Oddělení pro rozvoj a správu Národní soustavy kvalifikací

Oddělení vede a zveřejňuje NSK a ve spolupráci s Národní radou pro kvalifikace, MŠMT, Ministerstvem práce a sociálních věcí a dalšími aktéry připravuje návrhy kvalifikačních a hodnoticích standardů kvalifikací a předává je ke schválení MŠMT v souladu se zák.179/2006 Sb. Tyto standardy zveřejňuje prostřednictvím informačního systému NSK.

Oddělení vyvíjí tyto aktivity:

  • Metodické, organizační a administrativní vedení věcného naplňování a revize NSK - rozvoj Národní soustavy kvalifikací (NSK) – tvorba, revize standardů dílčích kvalifikací (DK), procesy schvalování DK (inovace metodiky a metodických pokynů pro tvorbu a revize standardů kvalifikací; koordinace činností s pracovištěm pro rozvoj a řízení sektorových rad (SR) - k plánu tvorby a revizí standardů, supervizi vytvořených standardů DK; příprava
    a vypravování návrhů standardů kvalifikací k předložení do schvalovacích procesů včetně. připomínkového řízení - autorizujícím orgánům, MŠMT; návaznost na počáteční vzdělávání
  • Správa, rozvoj a aktualizace informačního systému NSK – vkládání standardů a dalších údajů vztahujících se ke schváleným kvalifikacím do informačního systému NSK (AOs); zajišťování propojení s ISKA, Národní soustavou povolání (NSP) a Centrální databází kompetencí (CDK), ev. s dalšími systémy
  • Aplikace NSK a podpora procesů uznávání (osvěta a informační podpora organizacím
    i veřejnosti) – komunikace s vnějším prostředím (uživateli NSK) - zpětná vazba od uživatelů, propagace NSK; podpora procesů autorizace - informační a metodická podpora autorizovaným osobám, autorizujícím orgánům, školám, institucím dalšího vzdělávání, Úřadu práce ČR, jeho krajským pobočkám a kontaktním pracovištím; podpora procesů rekvalifikace (spolupráce s MŠMT; projednávání potřeb expertů s autorizujícími orgány, autorizovanými osobami, projednávání výběru expertů s pracovištěm pro rozvoj a řízení SR; příprava metodických pokynů, zajišťování činnosti call centra).