Neříkejme žákům, co neumí: Žáci vytvářejí inzeráty s nabídkou toho, co umí

Příklad dobré praxe; témata: Vyučovací metody, jazykové vzdělávání; průřezové téma: Člověk a svět práce

Autor: Ing. Agáta Kočí

Škola: SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická a JŠ s právem SJZ, Rudolfovská 92, 370 01 České Budějovice

 

Aplikované průřezové téma

Člověk a svět práce

 

Anotace

Příspěvek seznamuje se samostatnou prací, v rámci které žáci sami formulují, co by měli umět před vstupem do pracovního procesu. Vyučující často svým svěřencům říkají, co vše neumí. V podstatě jde o takový pedagogický folklór, který se ale míjí účinkem. Lepší je, když si toto řeknou žáci sami.

Hlavním cílem práce bylo, aby si žáci sami uvědomili, co by měli umět po absolvování školy.

 

Vyučovací předmět: sadovnictví, český jazyk

 

Obor vzdělání, ročník: zahradnictví, 4. ročník; doporučuji po úpravě realizovat ve všech oborech vzdělání

 

Rozvíjené klíčové kompetence

-                    kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám,

-                    personální a sociální kompetence.


Realizace

Práce je krátká, nezabere více než 20 minut a byla provedena ve 2. pololetí 4. ročníku.

Žáci pracují sami a jejich úkolem je na papír A5 napsat inzerát, že hledají pracovníka do zahradnictví. Inzerát má mít název, text, který má max. 15 slov a značku. Na práci mají asi 5 minut, potom své práce vyvěsí na určené místo ve třídě. Texty jednotlivých inzerátů následně učitel čte a pověřený žák vypisuje na tabuli požadavky na zaměstnance a to, co firma zaměstnancům nabízí. Pro žadatele o práci tak vzniknou dva sloupce: co se po mně požaduje a co můžu za to dostat. Zjednodušeně lze říci, že výsledek se dá shrnout do věty: Za dobrou práci dobrá odměna.

 

Použité metody

Samostatná práce, skupinové hodnocení

 

Nutné pomůcky a prostředky

Nůžky, papír, lepicí páska, fixy

 

Reflexe PDP

Žáci si uvědomí, že nic není zdarma. Jednotlivé práce zůstaly ve třídě pověšené nějakou dobu a to vyvolalo další efekt. Učitelka českého jazyk si těchto prací všimla a uvědomila si, že zakrátko budou tito žáci hledat práci a číst inzeráty nebo možná také sami psát inzeráty. Zvýšeným důrazem na práci s textem je na to v dalších hodinách českého jazyka připravovala.

 

Hodnocení

Samotný obsah práce byl hodnocením, a to sebehodnocením, toho, co žáci umí a co měli umět. Hodnocení aktivity samotné nebylo realizováno.