Oddělení pro mezinárodní spolupráci

Oddělení koordinuje sítě evropských nástrojů na podporu mobility a transparentnosti kvalifikací a jejich aktivity na národní úrovni. Plní úkoly vyplývající z členství NÚV v evropských strukturách institucí všeobecného i odborného vzdělávání. Zajišťuje účast v evropských i širších mezinárodních aktivitách a podílí se na shromažďování, analýze a vzájemné výměně informací.

Oddělení pro mezinárodní spolupráci

 • připravuje koncepci mezinárodní spolupráce ústavu a odpovídá za její realizaci,
 • systematicky sleduje aktivity mezinárodních organizací v oblasti odborného vzdělávání, koordinuje komunikaci ústavu s Cedefop, ETF a OECD i s partnerskými institucemi ze zahraničí,
 • odpovídá za organizační a administrativní zabezpečení zahraničních styků, organizační a materiálně-technické zabezpečení dohod o spolupráci a plánů zahraniční spolupráce, vysílání a přijímání pracovníků do a ze zahraničí,
 • zajišťuje překlady a tlumočení při jednáních se zahraničními partnery, překlady zahraniční korespondence a textů určených pro publikaci v zahraničí,
 • iniciuje a koordinuje zapojení ústavu do mezinárodních projektů, systematicky sleduje jejich průběh, navrhuje vedoucí projektových týmů pro řešení mezinárodních projektů.

Oddělení je dále

 • Koordinačním centrem pro EQF, podílí se na účinné podpoře a koordinaci činností vyplývajících z doporučení Evropského parlamentu a Rady k Evropskému rámci kvalifikací (EQF) a na koordinaci vztahů mezi českým systémem kvalifikací a EQF,
 • Národním centrem Europass ČR se všemi souvisejícími úkoly a povinnostmi vyplývajícími z Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (koordinace dokumentů, jejich dostupnost, informační systémy, propagace, poradenství apod.),
 • Národním referenčním bodem pro EQAVET – Evropský rámec pro zajišťování kvality v odborném vzdělávání, podílí se na implementaci principů EQAVET v odborném vzdělávání ČR,
 • Koordinačním centrem pro ECVET, podílí se na koordinaci činností směřujících k podpoře implementace Evropského systému kreditů pro odborné vzdělávání (ECVET),
 • spolu s Národním vzdělávacím fondem národním koordinátorem Konsorcia ReferNet ČR
  a reprezentantem sítě v EU se všemi souvisejícími závazky vůči Cedefopu,
 • zpracovává informační materiály a zprostředkovává informace o implementaci evropských nástrojů EQF, Europass, ECVET a EQAVET.

Oddělení také

 • Poskytuje konzultační a koordinační služby v souvislosti se vzájemným uznáváním dokladů o odborném vzdělávání,
 • poskytuje konzultace a poradenství, koordinuje svou činnost se sítí Euroguidance, Eures a ostatními evropskými portály, které se zabývají šířením informací o uplatnění odborných kvalifikací, výchovně-vzdělávacích soustavách v zemích EU, pracovních a vzdělávacích příležitostech a studentské i pracovní mobilitě.