Oddělení pro analýzy trhu práce a vzdělávání

Oddělení zajišťuje monitoring potřeb trhu práce a získávání informací o uplatnění absolventů a poskytuje tak potřebnou zpětnou vazbu počátečnímu i dalšímu vzdělávání. Zajišťuje přístup k informacím z oblasti trhu práce a vzdělávání v rámci Informačního systému o uplatnění absolventů škol na trhu práce (www.infoabsolvent.cz) jak pracovníkům MŠMT, KÚ, ÚP ČR a zaměstnavatelům, tak školám, žákům a jejich rodičům. Dále vytváří analytické podklady pro MŠMT a další sociální partnery k problematice koordinace vzdělávání a potřeb trhu práce jako podklad pro koncepční a strategické rozhodování. 

Oddělení naplňuje datovou základnu pro služby celoživotního kariérového poradenství, podporuje relevanci požadavků trhu práce k obsahu vzdělávání a realizuje analytické činnosti zaměřené na vzdělávání a kvalifikační požadavky trhu práce. Poskytuje podporu při rozhodování žáků o volbě vzdělávacích cest ve vazbě na potřeby trhu práce prostřednictvím informačního systému, kde nabízí informace žákům základních a středních škol nejen o vzdělávací nabídce škol, ale i o možnostech budoucího uplatnění na trhu práce (www.infoabsolvent.cz).
K podpoře rozhodování jsou k dispozici i multimediální ukázky představující práci příslušné profese v pracovním prostředí i přípravu žáků ve škole. K orientaci v uplatnění absolventů na trhu práce slouží každoročně aktualizované míry nezaměstnanosti, i informace o potřebách zaměstnavatelů. V systému je k dispozici i Profitest, který napomáhá zájemcům s ujasněním jejich základní profesní orientace.
Podpora je věnována i žákům se zdravotním postižením, pro které jsou připravovány informace v sekci Bez bariér až na trh práce, která pomáhá těmto žákům s volbou vhodného vzdělání a informuje je o možnostech uplatnění na trhu práce.

Oddělení poskytuje také informační podporu dospělým - možnosti dalšího vzdělávání a uznávání neformálního vzdělávání a informálního učení ve vazbě na kvalifikační požadavky trhu práce (www.vzdelavaniaprace.cz a www.dvmonitor.cz).

Významnou součástí práce oddělení jsou analýzy vývoje vzdělanostní a oborové struktury žáků i absolventů středních a vyšších odborných škol, přechodu absolventů škol na trh práce, vč. mapování jejich problémů v přípravě a uplatnění, dále jejich zaměstnanosti, vč. shody získaného vzdělání a vykonávaného zaměstnání, míry nezaměstnanosti, dále i příčin předčasných odchodů mladých lidí ze vzdělávání (více zde anebo zde).
  
Podstatná část informací je zpracovávána i v krajském členění na webu www.nuv.cz, kde je k dispozici pracovníkům krajských úřadů pro rozhodování o opatřeních v rozvoji regionálního školství, zejména pak k tvorbě Dlouhodobých záměrů vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy kraje.

Získané informace a analýzy, publikované i na www.infoabsolvent.cz, jsou určeny žákům základních škol při volbě oboru vzdělání a výběru střední školy, žákům středních škol při rozhodování o pokračování ve vzdělávání a při přechodu na trh práce, výchovným-kariérovým poradcům a učitelům při poskytování kariérového poradenství a výuce témat Člověk a svět práce, managementu škol při úpravách vlastní vzdělávací nabídky a tvorbě školních vzdělávacích programů, pracovníkům orgánů státní správy a samosprávy při projektování struktury škol a oborů vzdělání, zaměstnavatelům při zjišťování informací o vzdělávacích programech škol a připravovaných absolventech.