Oddělení matematického, přírodovědného a digitálního vzdělávání

Oddělení se podílí se na řešení úkolů spojených s vývojem kurikula všeobecného vzdělávání,  které jsou spojeny se vzdělávacími oblastmi Matematika a její aplikace, Člověk a příroda, Člověk a zdraví, Člověk a svět práce a Informační a komunikační technologie .

Oddělení zejména:

  • v uvedených vzdělávacích oblastech zajišťuje tvorbu rámcových vzdělávacích programů pro předškolní, základní, gymnaziální a střední odborné vzdělávání,
  • poskytuje metodickou podporu a poradenství školám při tvorbě a realizaci školních vzdělávacích programů (pro podporu práce pedagogů provozuje Metodický portál rvp.cz),
  • sleduje trendy v rozvoji didaktiky všeobecného vzdělávání (pojetí, cíle, obsah) v domácí pedagogice i v zahraničí,
  • sleduje didaktické inovace v jednotlivých vzdělávacích oblastech a oborech a zpřístupňuje je pedagogické praxi,
  • navrhuje modely (způsoby, možnosti) funkční integrace vzdělávacích oborů (jejich částí, tematických okruhů, témat),
  • sleduje inovace v metodice výuky obecně i v metodikách výuky uvedených vzdělávacích oblastí doma i v zahraničí (včetně specifik jednotlivých stupňů vzdělávací soustavy),
  • sleduje a vyhodnocuje potřeby pedagogů a reaguje na ně dostupnými způsoby (portál, publikační činnost, semináře, návrhy programů DVPP),
  • podílí se na řešení i prezentaci důležitých témat spojených s tvorbou kvalifikačních standardů a vzdělávacích programů ve vztahu k MŠMT, školským orgánům krajů, sociálním partnerům a odborné veřejnosti,
  • podílí se na činnosti pracovních skupin Evropské komise (např. PS pro hodnocení klíčových kompetencí a rozvoj kurikula, PS koordinátorů výchovy k demokratickému občanství a lidským právům Rady Evropy, Evropská agentura pro rozvoj vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami apod.).