Seberozvojový program pro začínající psychology a speciální pedagogy

"Psychologové a speciální pedagogové působící ve školském poradenském zařízení nebo ve škole nejdéle 2 roky."

lektoři: Mgr. et Mgr. Michaela Pejchalová

             Mgr. Michaela Říhánková

             Mgr. Michal Jahn

počet hodin: 130

termín: 23.02.2018; 8.–10.03.2018; 23.03.2018; 13.04.2018; 27.04.2018; 10.–12.05.2018; 25.05.2018

čas zahájení: vždy v 9:30

uzávěrka přihlášek: 12.02.2018

kód programu: KIPR-109/2018

místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 – Prosek

poplatek: ZDARMA + ubytování si hradí účastníci sami

odborný garant: PhDr. Ivo Kalvinský

organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

obsah kurzu: Obsah seberozvojového programu pro začínající psychology a speciální pedagogy je rozdělen do tří základních pilířů. Tak lze docílit komplexnosti celého vzdělávání.

           

            První pilíř je seberozvojový. Cílem tohoto pilíře je poskytnout účastníkům výcviku prostor pro sebepoznání, vyjasnění svých životních témat a jistot pro práci, která je velmi náročná právě na osobnost jedince. Sebepoznání je vhodným prostředkem k osobnímu růstu a tím i rozvoji profesních kompetencí. V rámci seberozvojového výcviku je kladen nejvyšší důraz právě na sebepoznání, čímž se tento kurz odlišuje od jiných vzdělávacích programů zaměřených spíše na teoretické zaštítění a rozšíření penza znalostí v dané oblasti, než na osobnost účastníka. Absolvent by měl být dostatečně důvěryhodnou osobou pro své klienty a také bezpečnou, opěrnou a stabilní osobností. Další odlišností výcviku je vedení deníku každého účastníka, který jej provází po celou dobu výcviku. Účastník si do deníku značí závěry z různých aktivit a technik, zaznamenává své pocity a vše, co uzná za vhodné. Nikdo jiný nemá k deníku přístup, to znamená, že jsou deníky určeny i k důvěrným osobním informacím. Na konci výcviku každému deník zůstává.

           

            Druhým pilířem jsou teoretické semináře a workshopy, které s využitím interaktivních metod efektivně rozšiřují znalostní základnu těchto témat:

1)      Etika v psychologii

2)      Komunikace (empatie, naslouchání)

3)      Zpětná vazba

4)      Krizové intervence

5)      Mediace

6)      Bálintovské skupiny

7)      Supervize

8)      Případové studie

            Třetí pilíř - Samostudium je zaměřen na prohloubení sebepoznání a získání dalších teoretických znalostí (studium literatury a vybraných monografií).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vzdělávací plán, časová a obsahová posloupnost vzdělávacích předmětů.

Časový rozpis:

Celý modul obsahuje dvě třídenní setkání (40 hodin) a pět jednodenních setkání (30 hodin).

Setkání, nastavení skupiny (6 vyučovacích hodin) 1 den

 • seznámení účastníků s průběhem výcviku a s lektory
 • nastavení zakázky a pravidel
 • nastavení bezpečného prostředí
 • seznámení účastníků mezi sebou
 • organizační záležitosti 

Seberozvojová část I (40 vyučovacích hodin) 3 dny

 • hlubší seznámení účastníků mezi sebou (5 hodin)
 •  práce s pravidly (2 hodiny)
 • práce se skupinovou dynamikou (4 hodiny)
 • moje biografie - z čeho vycházím, kam jdu (6 hodin)
 • motivy jednání (5 hodin)
 • silné a slabé stránky (6 hodin)
 • má maska (stín) - jak se prezentuji okolí x jak na okolí působím (6 hodin)
 • můj vztah ke škole, k tématu učení, k učitelům, k dětem (6 hodin) 

Seznámení s tématy (3 x 6 vyučovacích hodin) 3 dny

 • etika v psychologii
 • komunikace (empatie, naslouchání)
 • práce s rodiči dětí vs. práce s učiteli dětí vs. práce s dětmi samotnými - křížení rolí, náročnost nalezení svého místa (6 hodin)
 • zpětná vazba
 • krizové intervence
 • mediace (6 hodin)
 • bálintovské skupiny
 • supervize
 • případové konference (6 hodin)

Seberozvojová část II (40 vyučovacích hodin) 3 dny

 • hlubší seznámení účastníků mezi sebou (3 hodiny)
 • práce s pravidly (2 hodiny)
 • práce se skupinovou dynamikou (2 hodiny)
 • co je pro mě důležité – hodnoty: vztahy, rodina, peníze, atd. (5 hodin)  
 • jak řeším problémy - co mě naučili doma (4 hodiny)
 • mé životní opory (4 hodiny)
 • můj stín osobnosti - negativní část mého já, kterou neprezentuji okolí (5 hodin)
 • moje zóna komfortu / moje hranice (4 hodiny)
 • kontakt s osobami se speciálními potřebami (5 hodin)
 • psychohygiena (6 hodin)

Závěrečné setkání (6 vyučovacích hodin) 1 den

 • sebereflexe
 • plán vlastního rozvoje a práce na sobě
 • možnosti dalšího rozvoje (dlouhodobé výcviky)
 • zhodnocení výcviku

Struktura třídenního setkání 

1. den

14:00 – 18:30 úvodní setkání (očekávání / obavy, zakázka, seznámení účastníků)

19.30 – 21.00 večerní klub

2. den

9.00 – 10.00 seberozvojový blok

10.30 – 12.00 seberozvojový blok

13.30 – 16.00 seberozvojový blok

16.30 – 18.00 seberozvojový blok

19.30 – 21.00 večerní klub

3. den

9.00 – 10.00 seberozvojový blok

10.30 – 12.00 seberozvojový blok

13.30 – 16.00 ukončení setkání (evaluace, diskuze)


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.