Oddělení pro analýzy trhu práce a vzdělávání

Oddělení se zabývá monitoringem potřeb trhu práce a získáváním informací o uplatnění absolventů se zpětnou vazbou počátečnímu i dalšímu vzdělávání. Zpřístupňuje informace z oblasti vzdělávání a trhu práce prostřednictvím informačního systému o uplatnění absolventů škol na trhu práce ( www.infoabsolvent.cz). Vytváří analytické podklady pro MŠMT a další sociální partnery k problematice koordinace vzdělávání a potřeb trhu práce jako podklad pro koncepční a strategické rozhodování. Součástí oddělení je Centrum kariérového poradenství.

Klíčovou pracovní náplní oddělení je analytická činnost v oblastech vývoje vzdělanostní a oborové struktury žáků i absolventů středních a vyšších odborných škol, přechodu absolventů škol na trh práce, vč. mapování jejich problémů v přípravě a uplatnění, jejich zaměstnanosti, vč. shody získaného vzdělání a vykonávaného zaměstnání, míry nezaměstnanosti a příčin předčasných odchodů mladých lidí ze vzdělávání (více zde anebo zde).
 
Podstatná část informací je zpracovávána i v krajském členění na www.nuv.cz, kde je k dispozici pracovníkům krajských úřadů pro rozhodování o opatřeních v rozvoji regionálního školství, zejména pak k tvorbě Dlouhodobých záměrů vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy kraje.

Pracovníci oddělení spravují rozsáhlý informační systém www.infoabsolvent.cz - aktualizují datovou základnu s podporou své analytické činnosti zaměřené na vzdělávání a kvalifikační požadavky trhu práce. Systém složí jako nástroj při rozhodování o volbě vzdělávací dráhy a představuje žákům a žákyním základních a středních škol aktuální vzdělávací nabídku a možnosti budoucího pracovního uplatnění, ale mnoho dalším informací. K dispozici jsou multimediální ukázky různých profesí v reálném pracovním i školním prostředí. K orientaci v uplatnění absolventů na trhu práce slouží každoročně aktualizované míry nezaměstnanosti, i informace o potřebách zaměstnavatelů. Systém nabízí i orientační test zájmů Profitest, který může napomoci s ujasněním základních směrů profesní orientace. Sekce Bez bariér až na trh práce nabízí informace žákům a žákyním se zdravotním postižením. Zájemci najdou informační a poradenskou část v sekci Jak na to. Systém Infoabsolvent.cz slouží žákům a žákyním při volbě vzdělávání i před vstupem na trh práce, výchovným a kariérovým poradcům i učitelům k účelům kariérového vzdělávání i poradenství a pro výuku témat Člověk a svět práce, managementu škol při úpravách vlastní vzdělávací nabídky a tvorbě školních vzdělávacích programů, pracovníkům orgánů státní správy a samosprávy při projektování struktury škol a oborů vzdělání, zaměstnavatelům při zjišťování informací o vzdělávacích programech škol a budoucích absolventech škol.

Centrum kariérového poradenství nabízí a poskytuje bezplatné poradenské služby veřejnosti - žákům a žákyním základních škol při výběru vzdělávání, mladým lidem, kteří se setkali během studia na střední škole s problémy, a občanům, kteří plánují v dospělém věku změnit nebo doplnit kvalifikaci.