude zaměřena jednak na sledování spolupráce pilotních škol se sociálními partnery (zejména zaměstnavateli, zřizovateli a rodiči žáků) pri realizaci vzdelávání, jednak na analýzu mechanismu zapojení sociálních partnerů do odborného vzdelávání, zejména na regionální úrovni. Pri rešení bude využito i výsledku projektu UNIV. Zjištené poznatky bude možno využívat nejen na školní a regionální úrovni, ale i pro strategické zámery MŠMT.

Na závěr aktivity bude v prvním pololetí roku 2011 uspořádána celostátní konference k dané tematice.

Dobré zkušenosti z realizace sociálního partnerství škol budou šíreny prostřednictvím webových stránek projektu, portálu rvp a tiskových materiálů.

Výstupy:
- soubor příkladů dobré praxe při spolupráci škol a sociálních partnerů
- u příležitosti celostátní konference k tématu sociálního partnerství bude vydán pro účastníky a odborné školy konferencní sborník.


Aktivita 3
Metodická podpora tvorby a zavádení ŠVP na dalších odborných školách

ImageAktivita bude zaměřena na širokou metodickou podporu vedoucích pracovníků odborných škol a koordinátorů, popř. celých týmů připravujících ŠVP. Její realizace bude probíhat formou osobních nebo elektronických konzultací dle potřeb škol. Konzultace budou poskytovat jednak odborní pracovníci NÚOV (metodici ŠVP), jednak budou pro tyto účely zřízena regionální konzultacní centra, ve kterých budou poskytovat konzultace vyškolení konzultanti k ŠVP, lektoři DVPP a pedagogičtí pracovníci pilotních škol, popr. další odborníci v oblasti tvorby a zavádění ŠVP. Konzultacní centra budou metodicky vedena a monitorována NÚOV. Významnou úlohu budou mít pilotní školy, které již mají s tvorbou ŠVP a výukou podle nich vlastní zkušenosti z projektu Pilot S. Pilotní školy se tak mohou stát, dle jejich zájmu, regionálním konzultačním centrem. Pro tyto účely bude možné využít také centra celoživotního vzdělávání ustavená v rámci projektu UNIV, popř. jiné vzdělávací instituce.

Metodická podpora školám bude zajištována také prostřednictvím webových stránek projektu a projektového bulletinu NÚOV. V rámci aktivity budou vytvořeny studijní a metodické materiály využitelné v práci škol a v DVPP a budou shromaždovány příklady dobré praxe nepilotních škol (v součinnosti s projektem Metodika II). Konzultacní centra budou zprostredkovávat školám konzultace podle jejich požadavků, sledovat potřeby škol při zavádení ŠVP, organizovat pro školy tematické workshopy, vyhledávat autory příkladů dobré praxe, podporovat publicitu projektu v regionu apod. Dalšími výstupy budou studijní a metodické texty, 5 publikací a inovovaná metodika tvorby ŠVP. Na základě zkušeností z konzultací k tvorbě ŠVP vznikne soubor příkladů dobré praxe.

Metodickou a konzultační činnost bude vyvíjet také NÚOV (pro obecnější témata a plošné akce):
- metodické konzultace dle požadavků škol,
- tematické workshopy,
- záverečná konference projektu,
- sborník z konference.