Adaptační pobyt žáků nastupujících do 1. ročníků

Příklad dobré praxe; téma: Vyučovací metody

Autor: Ing. Věra Zezuláková

Škola: Střední škola hotelová a služeb Kroměříž

 

 

Klíčová slova

Adaptační (seznamovací) pobyt, komunikační dovednosti, spolupráce, zodpovědnost, sociální kompetence, řešení problémů.


Stručná anotace

Adaptační pobyt umožňuje žákům nastupujícím do 1. ročníku seznámit se se svými spolužáky, s třídním učitelem a s dalšími pracovníky školy. Žáci se také částečně seznámí s pravidly, která platí ve škole a v domově mládeže. Tím je jim ulehčen přechod do neznámého prostředí. U žáků jsou rozvíjeny jejich sociální kompetence, kompetence k řešení problémů, komunikační dovednosti, jsou vedeni ke spolupráci a zodpovědnosti za sebe i za skupinu.


Kontext

Adaptační pobyt realizujeme již  sedmým rokem. Vždy se jej účastní všechny první ročníky maturitních oborů (kromě nástavbového studia), až na výjimky se účastní téměř všichni žáci z každé třídy. Pobyt se uskutečňuje mimo prostředí školy.

S každou třídou jede třídní učitel, dále se pobytu účastní školní psycholog, výchovný poradce a vychovatelka domova mládeže.

Pobyt probíhá mimo školní prostředí. Letos jej realizujeme již 7. rokem.


Cíle

Hlavní výchovný cíl:

-           ulehčit žákům přechod do nového prostředí;

-           umožnit pedagogickým pracovníkům seznámit se s novými žáky, vysledovat jevy v kolektivu, které by mohly ovlivnit jeho fungování, podchytit žáky, kteří budou potřebovat speciální přístup;

-           naučit žáky zodpovědnosti jak za sebe, tak za skupinu;

-           rozvíjet kompetence k řešení problémů, kompetence sociální a personální (účelná spolupráce ve skupině, závislost výkonu skupiny na výkonu jednotlivce), kompetence komunikativní (přesná a jasná formulace myšlenek, zaujímání postojů a jejich obhajoba, naslouchání názorům ostatních a reakce na tyto názory).

 

Realizace

Rodiče i žáci jsou seznámeni se základními informacemi o kurzu již v červnu předchozího školního roku na zahajovací schůzce. Na internetových stránkách se mohou seznámit s místem pobytu a najdou zde i další důležité informace.

Žáci odjíždějí na pobyt v prvních dnech školního roku, případně těsně před jeho zahájením. Pobyt trvá 4 dny.

Každá třída pracuje jako samostatná skupina. Při aktivitách, které vykonávají, pracují žáci buď jako celá třída, nebo ve skupinkách, které se mění tak, aby se žáci co nejvíce vzájemně poznali.

Žáci jsou během pobytu vedeni k:

  1. Osobní zodpovědnosti

Přestože žáci nepracují nikdy individuálně, mají osobní zodpovědnost za to, že skupina splnila svůj cíl.

 

  1. Pozitivní vzájemná závislosti

Výsledek skupiny je vždy závislý na koordinaci práce jednotlivců. Žáci si musí ve skupině rozdělit úkoly tak (nejlépe podle svých schopností), aby dokázali splnit zadaný úkol. Často jsou aktivity soutěžní, znamená to, že úkol není třeba jen splnit, ale je třeba ho splnit lépe než jiná skupina.

 

  1. Interakci tváří v tvář

Žáci často pracují v malých skupinkách, kde jsou v těsném kontaktu, v řadě aktivit se musí vzájemně dotýkat.

 

  1. Formování a využití interpersonálních vztahů

Na počátku pobytu jsou zařazeny aktivity, které vedou k tomu, aby se žáci v rámci celé třídy vzájemně poznali. Postupně se přechází k aktivitám, které využívají toho, že se žáci již částečně poznali. V závěru pobytu jsou zařazeny aktivity, při jejichž realizaci si žáci musí vzájemně důvěřovat, aby splnili daný úkol.

Během všech aktivit se procvičují a upevňují komunikační dovednosti (během mnoha aktivit je třeba, aby se žáci vyjadřovali velmi přesně), žáci jsou nuceni se rozhodovat a řešit problémy s ohledem na názory ostatních.

  1. Reflexi skupinové činnosti

V závěru každého dne je zařazena tzv. „černá hodinka“, kdy žáci spolu s třídním učitelem (případně i s psycholožkou) hodnotí celý den. Hodnotí práci svou jako jedince, i jako člena kolektivu, práci pedagogických pracovníků, vyjadřují se o svých pocitech při jednotlivých aktivitách. I během tohoto hodnocení jsou vystaveni tomu, že musí obhajovat (a často i měnit) své názory s ohledem na názory ostatních.

V prvních letech jsme aktivity vytvářeli po konzultacích s odborníky sami. Jezdili jsme na místo v lese, kde byly „sparťanské“ podmínky, abychom co nejvíce poznali žáky v prostředí, které se dost liší od komfortu. Po stránce poznání žáků bylo toto prostředí výborné, ale po organizační stránce bylo velmi náročné, v místě nebyla možnost organizovat pro žáky zajímavější aktivity a navíc měli vyučující při všech hrách obrovskou odpovědnost. Proto jsme začali s hledáním jiného druhu adaptačního pobytu. Našli jsme organizaci, která se těmito pobyty zabývá profesionálně. I když vyučující jsou se skupinou celý den (organizátor to nevyžaduje, ale my jako škola ano), odpadá zde odpovědnost učitelů za žáky v době aktivit. Aktivity, které organizace nabízí, jsou mnohem pestřejší, jsou dodržovány všechny zásady adaptačních pobytů - od her „seznamovacích“ až po hry „důvěry“, ubytování i strava jsou na vysoké úrovni. Přesto se chystáme ke změně. Důvodem jsou na jedné straně finanční náklady, neboť rodiče musí v naší škole počítat s vyššími vstupními náklady na zahájení školního roku a stále častěji zvažují, zda dítě na pobyt pošlou. Také jsme v rámci slučování škol získali nové prostory přímo v Kroměříži. Navíc se tak žáci seznámí i s městem, ve kterém budou trávit další 4 roky. Proto se od příštího roku opět vrátíme k původní formě, do které zapojíme více vyučující.

 

 

Výsledky

Žáci nastupují do 1. ročníku i do domova mládeže s menšími obavami. Nemají tak velké problémy v komunikaci a v personálních vztazích (ve vztahu k sobě, k třídnímu učiteli, vychovatelce, výchovné poradkyni i psycholožce). Mají větší pocit zodpovědnosti a dokáží lépe řešit problémy. Lépe zvládají skupinovou práci při výuce.

Pedagogičtí pracovníci získají řadu cenných informací o žácích, které by jinak získávali dlouho, případně by je nezískali vůbec. Jsou dříve podchyceni  problémoví žáci, se kterými se pracuje od začátku jejich nástupu do školy.