Oddělení pro publikační a informační činnost

Oddělení zejména:

  • vydává periodika odborného i propagačního zaměření;
  • zajišťuje jazykovou, stylistickou a podle potřeb i technickou redakci;
  • stará se o grafickou identitu ústavu, navrhuje grafickou podobu ústavních publikací, provádí jejich typografické úpravy a sazby, připravuje podklady do výroby a k tisku, komunikuje s dodavateli;
  • připravuje a vydává informační letáky, plakáty, certifikáty a další produkty určené k propagaci ústavu i jeho projektů;
  • provádí koordinaci PR práce v celém ústavu včetně projektů;
  • zajišťuje budování a zpracování knihovního fondu s důrazem na literaturu o celoživotním (všeobecném, odborném a dalším) vzdělávání, pedagogicko-psychologickém poradenství, včetně správy specializovaného knihovního fondu (diagnostické nástroje); zpřístupňuje fond pracovníkům ústavu, zajišťuje rešeršní a poradenské služby související s činností ústavu, zpřístupňuje zaměstnancům monitoring médií;
  • zajišťuje provoz webových stránek, které průběžně doplňuje a aktualizuje; dbá na to, aby tyto stránky odrážely všechny podstatné činnosti ústavu a sloužily jako komunikační kanál mezi ústavem a veřejností; provozuje systém předávání vnitřních odborných i organizačních informací prostřednictvím intranetu;
  • má na starosti komunikaci s médii, vydává tiskové zprávy a připravuje autorské články osvětlující činnost ústavu i význam jeho projektů; rozšiřuje povědomí veřejnosti o důležitých otázkách celoživotního vzdělávání a poradenství i jeho možnostech; informuje také o službách, které ústav nabízí veřejnosti.