Spolupráce

Významná bude spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování, a to při naplňování podpůrných opatření ve školách v lokalitách, které Agentura identifikovala jako znevýhodněné. Předpokládá se výměna zkušeností, účast na pracovních skupinách, zapojení do realizačního projektového výboru; podobně významná bude spolupráce s MPSV, a to jak v oblasti OSPOD, tak v oblasti respektování etických principů v poradenské práci. Spolupráce bude probíhat v oblasti definování sociálních služeb v poradenství ve školních a školských poradenských službách, při implementaci Jednotných pravidel pro poskytování školských poradenských služeb, při komunikaci o klientech ŠPZ a OSPOD, při organizaci případových konferencí. Intenzivní bude také spolupráce s projektem KAP na implementaci principů inkluzivního vzdělávání na úrovni středních škol a na vytváření krajských akčních plánů.


Spolupráce s projekty