Závěry a doporučení z odborných panelů projektu KIPR

Odborný panel propojuje výstupy z IPs projektů, umožňuje sdílení zkušeností z realizace projektů a formuluje závěry a doporučení pro skupinu II. MŠMT jako podklad pro řízení vzdělávací politiky. 

Odborný panel propojuje výstupy z IPs projektů, umožňuje sdílení zkušeností z realizace projektů a formuluje závěry a doporučení pro skupinu II. MŠMT jako podklad pro řízení vzdělávací politiky. Panelu se účastní pracovníci VŠ, nestátních institucí, zástupci ČŠI a další odborníci, především garanti metodických výstupů.  Dosud bylo realizováno 7 odborných panelů, do konce projektu jsou plánovány další dva.  

 

1. odborný panel - 26. 10. 2016

Téma: Pravidla pro poskytování poradenských služeb v ŠPZ v oblasti personální

Závěry a doporučení:

 • Zavedení sociálního pracovníka a administrativního pracovníka je vnímáno pozitivně.
 • Přesné vyspecifikování jednotlivých odborných pozic v PPP a SPC.
 • Navýšení počtů pracovníků, aby se mohli více zaměřit na práci s klienty.
 • Zlepšit jejich finanční ohodnocení.
 • Umožnit speciálním pedagogům dále se vzdělávat v systému doplňkového studia.
 • Vytvořit vzdělávací programy na posílení senzitivity pracovníků a odstraňování předsudků.

 2. odborný panel -  16. 11. 2017

Téma: Transformace speciálních vzdělávacích potřeb do úprav učiva podle druhů znevýhodnění

Transkripce závěrů SPC a PPP do zpráv a doporučení

Závěry a doporučení:

 • Navázat úzkou spolupráci s Asociací školních psychologů a doplnit do studijních plánů psychologie didaktiku (včetně hodnocení žáků).
 • Do vzdělávání učitelů zařadit pedagogicko – psychologickou diagnostiku, více praxe i sebereflexi.
 • V rámci DVPP nabídnout kurzy zaměřené na práci s Doporučením, možnosti spolupráce ŠPP, PPP, SPC.

 

3. odborný panel -  28. 3. 2018

Téma:  Vliv metodické podpory na kvalitu poradenské práce - Propojení pedagogické a psychologické práce – Spolupráce didaktiků a psychologů

Závěr a doporučení:

 • Vytvořit společnou platformu- databázi, na níž budou dostupné vzdělávací nabídky od různých poskytovatelů včetně vysokých škol (včetně LF- adiktologie).
 • Vytvořit základ společného vzdělávání pro pracovníky poradenských pracovišť.
 • Navrhnout formy metodické podpory v různých oblastech- např. metody výuky, hodnocení žáků, problémy chování.

4. odborný panel - 13. 11. 2018

Téma: Možnosti spolupráce vysokých škol a školských poradenských zařízení

Závěr a doporučení:

 • Posílit kompetence a právní vědomí pracovníků ve školství.
 • Řešit pracovní zařazení a obsah pracovní činnosti absolventů Bc. a Mgr. studia sociální pedagogiky, zavést je do v katalogu prácí.

5. odborný panel - 26. 3. 2019

Téma: Standardy ŠPZ (Jednotná pravidla služeb ŠPZ)

Závěr a doporučení:      

 • Zapracovat Jednotná pravidla do nového Školského zákona.
 • Vybavit studenty kompetencemi, které budou uplatňovány v praxi.
 • Ponechat širší specializaci speciálního pedagoga.

6.odborný panel - 25. 4. 2019

Téma: Spolupráce s VŠ při přípravě DVPP

Závěr a doporučení:

 • Zajistit systém kontroly DVPP, tak aby byla zaručena kvalita lektorů a splněny podmínky pro kvalitní sdělení obsahu.
 • Problém se týká i financování lektorů jako jejich motivace k odvádění profesionální práce.
 • Na fakultách VŠ zveřejnit a garantovat obsah vzdělávání jednotlivých předmětů i oborů.

7. odborný panel  24. 9. 2019

Téma: Případové konference ve školství 

Závěry a doporučení: 

 • V příspěvcích a následných diskusích byly sdíleny zkušenosti z případových konferencí jak v projektu, tak v OSPOD, kde je běžně užívanou metodou sociální práce. Rekapitulace problémů, se kterými se školy potýkají. V současné době je problémem řešení negativního chování žáků. Byly projednány i právní aspekty případových konferencí. K otázce, zda je případová konference vhodným intervenčním nástrojem ve školské praxi, se účastníci vyjádřili kladně.
 • Doporučují iniciovat sjednocení postupů všech rezortů, neboť vzájemná spolupráce škol, rodičů, OSPOD a dalších institucí je nutná.
 • Předávat informace školám  k tomuto nástroji (PK) mají málo informací, v řadě případů špatné reference, prakticky je nevyužívají
 • Pomohlo by systematické vzdělávání pedagogů - facilitátorů, metodické setkávání v krajích, poučení rodičů a zveřejňování informací

8. odborný panel 29. 10. 2019

Téma: Jak podpořit profesní kompetence poradenských pracovníků (ŠPP, ŠPZ)? 

Závěry a doporučení: 

Většina pracovišť, které mají zkušenosti se supervizemi v projektu, CHCE v budoucnu pokračovat v této formě podpory. Přínosem je zachycení pozitivního vývoje v komunikaci, otevřenosti, vzájemné důvěře a profesionalitě v jednotlivých týmech. 

 • U pomáhajících profesí sílí potřeba supervizí, finanční zajištění supervizí řešit systémově,  
 • v oblasti DVPP – zvyšování kompetencí pro práci s legislativními dokumenty, kompetencí vedení poradenského rozhovoru, pro vytváření Doporučení SPZ, interpretaci výsledků testů, intervize, mentoring, koučing
 • s výcvikem psychoterapií se musí počítat nejen ve zdravotnictví, přibývá psychopatologií a v této oblasti by měl být pedagog vzděláván, přínosem je vhled do svých silných i slabších míst, posílení dovedností při komunikaci s lidmi, rozšíření orientace v mezilidských vztazích, osvojení variantního uvažování při řešení konfliktních situací a propojení teoretických poznatků s praxí.