Revizní pracoviště

Oddělení vykonává působnost a činnost revizního pracoviště pro oblast školských poradenských služeb podle zákona č. 82/2015 Sb. Oddělení je právnickou osobou zřízenou a pověřenou ministerstvem školství s účinností od 1. září 2016.

KONTAKTY

PhDr. Gabriela Mikulková, vedoucí oddělení Revizní pracoviště

tel.: 283 881 250, linka 17

e-mail: gabriela.mikulkova@npicr_cz

Bc. Radka Malá, sociální pracovnice oddělení Revizní pracoviště

tel.: 283 881 250, linka 53

mobilní tel.: 777 478 813

e-mail: radka.mala@npicr_cz

adresa: Novoborská 372/8, 190 00  Praha 9 – Střížkov

datová schránka: 8pswgy6


Poskytovani_poradenskych_sluzeb_a_revizni_proces_180616.pdf Revizní proces – schéma 

Dotazník pro školu Podklad pro revizní šetření.docx

Formulář Žádost o revizi škola.docx

Formulář Žádost o revizi zákonný zástupce.docx

Formulář Žádost o revizi zletilý žák.docx

Vzdělávání dle RVP ZŠS na běžné ZŠ.docx


KDO A KDY MŮŽE O REVIZI ŽÁDAT

 • dítě, žák, student nebo zákonný zástupcekterý pochybuje o komplexním, odborně správném závěru školského poradenského zařízení, který je formulován ve zprávě z vyšetření nebo v doporučení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, a to do 30 dnů ode dne, kdy obdržel zprávu nebo doporučení školského poradenského zařízení,
 • škola, školské zařízení, orgán veřejné moci, který svým rozhodnutím uložil zákonnému zástupci dítěte nebo žáka, dítěti, žákovi nebo studentovi povinnost využít odbornou poradenskou pomoc ve školském poradenském zařízení, a to do 30 dnů ode dne, kdy doporučení obdržely,
 • Česká školní inspekce.

Žadatel o revizi může vyjádřit zejména pochybnost:

 • k závěrům zprávy z vyšetření, 
 • k závěrům posouzení speciálních vzdělávacích potřeb, 
 • k doporučením podpůrných opatření a k jejich skladbě, 
 • k doporučení vzdělávací dráhy žáka (včetně zařazení do škol, tříd, oddělení a skupin podle §16 odst. 9). 

JAK ŽÁDOST O REVIZI PODAT

Ze žádosti musí být zřejmé, kdo ji předkládá, které věci se týká, co se navrhuje a o co se ve věci žádá. Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování. Kvůli případnému usnadnění průběhu revizního šetření by měla žádost obsahovat i kontaktní údaje žadatele.

Podání musí obsahovat označení revizní právnické osoby, které je určeno. Revizním pracovištěm je NÚV, sekce III, pracoviště Novoborská 372/8, Praha 9 – Střížkov, 190 00.

 K žádosti lze připojit zejména:

 • zdůvodnění, proč je požadována revize, za jakým účelem,
 • označení pracoviště, které provedlo vyšetření a dokumenty vystavilo,
 • doložení dokumentu, který bude předmětem revize (zpráva a doporučení nebo pouze doporučení).

Dále žádost obsahuje kopie dokumentů – podkladů, které byly poskytnuty školskému poradenskému zařízení při zahájení poradenské služby a které byly podkladem pro vydání zprávy nebo doporučení. Doložení dokumentů, které budou předmětem revize, je nezbytnou podmínkou zahájení revize.


POSOUZENÍ ŽÁDOSTI, PROVĚŘOVÁNÍ

Revizní pracoviště posoudí žádost o revizi a zprávu nebo doporučení, a je-li to nezbytné k naplnění účelu revize, prověří vzdělávací potřeby a možnosti dítěte, žáka nebo studenta (vždy se souhlasem zletilého žáka nebo studenta nebo zákonného zástupce dítěte nebo žáka).

Revizní pracoviště zajistí, aby prověřování bylo prováděno v místě sídla školského poradenského zařízení, které vydalo zprávu nebo doporučení. Toto školské poradenské zařízení je přitom povinno poskytnout součinnost v revizním procesu. 

Revizní vyšetření realizují pracovníci revizního orgánu ve spolupráci s expertním týmem, který je tvořen odborníky na školské poradenské služby v oblasti psychologie a speciální pedagogiky, z krajských školských poradenských zařízení. V průběhu šetření na místě se mohou pracovníci školských poradenských zařízení vyjádřit k revidovaným podkladům. 


REVIZNÍ ZPRÁVA

O výsledku posouzení vydá revizní pracoviště do 60 dnů od obdržení žádosti revizní zprávu, která může obsahovat i novou zprávu nebo doporučení podpůrných opatření (v takovém případě nahrazuje revidovanou zprávu nebo doporučení).

Revizní zpráva se zasílá zletilému žákovi, studentovi nebo zákonnému zástupci, příslušnému školskému poradenskému zařízení, a s vyloučením údajů, které jsou pouze obsahem zprávy podle §16a odst. 3, také škole nebo školskému zařízení.

V případě, že orgán sociálně-právní ochrany dětí žádal školské poradenské zařízení podle §16a odst. 4 o poskytnutí doporučení, zašle školské poradenské zařízení tomuto orgánu také revizní zprávu v rozsahu týkajícím se poskytnutého doporučení.

Do vydání revizní zprávy, která nahrazuje revidovanou zprávu nebo doporučení, se postupuje podle původního doporučení a zprávy.

Pokud žadatel nebude nadále spokojen se závěry revizního šetření, pak se může obrátit na soud.


KDO REVIZNÍ ZPRÁVU ZPRACOVÁVÁ

Expert, který zpracovává revizní zprávu, musí:

 • vykonávat svoji činnost osobně,
 • zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s výkonem své činnosti revizního pracovníka,
 • zachovávat nestrannost při výkonu činností,
 • dodržovat platné právní normy a etická pravidla pomáhající profese.

 Požadavky na profesní kompetence expertů pro revizní pracoviště:

 • expert je občanem ČR (popř. je občanem jiného členského státu EU, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území ČR),
 • odborné předpoklady pro výkon psychologických a speciálně pedagogických činností,
 • VŠ vzdělání v příslušném oboru dle zákona o pedagogických pracovnících,
 • 300 hodin programů DVPP a případně absolvovaných výcviků podle požadavků na profil odborníka,
 • 7 let praxe v systému školských poradenských služeb,
 • znalost diagnosticko-intervenčních postupů v oblasti psychologie nebo speciální pedagogiky,
 • dobrá orientace v systému podpůrných opatření a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • schopnost konceptualizace a komunikace,
 • schopnost zvládat zátěžové situace,
 • schopnost komunikovat o systému PPP a SPC,
 • osobnostní předpoklady.

Revizní pracoviště dále spolupracuje s externími odborníky ze školských poradenských zařízení v krajích a v případě potřeby se obrací na odborný panel složený z expertů v oblasti speciální pedagogiky, psychologie, psychiatrie, klinické logopedie a dalších lékařských specializací.